Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Goed leven en goed ontmoeten

GOED LEVEN EN ONTMOETEN     € 2.208.000 V

Onderhoud openbaar groen €172.000 V
Door overdracht van stedelijk water naar de gemeente zijn door de gemeente  kosten gemaakt voor het baggeren van waterpartijen en is de bijdrage van het waterschap (voordeel € 97.000) verrekend met het groot onderhoudsfonds (nadeel € 97.000). Schadevergoeding voor boomschades levert €  11.000 voordeel op.    
Er is minder uitgegeven aan vandalismebestrijding bij recreatieve voorzieningen. Voordeel € 15.000 (incidenteel). 
Het project ecologisch beheer groen is nog in aankoopfase, waardoor een incidenteel voordeel van € 20.000 op onderhoud is behaald.
 
Op de aankoop van bomen is een voordeel behaald van € 17.000.  
De herijking van de uren en uitbestedingsbudgetten in 2014 van zowel binnen- als buitendienst a.g.v. "Uitvoering naar de Top" blijkt onvoldoende aan te sluiten op de werkelijk gemaakte uren in de praktijk. Het voordeel op dit product bedraagt € 126.000. De nadelen worden verspreid zichtbaar op andere producten. In 2015 zal de toerekening aan de producten worden geoptimaliseerd.  
Begraafplaatsen €-36.000 N
In 2014 is een kostendekkendheidsonderzoek aan de Raad voorgelegd. De tarieven en de budgetten zijn hierop met ingang van 2015 aangepast. Vanwege de extra werkzaamheden voor dit onderzoek in 2014, hogere ruimingskosten en herstelwerkzaamheden resteert een incidenteel nadeel van € 36.000.    
Volksgezondheid €20.000 V
Enkele jaren geleden is de financiering van de ambulancevoorziening (RAV) als taak van de gemeente naar de Rijksoverheid overgegaan. De begroting is op deze verschuiving van taken nog niet aangepast, hetgeen een incidenteel voordeel van per saldo € 20.000 in 2014 oplevert.    
Wegen, straten en pleinen €-74.000 N
Door hogere kosten van schades aan wegen (o.a. de oliesporen op de Zeelandsedijk) is er € 41.000 meer aan onderhoud wegen uitgegeven dan begroot. Een deel van deze extra uitgaven kon echter worden verhaald. De ontvangen schadevergoeding bedraagt € 24.000 (incidenteel).    
Door betere coördinatie met nutsbedrijven bij uitvoering van werken worden kosten bespaard op verschillende producten. De kosten van deze coördinatie-werkzaamheden, zoals het controleren van vergunningen zijn geraamd op dit product. De opbrengsten uit leges en het voorkomen van schades, komen verspreid in de jaarrekening tot uiting.  Daarnaast worden de contractuele afspraken m.b.t. vergunningverlening en vergoedingensystematiek aan de nutsbedrijven geoptimaliseerd. De effecten hiervan worden in latere jaren in de projecten zichtbaar. Per saldo geeft dit een nadeel van € 110.000 (incidenteel).    
Vanwege de zachte winter zijn de kosten van gladheidsbestrijding voor strooizout en uren € 53.000 voordeliger uitgevallen.    
De nog niet gerealiseerde uitgaven (1,1 mln. voordelig)  van de projecten Retraitehuis, herinrichting Land van Ravensteinstraat, fietspad Zeelandsedijk, rehabilitatie Ruitersweg, doortrekken Noordlaan en de Losplaats, worden nog niet onttrokken aan de reserve Bovenwijkse infrastructuur (1,1 mln. nadelig).    
Verkeer en vervoer €25.000 V
Het niet realiseren van de zoen-zoef-zone bij Den Dijk levert een voordeel op van € 25.000.    
Openbaar vervoer €0 V
Er is vertraging ontstaan in de realisatie van de HOV-haltes bij het ziekenhuis, omdat er extra afstemming met Rijskwaterstaat noodzakelijk is. Hierdoor is er minder uitgegeven (€ 1.4 miljoen), zijn er minder baten ontvangen (€ 8 ton) en is er minder onttrokken aan de reserve (€ 6 ton). Per saldo geeft dit geen financieel effect op het resultaat.    
