Verberg het menu

Schulden voorkomen

We hebben een nieuwe vorm van schuld dienstverlening ontwikkeld. Het aantal aanvragen lijkt te stabiliseren en door de nieuwe manier van werken halen we de wettelijke termijnen waarop een aanvraag behandeld moet zijn. Werkloosheid kan een druk leggen op toenemende schuldenlast. Immers, afbetalen is moeilijk. Om mensen met schulden te helpen, wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet dat gericht is op het voorkomen van een verdere stijging van de schulden en het verkrijgen van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning    ​ vertraging/afwijking     nog niet opgestart

  Schulden voorkomen   Toelichting
1 Ontwikkeling en implementatie techniek keukentafelgesprek. Onderdeel van transities waarin via de lokale pilot 5401 wordt gewerkt aan een zgn. basisteam dat vanaf 1-1-2015 operationeel is en dat de hele breedte van het sociaal domein integraal bestrijkt. Daarbij is de klantvraag altijd leidend in het proces.
2 Uitbreiding capaciteit vrijwillige begeleiding van cliënten met schuld. De structurele inzet van vrijwillige begeleiding van cliënten met schuld wordt ingebed in het sociaal domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd.

 

Realisatie 2014 in kengetallen

Elke cliënt wordt binnen 1 week na melding uitgenodigd voor een gesprek en binnen 4 weken is een plan van aanpak voor de cliënt gereed. Volgende de op 1 juli 2012 ingevoerde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gelden de volgende termijnen: - binnen 4 weken na melding vindt er een gesprek plaats; - binnen 4 weken na het gesprek is er een plan van aanpak opgesteld en een beschikking afgegeven. We registreren in hoeverre wij deze termijnen halen.
 
  2011 2012 2013 2014
Prognose Totaal 320 nieuwe cliënten waarvan uitnodiging binnen 1 week > 320 cliënten waarvan plan van aanpak binnen 4 weken > 320 cliënten Totaal 320 nieuwe cliënten waarvan uitnodiging binnen 1 week

> 320 cliënten waarvan plan van aanpak binnen 4 weken > 320 cliënten

100% behalen van toegezegde doorlooptijden Aantal cliënten 2014: 235

- binnen 4 weken na melding op gesprek: 235 cliënte;

- binnen 4 weken na het gesprek plan van aanpak en beschikking afgegeven:
Werkelijk Aantal cliënten 196
 
op gesprek binnen 1 week > niet geregistreerd;
 
plan van aanpak binnen 4 weken > 196,
Aantal cliënten 235

op gesprek binnen 1 week > niet geregistreerd; plan van aanpak
 

binnen 4 weken > 235
Aantal meldingen 255, allen tijdig op gesprek binnen 4 weken.

Plan van aanpak binnen 4 weken 238.

Aantal meldingen 256 PvA binnen 4 weken:234

Buiten termijn: 22*

Informatiebron: Administratie Sociale Zaken (Alegro)

*Toelichting: Een onverwacht snelle instroom gekoppeld ten tijde van een kleine griepgolf, hebben geleid tot opstropping van het proces waardoor 22 mensen niet binnen de afgesproken termijn zijn geholpen. Inmiddels is het proces anders ingericht en de bemensing aangepast, zodat bij uitval van een medewerker de continuïteit in afhandeling geborgd is en kans op overschrijding van termijnen minimaal.