Verberg het menu

Apparaatkosten

Toerekening apparaatskosten aan het grondbedrijf en externe plankosten

In de diverse grondexploitaties wordt bij aanvang een genormeerd bedrag opgenomen voor plankosten. Deze eerder vastgestelde normering bedraagt 25% van de gecalculeerde kosten voor het bouw- en woonrijp maken met een minimum van ca. € 6.200 ( prijspeil 2013 ) per woning of equivalent daarvan. De bewaking van de plankosten dient vooral plaats te vinden op complexniveau. Bij iedere herziening van de exploitatie voor een bepaald complex vindt opnieuw toetsing plaats aan de vastgestelde normering. Door de ontstane marktsituatie zijn herontwikkelingen en maatwerk nodig en kost het extra inspanningen om woningbouw- en bedrijfskavels te verkopen. Dit brengt extra plankosten met zich mee waardoor de genormeerde plankosten (veelal) niet meer toereikend zijn. De werkelijke kosten komen daarom boven deze norm uit en bedragen in de praktijk vaak 35% of nog meer. Bijraming geschiedt op maat en afgestemd op de betreffende exploitatie. Dit is of wordt dan bij de betreffende herziening nader aangegeven.

De plankosten bedroegen in 2014 voor de complexen waarvan de grondexploitatie door de gemeente gevoerd wordt in totaal ca. € 1,563  mln. Hiervan was ca. € 1,218 mln  eigen apparaatskosten en ca. € 0,345  mln  kosten van derden. Voor de projecten die vanuit particuliere initiatieven zijn ontstaan bedroegen de gemeentelijke planbegeleidingskosten in 2014 €112.000. Totaal is in 2014 voor lopende initiatieven ca. € 71.000 daadwerkelijk gefactureerd.