Parkeren €75.000 V
Vrachtwagen parkeren wordt niet gerealiseerd op de locatie Vluchtoord en daarmee valt het geoffreerde budget vrij. Voordeel € 75.000.    
Onderwijs algemeen €172.000 V
In 2014 is de afrekening van het project "verbetering van het binnenklimaat van scholen" ontvangen. Het project kan derhalve financieel worden afgewikkeld. Aangezien (een deel van) de kosten tbv dit project uit de Voorziening Huisvesting (4031) is voorgefinancierd, kunnen de restantmiddelen nu vrijvallen en levert een voordeel op van € 135.000 (incidenteel).    
In 2015 is de onderhoudsverantwoordelijkheid van gebouwen in het primair onderwijs naar de onderwijsbesturen overgegaan. Hiertoe is de onderwijsverordening aangepast. Voor deze aanpassing is externe deskundigheid ingehuurd (nadeel € 13.000).    
Van de Udense Speelzalen (voorschoolse educatie) is subsidie over de jaren 2012 en 2013 teruggevorderd, omdat niet aan de verplichtingen was voldaan. Deze incidentele vordering ad. € 50.000 was niet als zodanig begroot, hetgeen een incidenteel voordeel geeft.    
Bijzonder onderwijs €55.000 V
Per ultimo 2014 is de nieuwe sporthal Muzerijk in gebruik genomen, waardoor er minder vervoerkosten waren. Dit geeft in 2014 een voordeel van € 37.000 (incidenteel). Daarnaast is er door een wijziging van het btw-percentage een btw-voordeel van € 18.000 ontstaan (vooralsnog incidenteel).    
Bijzonder voortgezet onderwijs €170.000 V
De nieuwbouw van UC Schepenhoek was nog niet opgestart, hetgeen een rentevoordeel van € 75.000 in 2014 geeft. 
In 2014 zijn ten behoeve van de nieuwbouw UC Schepenhoek minimale plankosten en planbegeleidingskosten gemaakt, wat een voordeel in 2014 van € 95.000 geeft. Voorgesteld wordt dit budget op basis van resultaatbepaling - resultaatbestemming naar 2015 over te hevelen. Het totale voordeel van € 170.000 is als incidenteel aan te merken.
   
Leerlingenvervoer €141.000 V
De eerder gehouden aanbesteding van het leerlingenvervoer is succesvol gebleken. In de 2de afwijkingenrapportage 2014 was reeds een incidenteel voordeel van € 100.000 gemeld. Dit bedrag kan nu met nog eens, vooralsnog incidenteel € 141.000 worden verhoogd.    
Kunstzinnige vorming €28.000 V
In 2014 heeft een subsidievastelling MIK over voorgaande jaren plaatsgevonden, hetgeen tot een terugvordering van € 14.000 heeft geleid. Daarnaast wordt er regionaal een andere wijze van indexering toegepast, hetgeen eveneens tot een incidenteel voordeel van € 14.000 heeft geleid.    
Overige kunst €261.000 V
Doordat de aangegane verplichtingen met de kunstenaar met betrekking tot de kunst op de rotondes is komen te vervallen, dient conform de regelgeving (BBV) de reserve vrij te vallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 232.000.    
De culturele kwartiermaker heeft haar werkzaamheden eerder afgerond, waardoor een incidenteel inhuurvoordeel van € 16.000 is ontstaan. Hierdoor kan ook het restant van de reserve BR 5002 Innovatie Cultuur ad. € 13.000 vrijvallen en de reserve worden opgeheven (incidenteel voordeel).    
Oudheidkunde en monumenten €17.000 V
In 2014 zijn geen aanvragen in het kader van de monumentenverordening ontvangen, hetgeen een incidenteel voordeel van € 17.000 geeft.    
