Verberg het menu

Highlights per portefeuille

Burgemeester Henk Hellegers

Portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Communicatie, Representatie en jumelage, Algemene juridische zaken, Levenszaken en interne zaken, Integrale handhaving, Defensie en vliegbasis, Dierenwelzijn, Drank- en Horecawet, Udenaar de Toekomst, Uden Wereldwijd.

"2014 was het jaar van de G1000. Op 4 oktober heeft deze plaats gevonden, op initiatief van de Raad. Honderden inwoners, vanaf 16 jaar, uit Uden, Volkel en Odiliapeel hebben die dag zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd. Wat vinden Udenaren nou echt belangrijk? Alle ideeën zijn die dag ingebracht. Het resultaat: een top 10 aan ideeën, waar Udenaren nu mee aan de slag zijn. Deze ideeën kunnen onze gemeente nog groener, gezonder, gastvrijer en gezelliger maken. De G1000 heeft landelijk belangstelling getrokken. Zo was onder andere Minister Plasterk aanwezig op 4 oktober. De G1000 heeft een duidelijke verbinding met Udenaar de toekomst. De kracht van de G1000 en van Udenaar de toekomst ligt niet bij de gemeente, maar de gemeente denkt graag mee.

Wij willen dat Uden een gemeente is waar mensen – inwoners, werknemers van de vele bedrijven in Uden en gasten, zich welkom en veilig voelen. Om dit te kunnen realiseren levert de gemeente op verschillende niveaus een bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid. In 2014 hebben zich een aantal incidenten voorgedaan die een impact hebben gehad op de Udense samenleving. Het meest recente incident betreft de verwoestende brand tijdens oudejaarsavond 2014 waarbij de basisscholen Jan Bluyssen en De Brinck zijn vernietigd. Het goede optreden van de hulpverleningsdiensten, besturen van de scholen, leraren en gemeentelijke organisatie heeft ertoe geleid dat de kinderen direct na de kerstvakantie weer naar school konden.
In december 2014 heeft de Raad de prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgesteld namelijk: aanpak fietsendiefstal, aanpak woninginbraken, aanpak geweld (huiselijk geweld en horecagerelateerd geweld), verkeersveiligheid en aanpak georganiseerde criminaliteit waaronder woonadresfraude. We blijven er dus voor zorgen dat Uden een veilige gemeente is."

Wethouder René Peerenboom

Portefeuille: Loco-burgemeester, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting en woningbouw, Financiën en grondbedrijf, Ontwikkeling Uden-Noord, Hoek Plan Promenade.

"Dit jaar kwam de woningmarkt weer in beweging en dat merkten we in Uden ook. Er was weer meer belangstelling voor onze kavels en nieuwbouwwoningen. In de eerste helft van 2014 hebben we een woonwensenonderzoek uitgevoerd, in de tweede helft van 2014 is dit onderzoek besproken met inwoners uit de drie kernen Uden, Volkel en Odiliapeel. Vraag en aanbod worden nog nadrukkelijker bij elkaar gebracht, zodat woningbouwontwikkeling nog meer gaat aansluiten bij de behoefte.

In 2014 is heel hard gewerkt aan het nieuwe deel van het centrum: Hoek Promenade. Een belangrijke voorziening voor Uden, maar zeker ook voor de regio. Met de komst van nieuwe aansprekende winkels, zoals V&D en H&M zetten we Uden als winkelstad nog meer op de kaart. Niet alleen goed voor het winkelend publiek, maar zeker ook voor onze economie en werkgelegenheid. De nieuwe parkeergarage en de 31 sociale huurwoningen hebben ook een belangrijke meerwaarde voor ons centrum. Van der Valk Hotel Uden/Veghel opende dit jaar zijn deuren in Uden-Noord. Het hotel is meteen omarmd door het publiek. In Uden-Noord zijn we ook gestart met voorbereidingen voor andere ontwikkelingen, onder andere het multizorgcentrum en een fastfoodcentrum. Deze krijgen in 2015 meer vorm.

Wij houden ook de komende jaren vast aan een gedegen en transparant financieel beleid. Er is de laatste periode in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Wij gaan zorgvuldig met overheidsgeld om; lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties en de portemonnee van de burger wordt zo veel als mogelijk ontzien."

Wethouder Thijs Vonk

Portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (evenementenbeleid en citymarketing), Ontwikkeling centrum, Recreatie en toerisme, Onderwijs, Educatie, Brede school, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugd (inclusief transitie) en jongeren, Volksgezondheid, Leerlingenvervoer.

