Verberg het menu

Kwaliteit publieke ruimte

Kenmerkend voor de gemeente Uden is de goede kwaliteit van de openbare ruimte. Hoewel de inrichting, het beheer en onderhoud zijn ingezet vanuit de gedachte: ‘Sober, maar doelmatig’, is de beleving en uitstraling van de openbare ruimte nog steeds van een hoger niveau. Het biedt gelegenheid voor activiteiten en invulling door inwoners, bedrijvigheid van ondernemers en de gezelligheid van straten en pleinen. Omdat er altijd wel wat te doen is in Uden, is veel aandacht geschonken aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, door intensieve zwerfvuilbestrijding en snel en adequaat te reageren op klachten en verzoeken in wijken en buurten.

Jaarlijks vinden reconstructies en herinrichtingen plaats in Uden, Volkel en Odilliapeel. Hierbij is aandacht voor verbeteringen van de bestaande voorzieningen en indien mogelijk en noodzakelijk, toevoeging van nieuwe elementen. Daarnaast wordt er jaarlijks onderhoud gepleegd aan de kapitaalgoederen (riolering, wegen, groen, openbare verlichting). Dit onderhoudsprogramma wordt elk jaar vastgesteld door het college middels de lijst onderhoud kapitaalgoederen. Diverse aannemers voeren het onderhoud uit. Zij werken op basis van prijsafpraken en deelopdrachten om zo de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Tevens is de buitendienst van de gemeente elke dag bezig met onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Samenspraak en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden spelen hierbij een belangrijke en bepalende rol, waarbij het gebiedsgericht-werken een steeds betere invulling krijgt. Onze gemeente is daardoor nog steeds een ‘werkelijk groene parel’ waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
 

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Kwaliteit publieke ruimte   Toelichting
1 Snel en adequaat reageren op meldingen Openbare Ruimte. Door het gebruik van social media en app’s ontvangen we meer meldingen waar we snel op reageren. Er zijn afspraken gemaakt over het evalueren van de kwaliteit van de huidige meldingssystemen.
2 Onderzoeken oorzaak vernielingen/vandalisme en informeren wijkbewoners. Dit gebeurt in samenwerking met Maatschappelijke  Dienstverlening, Openbare Werken en (indien aan de orde) THOR.
3 Groene openbare ruimte koesteren en onderhouden. Dit loopt volgens het jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema.Volgens het bijgestelde jaarprogramma is het één en ander uitgevoerd.
4 Voorbereiden en uitvoeren van groot-onderhoudsprojecten: riolering, wegen, groen en openbare verlichting. Dit verloopt volgens het jaarprogramma. De uitvoering ligt op schema.
5 Reconstructies Rentmeestershoef/Schoutenhoek. Dit project is uitgevoerd.
6 Regulier beheer en onderhoud openbare ruimte. Dit verloopt volgens het jaarprogramma. Het dagelijks onderhoud wordt opgepikt door het team Uitvoering.
7 Ontwikkelen beleid onderhoud kunstwerken op openbaar terrein. Er is een 5-jarig onderhoudsplan opgesteld voor civiele kunstwerken, zoals bruggen en tunnels. In 2015 wordt het onderhoudsbestek opgesteld en gaan we beginnen met het onderhoud van de kunstwerken, zoals in het plan beschreven. 
8 Opknappen parkeergarage Brabantplein. De bouwkundige reparatiewerkzaamheden zijn afgerond. Het pimpen start in het eerste kwartaal van 2015. Diverse aannemers en leveranciers hebben reeds opdracht voor hun onderdeel ontvangen.  

 

Realisatie 2014 in kengetallen

aantal klachten (10% minder klachten)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting aantal klachten 10% minder klachten 10% minder klachten 10% minder klachten
Werkelijk 1614 klachten openbare ruimte Door de wijze van meten is het voor dit jaar niet mogelijk om het aantal klachten in beeld te brengen. Door de wijze van meten is het voor dit jaar niet mogelijk om het aantal klachten in beeld te brengen. Door de wijze van meten is het voor dit jaar niet mogelijk om het aantal klachten in beeld te brengen.