Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Duurzaam wonen en ondernemen

DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN     € -2.223.000   N

Ruimtelijk beheer

-71.000

N

We zien een toename in de verzoeken tot anterieure overeenkomsten. De afwikkeling hiervan leidt tot een nadeel aan de uitgavenkant van € 315.000 en een voordeel aan de inkomstenzijde van € 244.000, per saldo € 71.000 nadeel. Waar mogelijk zullen op basis van overeenkomsten de kosten in latere jaren alsnog worden gefactureerd.

   
Ruimtelijk ordeningsbeleid

187.000

V
Op bestemmingsplannen is een voordeel gerealiseerd door o.a. het efficient uitbesteden van gelijksoortige plannen. Daarnaast waren er in 2014 weinig zienswijzen en beroepen in bestemmingsplan procedures. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 24.000.    
Op het product Ruimtelijk ordeningsbeleid staan o.b.v. historie (te)veel uren geraamd (€ 163.000 V). In werkelijkheid worden de uren ook gemaakt op andere producten, met name het product Ruimtelijk Beheer. In de begroting 2015 zijn de producten Ruimtelijk beheer en ruimtelijk ordeningsbeleid samengevoegd tot een product Ruimtelijke ordening.    
Volkshuisvesting €-75.000 N
Er is een overschrijding op de uren voor volkshuisvestiging van € 75.000 (N). Dit wordt veroorzaakt door o.a. extra werkzaamheden m.b.t. het woonwensenonderzoek en de gesprekken met bewoners over de woningbouwprioritering. Daarnaast is de overschrijding ook het gevolg van een formatieuitbreiding die nog niet in de begroting is verwerkt en van extra werkzaamheden vanwege een verhoogde (politieke) aandacht voor (sociale) volkshuisvestigingsthema's.    
Vergunningverlening en handhaving (bouwaanvragen)

€89.000

V
Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria die landelijk voor ieder bevoegd gezag gelden, zijn we verplicht om voor specifieke deskundigheidsgebieden (zoals constructieve veiligheid en bouwfysica) een achtervang te creëren om deskundigheid in te huren wanneer onze eigen dsekundigheid, hetzij kwalitatief hetzij kwantitatief, niet toereikend is. Deze achtervang is in 2014 niet nodig gebleken. Dit resulteert in een voordeel van € 29.000.    
Er is minder tijd aan bouwplannen besteed omdat het beleid m.b.t. omgevingsvergunningen actueel is en de grote bouwplannen door de nasleep van de economische crisis achterblijven. Dit leidt op dit product tot een voordeel van € 60.000.    
Grondexploitatie €-2.838.000 N
In februari 2015 zijn tijdens de informatie avond met de Raad de voorlopige resultaten van het grondbedrijf 2014 gepresenteerd. De actualisatie van het MJP bevestigt dit beeld. De winstverwachting wordt naar beneden bijgesteld. Voor verliesgevende complexen wordt o.b.v. de geldende voorschriften (BBV) een voorziening gevormd. Deze voorziening exploitatienadelen (VEN) wordt nu gevoed met € 2.838.000 (nadeel). Voor een verdere toelichting hierop verwijzen wij naar de paragraaf grondbeleid.    
Natuur en landschap €98.000 V
De herijking van de uren in 2014 van zowel binnen- als buitendienst a.g.v. Uitvoering naar de Top blijkt onvoldoende aan te sluiten op de werkelijk gemaakte uren in de praktijk. Het voordeel op dit product bedraagt € 98.000. De nadelen worden verspreid zichtbaar op andere producten. In 2015 zal de toerekening aan de producten worden geoptimaliseerd.    
Voor de nog niet gerealiseerde budgetten (zowel uitgaven als inkomsten) voor de aankoop van bos- en natuurgebieden en Maashorst zijn reeds verplichtingen aangegaan, deze worden verrekend met de reserve groenstructuur en buitengebied. Dit heeft geen invloed op het resultaat, maar veroorzaakt wel een voordeel op de inkomsten (€ 109.000) en een vergelijkbaar nadeel op de reserves.    
Economische bedrijvigheid €108.000 V
De inzet op markten en evenementen leidt tot een verschuiving van uren van de toezichthouders (€ 22.000 nadeel).  
Voor de overige uren-ramingen zijn de budgetten in 2014 nog niet aangepast aan de uitgangspunten van het evenementenbeleid. De herijking van de uren in 2014 van zowel binnen- als buitendienst a.g.v. Uitvoering naar de Top blijkt onvoldoende aan te sluiten op de werkelijk gemaakte uren in de praktijk. Het voordeel op dit product bedraagt € 130.000. De nadelen worden verspreid zichtbaar op andere producten.  In 2015 zal de toerekening aan de producten worden geoptimaliseerd.
   