"In 2014 heeft citymarketing voortgeborduurd op de basis die het jaar ervoor gelegd is. Een stad promoten is een gezamenlijke opdracht. Niet zomaar een reclamecampagne, maar met de verschillende sterke krachten van Uden in de wijde omgeving laten zien dat iedereen het liefst in Uden zijn vrije tijd besteedt. Het groeiende social media bereik, tal van promotionele acties bij verschillende evenementen en natuurlijk een succesvol 24 uur Uden zijn sprekende voorbeelden. We verwachten voor 2015 dat nog meer partijen hun krachten samen met citymarketing gaan bundelen om een nog groter promotioneel effect te bereiken zodat de mensen alleen nog in Uden hun vrije tijd willen besteden.

2014 was hét jaar in de voorbereiding op de transitie jeugdzorg, waarin we belangrijke stappen hebben gezet om optimaal te kunnen transformeren naar de nieuwe jeugdzorgstructuur. De brede jeugdzorgvisie, het functioneel ontwerp en het lokale beleidsplan zijn de basis voor deze transformatie. De samenwerking tussen gemeenten en met alle partners is goed verlopen en nu sinds 1 januari 2015 de transitie een feit is gaan we met vertrouwen de eerste evaluatie, die na het eerste kwartaal van dit jaar gereed is, tegemoet.

Op het gebied van onderwijs hebben we dit jaar niet stil gezeten. We hebben de basis gelegd voor twee nieuwe scholen: het Udens college en het kindcentrum Den Dijk in Odiliapeel. In 2014 zijn belangrijke stappen gezet om nieuwbouw te realiseren.
We blijven elk jaar investeren in het winkelcentrum en dat hebben we in 2014 dus ook gedaan. De renovatie van de Zuiderpassage is begin 2014 afgerond, er is gestaag doorgebouwd aan Hoek Plan Promenade, we zijn gestart met het ontwikkelen van een regio brede detailhandelsvisie en de eerste stappen voor de aanpak van het Brabantplein en de Markstraat zijn gezet. Deze laatste twee krijgen in 2015 hun uitwerking."

Highlights Ben Tuithof

Portefeuille: Openbare Werken, Beheer, Toezicht en handhaving openbare ruimte, Handhaving bouwen en milieu, Sport, Personeel, Organisatie en dienstverlening.

"In 2014 hebben we de Kerkstraat volledig gerenoveerd en daarmee een mooi stukje oud Uden teruggekregen. De aanleg van de rotonde is gerealiseerd en zorgt voor een mooie verbinding met het nieuwe deel van het centrum Hoek Promenade. De renovatie is een  groot project, met veel betrokkenen, maar door goede communicatie met weinig ruis verlopen. Ook hebben we in 2014 een begin gemaakt met aanpassing van de Pastoor Spieringsstraat en zijn we gestart met realiseren van de nieuwe parkeergarage Promenade.
Investeren in het aantrekkelijk maken, maar vooral ook “houden van” de openbare ruimte is een wezenlijk onderdeel om de leefbaarheid in Uden op een hoog niveau te houden. Dit is een samenspel met onze inwoners en de medewerkers van Openbare Werken.

Dit jaar hebben we een nieuwe Milieustraat gebouwd. In deze moderne Milieustraat kan afval nog beter worden gescheiden, waardoor afval beter wordt gerecycled. Begin 2015 is de Milieustraat officieel geopend en wordt, het kader van sociale duurzaamheid, beheerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op het gebied van sport zijn we gestart met een onderzoek naar de aanleg en renovatie van de kunstgrasvelden bij Hockeyclub Uden en Voetbalvereniging Udi’19. Ook zijn wij blij dat naast de nieuwbouw van het Udens College, het besluit is genomen om de bijbehorende sporthal uit te voeren als een volwaardige wedstrijdhal.

Eind 2014 lanceerden we een nieuwe gemeentelijke website. Bij deze website staat de klant centraal: een zogenaamde toptakenwebsite. Bezoekers van de site kunnen snel het antwoord op hun vraag vinden. Via de website kan heel makkelijk een afspraak bij het gemeentehuis worden gemaakt en kunnen inwoners hun persoonlijke afvalkalender vinden. De site is in aanloop naar de lancering getest door inwoners en ontvangt nu veel positieve respons. Kortom wij blijven streven de integrale dienstverlening continue te verbeteren onder het motto: Het is prettig zaken doen met de gemeente Uden!"

Wethouder Matthie van Merwerode

Portefeuille: Duurzaamheid en milieu, Natuur en Landschap, Maashorst en Landschappen van Allure, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Regiotaxi, Ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen (exclusief Uden-Noord).

