Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Meedoen door ondersteuning is niet het overnemen van een probleem, maar samen met onze inwoners kijken naar wat nodig is om het probleem om te lossen. Met de gebiedsplatforms en onze welzijnspartners geven wij deze kanteling vorm. Dat doen we onder andere met een nieuw werkproces. Bedoeling is dat iedereen die het even niet alleen kan, dicht bij huis toegang heeft tot ondersteuning. Dat geldt niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor gezinnen.

Een opvallende keuze van de regio Brabant Noordoost, waaronder Uden, is de versnelde overname van de taak ‘ambulante jeugdzorg’ van de Provincie. Op deze wijze zijn wij al veel eerder in staat om ondersteuning te bieden aan gezinnen, waardoor vaak de inzet van zwaardere zorg kan worden voorkomen en ouders zich eerder begrepen en gehoord weten. Door bovendien algemene voorzieningen aan te passen aan de wensen en ondersteuningsvragen van onze inwoners, kan met inzet van dezelfde middelen aan meer mensen ondersteuning worden geboden. Hierdoor worden ook mantelzorgers en vrijwilligers ontlast en bieden we tegelijkertijd de mogelijkheid aan vrijwilligers tot nieuwe kansen om hun bijdrage te leveren aan de zorgzame samenleving.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning     vertraging/afwijking     nog niet opgestart

  Meedoen door ondersteuning   Toelichting
1 Kanteling van individuele voorzieningen naar collectieve, brede welzijnsvoor-zieningen. Regulier werk in het kader van de drie transities, inrichten sociale domein, beheersbaar krijgen van budgetten en uitdenken van sturingsmiddelen. Traject heeft geleid tot raadsbesluiten in juli (transformatie AWBZ) en oktober (verordening Wmo, verordening Jeugd en beleidsplan Jeugd). Samen met de besluitvorming over de Participatiewet (feb 2015) vormen al deze besluiten het nieuwe integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018. Hierover is in december 2014 een informatienota naar de raad verzonden.
2 Behouden en aantrekken vrijwilligerswerk in relatie tot sociale activering. Het nieuwe beleid (zie tekst bij punt 1) voorziet ook in ondersteuning van mantelzorgers o.a. door actief te investeren in vrijwilligers(werk) en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
3 Inzetten op een omgeving die bijdraagt aan zelfredzaamheid. Regulier werk in het kader van de drie transities, inrichten sociale domein, beheersbaar krijgen van budgetten en uitdenken van sturingsmiddelen. Door vormgeving van de 'toegang' en de nieuwe taken voor onze welzijnspartners als uitwerking van het nieuwe, vastgestelde beleid t-AWBZ wordt gebiedsgericht en dicht bij de inwoners laagdrempelig ondersteuning geboden op gebied van zelfredzaamheid.
4

Gerichte inzet van sociaal werk moet aanvragen om ondersteuning van professionals voorkomen.

Deze nieuw vormgegeven toegang (zie tekst bij 3) voorkomt de inzet van expertpool en professionele hulpverlening, maar verstrekt juist de sociale cohesie waardoor inwoners bereid en in staat zijn meer met en voor elkaar te doen. Hulpmiddel hierbij is de webapplicatie SamSam waarbij inwoners op elkaars vragen kunnen reageren.

 

Realisatie 2014 in kengetallen

Burger als wijkbewoner: a) Voldoende voorzieningen in de directe woonomgeving, (score 7,5 handhaven) b) Voldoende voorzieningen in de gemeente (score van 6,5 naar 7)
  2011 2012 2013 2014
Prognose a) score 7,5
b) Score 7
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013. Handhaven 7,3 gemiddeld a) score 7,5

b) score 7

Werkelijk a) 7,5
b) 7,7
 
De gemiddelde score van alle onderwerpen bij dit thema is 7,3
Geen burgerpeiling in 2012.
 

Volgende peiling in 2013.

a) score 7,7

b) gemiddelde score 7,3

geen peiling

Informatiebron: waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013