Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

Het onderwijs is als gevolg van overheveling van taken ook onderhevig aan verandering. De grootste verandering is de zorgplicht voor scholen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die hulp te bieden en vooral zo dicht mogelijk in de woonomgeving van het kind. Onder de noemer Passend Onderwijs ontstaat zo een nieuwe samenwerking tussen onderwijs en begeleiding, waardoor ouders in hun zoektocht naar ondersteuning niet verder hoeven te lopen dan de eerste school van hun keuze. Vanaf daar krijgen zij de benodigde ondersteuning. Uiteraard hoort hierbij dat scholen voldoen aan de condities die goed leren mogelijk maken. Duurzaamheid is daarbij van belang, voor zowel het klimaat (energiezuinig) als voor de mensen want goede gebouwen dragen bij aan gezonde leef- en leeromgeving.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens   planning vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Talent ontwikkelen en benutten   Toelichting
1 Uitvoeren pilot ‘Verbanden verbinden’ voor de vormgeving van passend onderwijs binnen 13 scholen in Oss en Uden; uitrol naar overige scholen in de regio Uden-Veghel-Oss. De pilots zijn afgelopen. De werkwijze van handelingsgericht werken tijdens de pilots, wordt doorgevoerd binnen heel het onderwijs. Deze werkwijze staat beschreven in de ondersteuningsplannen passend onderwijs. 
2 Nieuwbouw UC Schepenhoek, op te leveren in kwartaal 3 van 2017. De projectfase met politiek-bestuurlijke besluitvorming over proces, inhoud en (extra) financiële middelen bevindt zich in de eindfase. In de nieuwe projectfase wordt gestart met de aanbesteding/selectie van adviesbureaus, architecten en het daadwerkelijk ontwerpen van de nieuwbouw.

 

Realisatie 2014 in kengetallen

Voortijdige schoolverlaters die op een traject zijn gezet (100%)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 100% 100% 100% 100%
Werkelijk RMC kent alle voortijdige schoolverlaters 100% 100%  

Informatiebron: Kwartaalrapportage RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)