"Een heel groot project dit jaar is de Maashorst. Alle betrokken gemeenten, de provincie, maar ook lokale partijen hebben hier veel geld voor beschikbaar gesteld. In 2014 is met voortvarendheid gewerkt aan het inrichtings- en beheersplan. Dit wordt in 2015 vastgesteld.
In 2014 hebben we in het kader van cultureel ondernemerschap veel gesprekken gevoerd met culturele instellingen en bedrijven om te kijken of er onderling meer samengewerkt kan worden. De uitwerking hiervan volgt het komende jaar. Ook is dit jaar bekeken hoe culturele instellingen extra inkomsten kunnen genereren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkopen van streekproducten in een coöperatief verband. Deze verkenningen lopen nog.

Duurzaamheid blijft een belangrijk issue. Tijdens de G1000 in oktober kregen de thema’s energie en afval een plek in de top 10 van belangrijkste onderwerpen. In 2014 hebben we verschillende duurzame initiatieven ondersteund, zoals het zonnepanelenproject van de Energie Coöperatie Uden. We zijn gestart met het actief promoten van een aantrekkelijke energiebespaarlening voor eigen woningbezitters die hun woning energiezuiniger willen maken.
Op het gebied van vervoer is er ook het nodige gebeurd. Zo hebben we, samen met de bewoners, ingezet op een turborotonde bij Odiliapeel om de verkeersonveilige situatie aan te pakken. Onlangs heeft de provincie hier ja tegen gezegd. Dit jaar is ook het nieuwe busstation Uden geopend. Deze heeft een totale metamorfose ondergaan ten behoeve van het inmiddels gestarte Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Voor het bedrijventerrein Loopkant-Liessent hebben we actief ingezet op gevelsubsidie. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een subsidie die een deel van de kosten kan dekken voor het aanpakken van de gevel. In tegenstelling tot enkele jaren geleden, blijkt er nu wel animo voor deze subsidie. Er zijn met SBBU oriënterende gesprekken gevoerd over onder meer het thema duurzaamheid. Inmiddels heeft dit geleid tot een nadere uitwerking van het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het accent daarbij  zal komen te liggen op de onderwerpen energie, de waarde van bedrijfsafval als grondstof en re-integratie van arbeid (social return)."

Wethouder Gerrit Overmans

Portefeuille: Maatschappelijk ontwikkeling en Sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering Participatiebeleid, Samenlevingsopbouw, Burgerparticipatie en gebiedsplatforms, Arbeidsmarktbeleid, Integratie en inburgering.

"Het hebben van werk is een belangrijke basis om actief te kunnen meedoen in de maatschappij. Het beleid van de gemeente is er daarom op gericht om iedereen aan het werk te krijgen.

Om deze ambitie waar te maken, zijn we begin 2014 gestart met het project 'Houden van Talent'. Tijdens dit vernieuwende project kregen 14 werkzoekenden een werkervaringsplaats bij de gemeente, om zo hun talenten te ontdekken en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het concept van begeleiding en training in groepsverband is erg effectief gebleken. Het actief aan de slag gaan met werkzoekenden door de gemeente Uden heeft er toe geleid dat er meerdere initiatieven zijn ontstaan.

In 2014 hebben we een start hebben gemaakt met de uitwerking van de aangekondigde Participatiewet. We hebben in kaart gebracht wat deze nieuwe wet zal betekenen voor ondernemers en inwoners. Veel hiervan wordt regionaal voorbereid en we hebben daarom een actieve rol daarin genomen.
Verder is in 2014 ook een nieuwe visie op welzijn vastgesteld. Een belangrijke stap, omdat welzijn een belangrijke pijler is voor het opvangen van bezuinigingen in de zorg. Door betrokken organisaties en partners vroeg te betrekken bij de veranderingen, kunnen we het welzijnswerk op een goede manier blijven garanderen. Door het goed invullen van welzijn, kunnen inwoners gebruikmaken van voorzieningen en terecht bij allerlei wijkpunten.
Een voorbeeld daarvan is het experiment met het zogenaamde Wijkleerbedrijf in de Balans. Het mes snijdt aan twee kanten. Enerzijds hebben we met dat project een aantal jonge mensen een opleiding geboden. Anderzijds zijn de jongeren gekoppeld aan gezinnen in de wijk en bieden ondersteuning in het huishouden. Zo ontlast je de mantelzorger. Een succesvol project dat, weliswaar in iets andere vorm, een belangrijk onderdeel wordt van de hulp en ondersteuning.
Bij de hulp is de huishouding heeft de gemeente Uden haar eigen koers gevaren. We willen maatwerk leveren en bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid niet een-op-een  door  vertalen met een korting op de hulpvraag. Daarmee zijn we dicht bij de zorgvraag blijven staan. Natuurlijk is wel gekeken naar wat mensen zelf kunnen. Wie hulp nodig heeft, kan nog steeds hulp krijgen. Wie kán bijdragen, doet dat ook."