Economische ontwikkeling €52.000 V
Op het budget voor het sociaal-economisch actieplan resteert een positief saldo. Dit is vanwege de afwikkeling van de kosten 2013, en vanwege de verandering bij ReVUS in 2014. Bovendien zijn bij de acquisitie voor het Zorgpark niet alle geplande activiteiten gerealiseerd. Daarnaast resteert op de post economische ontwikkelingen een klein voordeel. Per saldo € 52.000.    
Het budget voor cameratoezicht op bedrijventerreinen (€ 100.000) is doorgeschoven naar 2015. Hierdoor is er een voordeel ontstaan op de uitgaven. Daarentegen is er ook € 100.000 minder onttrokken aan de reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat.    
Onroerend goed-exploitatie €21.000 V
Het voordeel ad. € 21.000 bestaat uit extra opbrengsten van verhuur van woningen op basis van de leegstandswet. Daarnaast is er een besparing gerealiseerd op onderhoudsbudgetten.    
Afvalverwijdering €-139.000 N
Hogere voordelen binnen de afvalverwijdering leiden tot een hogere toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing.    
Het incidentele nadeel van € 440.000 door deze hogere toevoeging wordt gesaldeerd met de voordelen op gescheiden inzameling en de oude milieustraat op dit product en een voordeel op het product afvalstoffenheffing (€ 164.000). Over beide producten levert dit per saldo geen effect op. Op het product afvalverwijdering sec is het een nadeel van per saldo € 164.000.    
Het incidentele voordeel van € 197.000 op gescheiden inzameling bij het ophalen en verwerken van papier, glas, kunststof wordt veroorzaakt door gunstig uitgevallen marktprijzen en een lager aangeleverd aantal kilo's. Vanwege met name de lagere hoeveelheid oud papier is de opbrengst uit verkoop bij gescheiden inzameling € 22.000 lager (N).    
Het incidentele voordeel op de oude milieustraat bedraagt per saldo circa € 100.000. Door  de lagere prijs en de afgenomen hoeveelheid van het aangeleverde afval is er een voordeel in 2014 van circa € 160.000.   Door zowel de lagere aangeboden hoeveelheden afval als de gratis stortbon, bleven de inkomsten € 50.000 achter bij de raming (N). Daarnaast is er nog een aantal kleine nadelen op de oude milieustraat van € 10.000.
M.i.v. 2015 is de nieuwe milieustraat van start gegaan. De budgetten zijn herijkt en de bezuinigingstaakstelling is verwerkt.
   
De afvalverwijdering van niet-huishoudelijk afval wordt niet verrekend met de voorziening en levert een incidenteel voordeel op van € 26.000.    
Riolering €17.000 V
Als gevolg van uitgestelde investeringen is er een incidenteel voordeel ad. € 17.000 behaald op de kapitaallasten.    
Milieubeheer €330.000 V
Door afbouw van subsidie aan Lokale agenda 21 en een lager aantal opgevangen dieren is een voordeel ontstaan van € 21.000. De ontvangen subsidie van de Provincie inzake externe veiligheid levert een voordeel op € 37.000. De hiervoor gemaakte kosten zijn opgenomen in de afrekening ODBN.    
Er is een incidenteel voordeel (€ 94.000) op de bijdrage Milieubeleid (voorheen RMB, nu ODBN) behaald vanwege de afrekening 2013 en een surplus op het budget. Met ingang van 2015 wordt dit budget herijkt. Efficiënte inzet van het  beschikbare budget voor de vrijwillige taken van de ODBN en het daar waar mogelijk doorberekenen van deze kosten aan derden heeft een positief effect gehad op dit budget. Als meerjarig ervaring is opgedaan kan het budget worden herijkt.    
Door terugloop van aanvragen voor grote projecten vanwege de economische crisis en een lager aantal aangevraagde milieuvergunningen vanwege het onderbrengen van vergunningsplichtige inrichtingen bij de ODBN zijn minder uren besteed. Totale voordeel op dit product € 178.000.    
Afvalstoffenheffing €164.000 V
Bij de raming van afvalstoffenheffing zijn we uitgegaan van minder aantal huishoudens dan in werkelijkheid. Daarnaast was er in 2014 ook minder leegstand. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 164.000.    
Rioolrechten €-25.000 N
Door een lager aantal woningen en minder kubieke meters afval, is de opbrengst rioolrecht lager (nadeel € 25.000). Dit bedrag is verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing op het product Riolering.    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €-141.000 N