Verberg het menu

Goed leven en goed ontmoeten

De transities zijn vanaf 1-1-2015 een feit; transitieproof worden heeft in 2014 veel kruim gekost, maar het is behaald. De transformatie periode, nieuwe taken inbedden in bestaande taken met als doel de gewenste kanteling, moet vooral zichtbaar worden in de inrichting van de Uden als stad en de beschikbaarheid van (klein-)stedelijke voorzieningen op het vlak van sport, cultuur, werk, onderwijs en welzijn. De kernwaarden Groen, Gezond, Gastvrij en Gezellig hebben vanaf 2013 gediend als toetsingskader voor beleid en in 2014 is daar de G van Gezamenlijk aan toegevoegd.

Er is extra ingezet op co-creatie door inwoners en het faciliteren van burgerinitiatieven. Dat is niet alleen gedaan met zelfredzame inwoners, maar juist ook middels gesprekken met mensen die ondersteuning nodig hebben. Niet alleen wordt zo de zelfredzaamheid van deze kwetsbare inwoners vergroot, ook hun eigenwaarde en weten wat hun toegevoegde waarde is, groeit daardoor. Een goede inrichting van de omgeving is essentieel voor zo'n zelfstandig mogelijk leven en optimale participatie van onze inwoners. Wat ‘goed’ is, is echter aan de gebruikers van deze omgeving en dat is de grondslag van beleid maken op basis van dialoog. Een hechte relatie met onze gebiedsplatforms, belangenbehartigers (zoals platform minima, Wmo-raad) en cliëntenraden is daarbij essentieel. De samenwerking tussen professionals (ambtenaren, gesubsidieerde partijen, ingekochte dienstverleners) en inwoners zorgt op termijn voor de realisatie van een hechte lokale steunstructuur. Deze steunstructuur maakt het ook voor kwetsbare inwoners mogelijk om goed te leven en goed te ontmoeten.

Ook andere afdelingen, zoals Openbare Werken, zijn steeds meer betrokken bij deze co-creatie gesprekken en organiseren ze nu ook zelf. Daarmee stijgt de waardering voor onze inspanningen op het terrein van onderhoud van wegen en de kwaliteit van de publieke ruimte. Dit jaar is specifiek aandacht besteed aan de eisen van de openbare ruimte als het gaat om het ondersteunen van de participatiewens van blinden en slechtzienden. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten. De wijzigingen op het terrein van aanvullend openbaar vervoer en vervoer van bijzondere doelgroepen zijn, o.a. door transities en veranderd provinciaal beleid, dermate groot dat hiervoor in 2015 een apart traject/project wordt vormgegeven dat moet uitmonden in een nieuwe regionale samenwerkingsovereenkomst met de provincie en een nieuwe aanbesteding van de producten die nu door regiotaxi worden geleverd.

Verder hebben wij samen met de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) intensief gewerkt aan invulling van de basistaken omdat deze, als gevolg van en in samenhang met de decentralisaties, zijn gewijzigd met het vaststellen van de nieuwe Wpg (Wet publieke gezondheid). Juist omdat gezondheid telt, moet gezondheid een integraal onderdeel zijn van de totale procesgang rondom de burger. De ‘kanteling’ van de GGD maakt het mogelijk om gezamenlijk te sturen op doelen; de vertaling van deze sturing en kanteling zal voor het eerst in de voorjaarsnotitie GGD van april 2015 zichtbaar worden. De beheersingseffecten zullen pas vanaf 2017 zichtbaar kunnen worden.

De inspanningen van de culturele kwartiermaker enerzijds en de hernieuwde aandacht van het college voor toerisme, recreatie en cultuur anderzijds, hebben de basis gelegd voor nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden. Ondanks het onverwachte overlijden van de voorzitter van het DOC, Dorry Arts, die een bijzonder positief stuwende werking had, is de samenwerking tussen partijen behouden gebleven en werken zij nu o.l.v. de bibliotheek aan realisatie van de doelen genoemd in de cultuurvisie en overige beleidsplannen.

Het programma Goed leven en goed ontmoeten heeft acht doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: