Verberg het menu

Onderbouwing renterisico's

Kasgeldlimiet

Conform de programmabegroting 2014 bedraagt de kasgeldlimiet €9.038.000. Conform de Wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. In 2014 is de kasgeldlimiet niet overschreden.
Door een meerjarige berekening van de financieringstekorten/-overschotten is de verwachting dat er de komende jaren geen langlopende lening afgesloten hoeft te worden.
 

Renterisiconorm

In onderstaand ovezicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) 2012 2013 2014
 
1. Stand van het begrotingstotaal 115.104 109.862 106.330
2. Renterisiconorm (20% van 1.) 23.021 21.972 21.266
3. Renterisico op de vaste schuld * 6.738 6.317 6.652
4. Ruimte onder de renterisiconorm 16.283 15.655 14.614

* Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen (PDF, 48.5 kB). In 2014 zijn er geen renteherzieningen geweest, waardoor het renterisico volledig bestaat uit de aflossingen 2014.

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de renterisiconorm in 2014 niet overschreden.