Verberg het menu

Maximaal meedoen

Het minimabeleid 2014 kende, evenals voorgaande jaren, een sociale en doelmatige aanpak gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Door investeren in meedoen wordt steeds gepoogd om onze inwoners een treetje hoger op de participatieladder te krijgen.

De eerste taak van de gemeente is vooral ondersteuning bieden aan kwetsbare mensen (jeugd, chronisch zieken, gehandicapten en de minima) in onze samenleving. Via de methodiek van keukentafelgesprekken verkennen we samen met deze inwoners hun mogelijkheden en kijken we wat zij zelf, samen met hun omgeving, voor elkaar kunnen krijgen. Als er meer nodig is dan op eigen kracht kan worden bereikt, verstrekken de diverse maatschappelijke instellingen, met hulp van de gemeente, individueel maatwerk. Met de invoering van de nieuwe wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet) zijn daar vanaf 2015 ook partners bijgekomen, die – vanwege de continueringsplicht van de zorg – vooral regionaal zijn ingekocht. Als gemeente hebben we nu zelf de begeleiding ingekocht (voorheen zorgkantoor), zodat we de weg naar een zinvolle dagbesteding effectiever kunnen bewandelen. Voor wie in staat is tot het verwerven van tenminste het minimum inkomen, moet dit begeleidingstraject uitmonden in werk en dus uitstroom uit een bijstandsuitkering. In tijden van bezuinigingen en crisis, waarbij er meer banen verdwenen dan erbij kwamen, hebben wij toch kans gezien om de uitstroom doelstellingen te behalen.

De transities zijn vanaf 1-1-2015 een feit; het transitieproof worden heeft in 2014 veel kruim gekost maar is behaald. Daar waar het zelf verwerven van inkomen niet tot de mogelijkheden behoort en de vraag om ondersteuning groeit, maar de financiële mogelijkheden door het Rijk zijn beknot, hebben wij kans gezien om bestaande voorzieningen overeind te houden. Hulp bij het huishouden is daar een aansprekend voorbeeld van; ondanks rijksbezuinigingen van ruim 30% hebben wij onze inwoners niet hoeven korten op inzet. Door inventief te zijn, op onderdelen een eigen koers te varen en vooral door op basis van dialoog met onze inwoners en bedrijven beleid te maken en te durven toetsen, zijn deze positieve resultaten bereikt.
 

Het programma Maximaal meedoen heeft zeven doelstellingen. Ga direct naar:

Ieder programma heeft een eigen menuknop. Hier vindt u informatie over: