Verberg het menu

Goed en veilig verkeer en vervoer

Het centrum van Uden is een centrum dat snel en comfortabel te bereiken is. Het centrum biedt goede voorzieningen om dicht bij de winkels te parkeren. Dit is het resultaat van investeringen in een doelmatig wegennet, waarvoor wij jaarlijks renovatie- en reconstructieprojecten uitvoeren. De ‘U van Uden’, het Busstation en de Leeuweriksweg, maar ook herstraat-en asfalteringswerken in Volkel, Odiliapeel en in de verschillende wijken zijn hier voorbeelden van.

Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte en zorgt ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen. Ook goed en veilig openbaar vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten.

Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, nemen we initiatieven tot verbetering. Zoals bijvoorbeeld aanpassingen van het kruispunt Oude Dijk/Nieuwedijk in Odilliapeel, het kruispunt Velmolenweg/Losplaats en de kruispunten Rogstraat en Rode Eiklaan met de N264 in combinatie met de doortrekking van de Noordlaan naar de N264.

Met veilige fietsroutes en gratis, bewaakte fietsstallingen, bevorderen we het gebruik van de fiets. Op het gebied van goed en veilig vervoer blijft Uden in beweging, steeds op weg naar beter. Er vindt ook onderzoek plaats naar snelfietsroutes met routes naar Veghel en Nistelrode/Oss om meer mensen te verleiden om met de fiets naar Uden te komen in plaats van met de auto.
 

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens    planning vertraging/afwijking    nog niet opgestart

  Goed en veilig vervoer   Toelichting
1 Realiseren vorm van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Aansluiting A50 busverbindingen zijn akkoord en worden voorbereid, uitvoering is vertraagd en verschoven naar de eerste helft van 2015. Subsidie is beschikbaar vanuit de Provincie. Tracé-aanpassing HOV door Uden is door het college geaccordeerd en aan de raad gepresenteerd. Daarnaast is de herinrichting van het busstation voorbereid voor HOV en toegankelijkheid en inmiddels gerealiseerd. Opening heeft plaatsgevonden in september.
Voor het tracé door Uden worden nog nadere onderzoeken gedaan die meerdere projecten opleveren.

2 Goede bereikbaarheid /vervoer rondom ziekenhuis - PR en carpoolplaatsen. Gerealiseerd.
3 Verbeteren parkeerdrempels.

Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen.

4 Herijking parkeerbeleid, inclusief parkeernormen.

Het huidige GVVP (Gemeente Verkeers- en VervoersPlan) dateert van 2004 en wordt in 2015 geactualiseerd. Alle vormen van vervoer komen aan de orde met nadruk op de fiets en parkeren. Het huidige GVVP en het regionaal verkeer- en vervoersplan geven naast fiets en parkeren het vertrekpunt voor het GVVP 2015 en de mobiliteitsvisie.

5 Veilige fiets- en wandelvoorzieningen naar scholen en sportvoorzieningen.

Dit wordt in de reconstructie van wegen meegenomen. Voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van een fietsstraat (Heinsbergenstraat oost).
Dit punt wordt verder ook in het GVVP opgenomen. De gezamenlijke gebiedsplatforms en vertegenwoordigers van de G1000 dragen bij aan een fietsvisie voor Uden; de algemene mobiliteitsvisie wordt mede gevormd op basis van een breed overleg met stakeholders.

6 Voorbereiden en uitvoeren van diverse verkeersvoorzieningen en -maatregelen.

Haltevoorzieningen voor HOV en OV. Evaluatietraject U van Uden met diverse aanpassingen. Veiligheidsmaatregelen op de kruising Nieuwe Udenseweg / Vloetstraat / Rudigerstraat. Doortrekking van de Noordlaan in Odiliapeel (bestemmingsplan) Onderzoek en besteksvoorbereiding reconstructie kruispunt Losplaats / Velmolenweg / Botermarkt. Verdere uitwerking en prioritering van werkzaamheden benodigd voor de tracéaanpassing van HOV. Reconstructie Kerkstraat met rotonde is gestart. 

7 Reguliere advisering verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen e.d. Advisering vindt doorlopend plaats.
8 Ontwikkeling Regionaal Verkeers- en Vervoersplan.

RVVP is definitief en zal door stuurgroep AFC (AgriFoodCapital) worden uitgedragen. De provincie heeft het rapport Europees ingezonden en het is op 28 november 2014 gepresenteerd in Madrid. Meer info op http://www.polis-online.org/

9 Verbeteren parkeergelegenheden in het centrum van Uden.

Parkeergarage Promenade is in aanbouw, parkeerterrein Aldetiendstraat fase 1 is gereed. De rotonde Kerstraat is gebouwd, daarna de Reconstructie Kerkstraat met parkeergelegenheid.

 

Realisatie 2014 in kengetallen

10% daling ongevallen per jaar (politiemonitor)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 84 gevallen 10% daling per jaar 10% daling per jaar 10% daling per jaar
Werkelijk 62 gevallen Inmiddels beschikbaar maar door systematiek onbetrouwbaar Gegevens nog niet beschikbaar. Medio 2015 nieuwe gegevens beschikbaar. Nieuwe systematiek in ongevalsregistratie gestart door politie.

Vanaf 1 maart 2014 is de nieuwe registratie gestart. Op dit moment is nog geen volledig jaar beschikbaar.