Verberg het menu

Versterken economisch klimaat

Centrum

Het centrum van Uden is volop in beweging. Met de ontwikkeling van Centrumplan Hoek Promenade komen enkele grote trekkers (H&M, V&D, La Place, Amac) naar Uden en verbetert de winkelstructuur. Op 25 februari 2015 heeft de opening van deze winkels plaatsgevonden. Verder zijn er initiatieven ter versterking van het centrum vanuit Stichting Uden Promotie en Udenaar de Toekomst, waaronder de aanpak van het Brabantplein. Dit wordt in 2015 verder uitgewerkt samen met ondernemers en vastgoedpartijen. Daarnaast loopt in 2015 een proces om de bundeling van promotiegelden rondom centrummanagement en citymarketing verder vorm te geven. De gemeente investeert ook flink in de openbare ruimte. In 2014 is de Zuiderpassage opgeknapt. In 2015 en 2016 staat de herinrichting van het Brabantplein en de Marktstraat op de rol. 

Uden Noord

In Uden-Noord heeft hotel Van der Valk in januari 2014 haar deuren geopend. Verder is in 2014 gewerkt aan de ontwikkeling van het zorgpark. Er is een intentieovereenkomst getekend met de initiatiefnemer van het multizorgcentrum. De bestemmingsplanprocedure is in voorbereiding. In 2014 is ook een start gemaakt met de ontwikkeling van de snelweglocatie ten westen van Van der Valk. Voor deze locatie hebben verschillende partijen interesse getoond. De locatie is in 2014 aan de markt aangeboden. Momenteel lopen er onderhandelingen met een marktpartij over deze locatie.

Bedrijventerreinen

In 2014 is 3,4 ha aan bedrijventerreinen uitgegeven. De uitgifte is daarmee hoger dan het langjarig gemiddelde (2,3 ha). In 2015 is inmiddels al 1,7 ha verkocht. Ondernemers die een kavel willen kopen, worden door de gemeente in alle opzichten professioneel en gastvrij gefaciliteerd. Verder is de inzet van de gemeente gericht op het versterken van het vestigingsklimaat op de bedrijventerreinen. De herstructurering van Loopkant-Liessent is in 2014 afgerond. Twee projecten die nog doorlopen zijn de gevelsubsidieregeling en de herontwikkeling van private kavels. In 2014 zijn plannen gemaakt ten aanzien van het realiseren van een vrachtwagenparkeerplaats. In het voorjaar van 2015 wordt deze gerealiseerd.

Daarnaast is een actueel onderwerp het terugdringen van de ondermijnende criminaliteit. Samen met het Regionaal Informatie Expertise Centrum en het georganiseerd bedrijfsleven UOV De Kring en SBBU, wordt in maart 2015 een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tevens wordt op initiatief van de SBBU samen met de politie en de gemeente onderzocht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van camerabewaking. Een ander belangrijk onderwerp is de verduurzaming/ toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Met partners zoals de SBBU en UOV De Kring worden in dit kader thema’s benoemd en verder uitgewerkt.

Joint Strike Fighter

In het kader van de komst van de JSF is in 2014 een proces gestart om te komen tot cross-overs (kruisbestuiving) tussen verschillende bedrijfssectoren. Ook zal verder uitgewerkt worden welke mogelijkheden er zijn op gebied van leisure (vrije tijd) in combinatie met de vliegbasis en de JSF.

Samenwerken in de regio

Wat betreft samenwerking in de regio zet de gemeente in op de mogelijkheden binnen Agrifood Capital. Samen met UOV De Kring en de Kamer van Koophandel is in 2014 een traject gestart om de mogelijkheden van Agrifood Capital onder de aandacht van ondernemers te brengen. Op bestuurlijk niveau wordt deelgenomen aan de bestuurlijke kopgroep detailhandel en de kopgroep vervoer en mobiliteit. Daarnaast heeft Uden samen met de gemeente Vught het trekkerschap regionale zorgeconomie op zich genomen. De economische samenwerking Uden-Veghel-Schijndel is in 2014 afgeschaald. Huidige onderwerpen in de samenwerking zijn ondersteuning van de startersmarktplaats en MVO. 

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Versterken Economisch klimaat   Toelichting
1 Uitwerking Centrumvisie.

Er vindt geen uitwerking plaats van de centrumvisie als totaal, maar in deelaspecten. Centrumplan Hoek Promenade is in aanbouw. In de eerste helft van 2014 is de Zuiderpassage opgeknapt. Vanuit Udenaar de Toekomst en Wij Houden van Talent ontstaan diverse projecten ter versterking van het centrum, zoals een aanpak voor het Brabantplein.

2 Ontwikkeling Uden Noord.

Hotel Van der Valk heeft in januari 2014 haar deuren geopend. De basis voor het Zorgpark is gelegd. Er is een intentieovereenkomst getekend om te komen tot een groot Multizorgcentrum gericht op Uden en de regio. Medio 2014 is de bestemmingsplanprocedure gestart. De start van de bouw is voorzien medio 2015.

Binnen regio Noordoost-Brabant, in 2013 omgedoopt tot AgriFood Capital, heeft Uden samen met Vught het regionaal trekkersschap voor zorgeconomie op zich genomen. Het concept Verfrissend zorglandschap is als onderdeel van het investeringsvoorstel voor Landschappen van Allure 'Meer Maashorst, een gezond landschap' door de provincie gehonoreerd met een bijdrage van 15,6 miljoen voor de gehele Maashorst. De geplande resultaten zullen in de periode tot oktober 2017 moeten worden gerealiseerd.

3 Uitgifte/herstructurering bedrijventerreinen. In 2014 is 3,4 hectare verkocht of in erfpacht uitgegeven. In 2015 is inmiddels al 1,7 ha verkocht. 
4 Inrichten directe omgeving ziekenhuis. Het buitengebied als onderdeel van ziekenhuis Bernhoven is conform planning sinds 2 april 2013 operationeel. 
5 Ontwikkeling Centrumplan Hoek Promenade. De opening heeft plaatsgevonden op 25 februari 2015. De inrichting van de openbare ruimte is voorbereid en aanbesteed. De planning is dat het voor de bouwvakvakantie van 2015 klaar is. 
6 Plangebied Hoogveld-Zuid uitgifterijp (2014). Plangebied Hoogveld-Zuid is (nog) niet nodig omdat op de bestaande terreinen Goorkens en Hoogveld voldoende kavels beschikbaar zijn.
7 Acquisitie bedrijventerreinen Uden en verfrissend zorglandschap. Aan de acquisitie van het Zorgpark wordt gewerkt. Er zijn promotiefilmpjes in ontwikkeling. Ten aanzien van de bedrijventerreinen werkt de gemeente samen met Bernheze makelaars.

Realisatie 2014 in kengetallen

Aantal arbeidsplaatsen minimaal 1800 extra in 2014, basis 2010
 
  2011 2012 2013 2014
Prognose n.v.t. n.v.t. 23.000 24.000
Werkelijk 22.444 21.720 23.277 23.848

Toelichting: In 2010 waren er 22.221 arbeidsplaatsen in Uden. In 2014 is het aantal arbeidsplaatsen toegenomen met ruim 1.600. De toename van het aantal arbeidsplaatsen is met name toe te schrijven aan de komst van ziekenhuis Bernhoven, dat met 2.348 arbeidsplaatsen ver uit de grootste werkgever is in Uden. Ook de toename in 2014 is vooral aan de uitbreiding van de werkgelegenheid in Bernhoven te danken.

Aantal bezoekers centrum (130.000 per week) in 2014
  2011 2012 2013 2015
Prognose n.v.t. n.v.t. 110.000 100.000
Werkelijk Geen meting 109.700 88.500 Geen meting

Toelichting: De telling is een momentopname en betreft een twee-jaarlijkse telling. In 2012 is geteld tijdens het evenement Bourgondisch Uden in juni. Dit getal is om die reden niet helemaal representatief waardoor er in 2013 weer is geteld. In 2013 is geteld in april op een vrij frisse dag. Dit heeft ook invloed op het aantal passanten. Landelijk gezien loopt het aantal passanten terug in vrijwel alle centra. In 2014 is niet geteld. De volgende teling is gepland in het voorjaar van 2015.