Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Maximaal meedoen

MAXIMAAL MEEDOEN     € 759.500   V

Uitkeringen levensonderhoud €686.000 V
Algemeen kan worden gesteld dat het aantal aanvragen c.q. toekenningen uitkeringen levensonderhoud jaarlijks wisselt en mede afhankelijk is van de economische en plaatselijke situatie op enig moment. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten op dit product door de jaren heen aan schommeling onderhevig. Eventuele voor- of nadelen komen ten laste van de exploitatie.    
Ondanks de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeente Uden (van 604 cliënten in 2013 naar 615 cliënten in 2014) is er in 2014 macro bezien door de gemeente Uden gemiddeld minder aan bijstandsuitkeringen verstrekt dan landelijk geraamd. Dit geeft in 2014 een voordeel van € 686.000 (incidenteel). Overigens zal naar verwachting 2014 het laatste jaar zijn dat er een positief resultaat op de buig-gelden behaald zal worden. Vanaf 2015 geldt er namelijk macro een nieuw objectief verdeelmodel. Op basis van de voorlopige toekenning daalt voor de gemeente Uden het totale Buig-budget 2015 met ruim 1 miljoen euro t.o.v. het Buig-budget 2014.    
Minimabeleid €50.000 V
Het voordelige resultaat ad. € 16.000 op het budget bijdrage maaltijdvoorziening wordt met name verklaard door de afrekening reductieregeling 2013 die in 2014 is ontvangen. In 2013 is achteraf minder van deze regeling gebruik gemaakt dan verwacht.    
In 2014 hadden huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Van de Rijksoverheid is via een decentralisatie-uitkering hiervoor een incidenteel budget ontvangen. Het aantal aanvragen bleef achter bij het beschikbare budget, hetgeen in 2014 een voordeel van € 34.000 geeft.    
Bijzondere bijstand €-88.000 N
Evenals bij het minimabeleid (activiteitenfonds en langdurigheidstoeslag) is ook het aantal aanvragen bijzondere bijstand in 2014 verder toegenomen. Van 919 aanvragen in 2013, naar 958 aanvragen bijzondere bijstand in 2014. De aard en de omvang van de aanvragen is jaarlijks aan schommelingen onderhevig, omdat het hier gaat om individueel maatwerk. Het grootste deel van de stijging kan worden toegerekend aan de huidige economische ontwikkelingen, alsook aan de effecten van het versterkte armoedebeleid "Maximaal Meedoen". Bij de 2de financiële afwijkingenrapportage was een nadeel van € 65.000 gemeld. Bij het opmaken van de jaarrekening 2014 kan dit nadeel met € 88.000 worden verhoogd. Deze overschrijding is structureel i.g.v. effecten armoedebeleid, etc., maar ook incidenteel als gevolg van de extra aanvragen a.g.v. de economische situatie.    
Arbeid €28.000 V
Ook in 2014 is aan de gemeente Uden een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het doelgroepen-project toegekend. De uitgaven voor het project bedroegen in 2014 € 99.000 en worden volledig door de te ontvangen ESF-subsidie gedekt. Dit project was niet als zodanig begroot.    
Conform bestaand beleid worden zoveel mogelijk uitgaven arbeid ten laste van het participatiebudget gebracht. In 2014 geeft dit op het budget arbeid algemeen een voordeel van € 28.000 (incidenteel).    
Sociale Werkvoorziening €0 V
De Wet sociale werkvoorziening voorziet in stimuleringsuitkering begeleid werken. Aangezien aan de voorwaarden is voldaan, is op basis van de ingediende verantwoording 2012 door het Ministerie van Sociale Zaken aan de gemeente Uden deze bonus toegekend, waarbij bestuurlijk is afgesproken dat deze in het kader van de Wsw wordt ingezet. Conform bestaand beleid is de bonus ad. € 77.000 doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant. Gezien het tijdstip van ontvangst van de toekenning was deze bonus nog niet in de begroting van de gemeente Uden opgenomen.    
Voorzieningen voor gehandicapten €14.000 V
Mede door de nieuwe werkwijze (het zelf indiceren vanuit de kantelingsgedachte) in opmaat naar de nieuwe Wmo, is het nadeel van de afgelopen jaren omgeslagen in een voordeel. Daarbij geldt dat de omvang van de aanvragen individuele voorzieningen, maar ook het soort aanvragen  jaarlijks wisselt. Hierdoor zijn de uitgaven en inkomsten over de jaren aan schommelingen onderhevig.    
Het overschot op de individuele voorzieningen Wmo bedraagt € 415.000 (vooralsnog incidenteel). Belangrijke oorzaak is te vinden in het aanbestedingsvoordeel hulpmiddelen (schaalvergroting door regionale inkoop). Daarnaast zijn in 2014 geen aanvragen voor woningaanpassing ADL of integrale toegankelijkheid ontvangen.    
Het overschot op de Wmo hulp bij het huishouden bedraagt in 2014 afgerond € 1.222.000 en is eveneens als incidenteel aan te merken. Naast de nieuwe werkwijze van indiceren is het voordeel met name toe te rekenen aan de gewijzigde toekenning van hulp (in uren i.p.v. in klasse). Deze nieuwe werkwijze is in 2013 opgestart en in 2014 volledig tot ontwikkeling gekomen. Het voordeel is als incidenteel te bestempelen, omdat vanaf 2015 conform het regeerakkoord het budget Hulp bij het huishouden fors zal dalen (daling budget 2015 intergratieuitkering Wmo t.o.v. 2014 totaal € 1.140.000).    
Met name door het meer zelfindiceren is er een voordeel op het budget externe medische advisering ontstaan (€ 127.000 incidenteel). Hier tegenover staat overigens wel extra inhuur van personeel, echter deze is eenmalig op andere wijze in de begroting gedekt.    
Conform het amendement n.a.v. het raadsvoorstel Programmarekening 2013 (2014/10252) d.d. 3 juli 2014 worden middelen bestemd voor het Sociaal Domein ook alleen hiervoor benut. Het exploitatieresultaat Wmo 2014 (€ 1.750.000 incidenteel) is derhalve aan de reserve Sociaal Domein toegevoegd.    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €69.500 V