Verberg het menu

Compexen die nog niet in exploitatie zijn genomen

Het onderscheid tussen deze complexen en de complexen onder ‘In exploitatie genomen’ bestaat formeel uit het feit dat voor deze complexen nog geen op een concrete verkavelingsschets gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. Een eventuele exploitatieopzet is gedeeltelijk gebaseerd op normen en kengetallen.In deze complexen is per 31-12-2014 een bedrag geïnvesteerd van circa € 19,5 mln.
 

Hieronder volgt een toelichting per beoogd exploitatiegebied.

V= Voordeel; N= nadeel
 

Eikenheuvel

Verwachte start van de uitgifte 2022  
Verwachte einde exploitatie 2026  
Verwacht eindsaldo (NCW) circa € 750.000 N

Toelichting:

Op basis van de huidige woningmarktsituatie en de gekozen uitgangspunten in het MJP 2015 komt dit plangebied naar verwachting in 2022 aan bod. Conform het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling wordt in dit plangebied vooralsnog geen grond meer bijgekocht. Een gedeelte van de in ons bezit zijnde gronden is ingezet als vervangende grond voor een verplaatser uit het gebied Uden-Noord. Deze grond is begin 2014 daadwerkelijk geleverd. Voor het dan nog resterende grondbezit van ongeveer 142.000 m2 is een globale exploitatieopzet gemaakt die uitgaat van gronduitgifte vanaf 2022. Hierbij gaat het dan nog om circa 50.000 m2 voor circa 70 woningen (afhankelijk van de uiteindelijke kavelgrootte). Daarnaast is in 2012 overeenstemming bereikt voor de vestiging van de ambulancepost aan de Eikenheuvelweg in dit plangebied. Deze zal landschappelijk worden aangepast. Het bestemmingsplan hiervoor is in oktober 2014 onherroepelijk geworden. Het betreffende bouwperceel is eind 2014 geleverd, waarna direct met de bouw is gestart. Voor het verwachte nadeel is per 31 december 2014 een voorziening gevormd.
 

Locatie voormalig steunpunt/ kwekerij aan de Hoevenseweg

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 45.000

Verwachte start van de uitgifte: nog in planning 'Uden bouwt' te passen.

Toelichting:

Uit een oogpunt van efficiënte bedrijfsvoering is in 2011 besloten om het gemeentelijk steunpunt met bijbehorende kwekerij te ontmantelen. Hierdoor is deze locatie van circa 16.500 m2 vrijgekomen voor een andere bestemming en is de toen resterende boekwaarde overgebracht naar het grondbedrijf. Begin 2013 is besloten om vooralsnog het merendeel van deze locatie te benutten voor met name stadslandbouw (De Hof van de Toekomst ). Ongeveer 2.000 m2 ligt in een directe bebouwingstrook.
Gelet op de potentie van deze bebouwingsstrook moet de boekwaarde inclusief verdere rentetoerekening hierover en overig te maken kosten, via gronduitgifte voor woningbouw terugverdiend kunnen worden.

Locatie Vluchtoordweg (voorheen uitbreidinglocatie voor EMI)

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 3,1 mln
Marktwaarde per 31-12-2014 circa € 1,7 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 1,4 mln

Toelichting:

Deze gronden zijn destijds aangekocht voor de toen geplande uitbreiding van EMI.
Deze uitbreiding is niet doorgegaan. Eind 2012 is dit perceel voor 3 jaar in koopoptie gegeven aan de nieuwe eigenaar van het voormalige EMI-pand ten behoeve van eventuele uitbreiding. Indien per eind 2015 geen gebruik gemaakt is van deze koopoptie zal worden bekeken op welke wijze deze locatie dan het beste ingevuld zou kunnen worden.
Het bruto-plangebied bedraagt circa 32.000 m2. Uitgaande van circa 65% uitgeefbaar betekent dit dat circa 21.000 m2 te verkopen is. Uitgaande van de bestemming bedrijfsterrein en rekening houdend met de nog te maken kosten (bouwrijp maken en overige plankosten) is de marktwaarde bepaald op ongeveer € 1,7 mln. Voor het verschil met de boekwaarde is een voorziening getroffen.

Hoogveld- Zuid- Noord

Verwachte einde exploitatie 2036  
Verwacht eindsaldo (NCW) circa € 2,3 mln N

Toelichting:

In de ‘StructuurvisiePlus 2001’, het uitwerkingsplan van het Streekplan 2004 alsmede de Interim-Structuurvisie 2009-2015 is het gebied Hoogveld-Zuid tussen de Kromstraat en de Noordelijke Rondweg Volkel aangewezen als beoogde uitbreiding voor bedrijfsterreinen. Dit als opvolger voor Goorkens en Hoogveld.
Het totale gebied betreft ongeveer 35,6 ha. Door de opgetreden verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen en de daarop afgestemde uitgifteprognose is deze locatie volgens huidige inschatting pas omstreeks 2024 nodig. Om deze reden is bij de vaststelling van het MJP 2012 besloten om er vooralsnog vanuit te gaan dat alleen het Noordelijk gedeelte tussen de Kromstraat en de Venstraat als bedrijfsterrein wordt uitgegeven. Dit betreft bruto ongeveer 17 ha. Hiervoor is een globale grondexploitatie opgesteld met een verwacht nadelig saldo van circa € 2,3 mln, waarvoor een voorziening is getroffen.
 

Locatie achter Kortestraat 5a in Loopkant- Liessent

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 775.000 
Marktwaarde per 31-12-2014 circa € 950.000

Toelichting:

Deze voormalige agrarische gronden zijn in 2005 aangekocht ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van het bestaande bedrijfsterrein Loopkant-Liessent en mede ten behoeve van een afscherming tussen het bedrijventerrein en het buurtschap Lankes. De beoogde afschermende groenstrook is inmiddels gerealiseerd. De resterende gronden van circa 14.125 m2 zijn inmiddels met een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Loopkant-Liessent 2013. De uitgiftemogelijkheden zijn nog in onderzoek waarbij de nabijgelegen bestaande bedrijven mede in ogenschouw worden genomen.

Gronden omgeving Dico-terrein

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 543.000
Marktwaarde per 31-12-2014 circa € 383.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 160.000

Toelichting:

Deze gronden met een oppervlakte van ongeveer 9.000 m2 komen uit het voormalige complex ‘Molenheide’ en zijn met name gelegen aan de Losplaats en de Maasstraat tegen de gronden van het voormalige Dico-complex. Het is de bedoeling om deze gemeentelijke gronden te betrekken bij de beoogde woningbouwontwikkeling op het Dico-terrein. Dit zal de uiteindelijke marktwaarde mede bepalen.