Sport en bewegen €-3.000 N
De 2de tranche van de combinatiefuncties is voor een deel ingevuld, de 3de tranche is nog niet ingevuld. Daar tegenover staat ook een lagere bijdrage van derden. Per saldo geeft dit een minimaal resultaat voor 2014 (€ 78.000 voordeel uitgaven en € 81.000 nadeel inkomsten).    
De werkzaamheden aan Tribune De Keien zijn nog niet afgerond. Het niet bestede budget 2014 wordt overgeheveld naar 2015 (OHW). Resultaat 2014 per saldo nihil.    
Exploitatie sport en speelvelden €23.000 V
Door een stelselwijzing in de BBV is er een incidenteel voordeel ontstaan op de subsidietoekenning rentekosten atletiekaccommodatie (€ 23.000).    
Geprivatiseerde sportaccommodaties €115.000 V
Door een stelselwijzing in de BBV is er een incidenteel voordeel ontstaan op de rente toevoeging op de beleggingsreserves (€ 43.000).    
Muzerijk bevindt zich nog in een opstartfase waardoor de begroting nog niet volledig correct is opgebouwd. Dit geeft per saldo een voordeel van € 72.000 (incidenteel). Op basis van ervaringscijfers zal in 2015 een nadere verfijning van de begroting plaatsvinden.    
Jeugdparticipatie €22.000 V
De fitnesstuinen worden pas per 2015 ingevuld, hetgeen in 2014 een incidenteel resultaat van € 22.000 oplevert.    
Opbouw en actiewerk €212.000 V
Buurthuizen en wijkcentra gaan over naar de MFA's (Raam, Bitswijk, etc.). Voor deze transitie is een frictiebudget accommodatiebeleid beschikbaar, dat niet (geheel) noodzakelijk bleek. Dit geeft een voordeel van € 13.000 (incidenteel). De transitie loopt nog. Daarnaast bleken de werkelijke sloopkosten van wijkgebouw Het Trefcentrum lager dan geraamd, hetgeen een incidenteel voordeel van  € 10.000 in 2014 heeft opgeleverd.    
Beleidregels (structurele en incidentele subsidie) zijn nog volop in ontwikkeling, waardoor er sprake is van inleerverschillen (nog onvoldoende historisch ervaringsmateriaal). Budgetten zullen in de komende periode nader worden onderbouwd. Vooralsnog geeft dit een voordeel van € 52.000 incidenteel.    
De opgelegde bezuiniging 2015 opbouw en actiewerk is een jaar eerder gerealiseerd, hetgeen in 2014 een incidenteel resultaat ad. € 50.000 geeft.    
Muzerijk bevindt zich nog in een opstartfase waardoor de begroting nog niet volledig correct is opgebouwd. Dit geeft per saldo een voordeel van € 70.000 (incidenteel). Op basis van ervaringscijfers zal in 2015 een nadere verfijning van de begroting plaatsvinden.    
Door een stelselwijzing in de BBV is er een incidenteel voordeel ontstaan op de rente toevoeging op de beleggingsreserves (€ 17.000).    
Sociale contextversterking €78.000 V
De regionale indexering op de subsidie t.g.v. het algemeen maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk was lager dan in Uden. Hierdoor is een incidenteel voordeel van € 30.000 ontstaan.    
Het budget algemene ontwikkelruimte Wmo is niet volledig benut, hetgeen in 2014 een incidenteel voordeel van € 48.000 oplevert.    
Opvoed en opgroei ondersteuning €571.000 V
In 2014 zijn de afrekeningen CJG over de periode 2008-2011 en de periode 2011-2014 ontvangen. Aangezien (een deel van) de kosten in eerste aanleg uit de reguliere exploitatie is voorgefinancierd, kunnen de restantmiddelen nu vrijvallen en levert dit voordeel op van resp. € 427.000 en € 103.000 (incidenteel). Daarnaast is het project schoolpsychologen in 2014 beëindigd en was er sprake van regionale indexverschillen (per saldo €  12.000 incidenteel voordeel). Ook zijn er kosten van het project "CJG geeft antwoord" doorberekend aan de regio, hetgeen een incidenteel voordeel van € 29.000 opleverd.    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo 164.000 V