Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Samen met de gebiedsplatforms en onze welzijnspartners zijn wij bezig om voor de kwetsbaren in de maatschappij een goed vangnet te organiseren. Bedoeling is dat iedere inwoner dicht bij huis ‘toegang heeft tot ondersteuning’ als hij of zij het even niet alleen kan. Of hulp nodig heeft bij het vinden van de weg naar bijvoorbeeld nieuwe dagbesteding wegens verlies van werk of doorbreking van eenzaamheid. De nieuwe ontmoetingscentra spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook bestaande plekken waar mensen elkaar treffen en waar professionals die in de buurt werkzaam zijn kantoor houden of met elkaar overleg voeren. Hoe meer inwoners de ruimte krijgen om hun eigen ideeën en wensen over sociale cohesie en zorg voor elkaar vorm te geven, des te beter wordt de woonomgeving als leefbaar ervaren.

Participatie, mogen en kunnen meedoen, ook als het economisch tegenzit of je minder mogelijkheden hebt, zijn nodig om je gewaardeerd te voelen. Vandaar dat wij groot belang hechten aan initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en participatie, ongeacht of deze liggen op het gebied van groenonderhoud (onderhoud Mellepark), talentontwikkeling of burenhulp bij reparaties van goederen en het uitlenen van spullen.
 

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Samen de leefomgeving inrichten   Toelichting
1 Gerichte inzet van professionals uit buurtnetwerk (welzijn, woningbouwcorperatie, beheer openbare ruimte, etc) en de nieuw te vormen sociale wijkteams op vragen van bewoners, wat leidt tot leefbaarheid en versterking van de participatie. Werkgroepen komen op stoom. Dit heeft geleid tot de uitrol van SamSamUden, een applicatie die bewoners met hun vraag en aanbod bij elkaar brengt, maar waarbij zij ook, indien nodig, contact kunnen leggen met de medewerkers van het buurtnetwerk. Het buurtnetwerk wordt onderdeel van het sociale domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd
2 Het aanbieden van werkervaringsplekken aan inwoners gericht op de ontwikkeling van talenten. Project HoUden van Talent is op 3 april afgerond. Daaruit zijn diverse nieuwe initiatieven ontstaan die de komende periode verder worden uitgewerkt. Onze inwoners maken volop gebruik van werkervaringsplaatsen. Zie verder rapportages van Investeren in meedoen, Iedereen aan het werk etc. in het programma Maximaal Meedoen.
3 Stimuleren onderhoud openbare ruimte door inwoners (innovatief groen). In het kader van Udenaar de Toekomst zijn projecten opgestart zoals Hof van de Toekomst en groenonderhoud Mellepark.
 
4

Opstellen archeologische waardekaart.

Vanuit het actualiseringsproces van de bestemmingsplannen is voor een deel van het grondgebied van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd. Voor het resterende grondgebied is dat begin 2014 afgerond.

 

Realisatie 2014 in kengetallen

Burger als partner: score 5.5 naar 6
  2011 2012 2013 2014*
Prognose Score 6 Geen burgerpeiling, volgende in 2013 Score 6  
Werkelijk Score 5.8 Geen burgerpeiling, volgende in 2013 Score 5.7  

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013

Per gebied een actief gebiedsplatform
  2011 2012 2013 2014
Prognose 7 platforms tot en met 2014 7 platforms tot en met 2014 7 platforms tot en met 2014 7 platforms tot en met 2014
Werkelijk Er zijn 6 gebiedsplatforms ingericht. Er zijn 7 gebiedsplatforms ingericht. Ambitie gerealiseerd Ambitie in 2013 al gerealiseerd

* Het behaalde resultaat op ‘burger als partner’ is een 5,7 en niet de 6. De ambitie om een 6 te halen was ook een hoge ambitie. Zeker gezien alle veranderingen a.g.v. decentralisaties van taken en de worsteling met belangenbehartigers om binnen die nieuwe taken hun rol nieuw vorm te geven. De overige onderdelen van dit meetpunt, zoals de burger als klant, als kiezer, als onderdaan en als wijkbewoner, scoren wel een 6 of hoger waardoor de totale score uitkomt op een gemiddelde van 6,5. De keuze voor dit specifieke onderdeel (burger als partner) is gedaan vanwege het belang dat wij hechten aan de dialoog met onze inwoners zodat wij vraaggericht kunnen werken. Deze wijze van meting is na 2013 gestopt, zodat wij ook geen zuivere vergelijking kunnen maken voor 2014. Voor 2015 en later zal, in overleg met onze inwoners, gezocht worden naar een beter meetinstrument.