Verberg het menu

Verspreid liggende gronden/overige complexen

In deze complexen is per 31-12-2014 een bedrag geïnvesteerd van ongeveer € 8,4 mln. Hieronder volgt een toelichting per complex.
 

Hoogveld-Zuid-Zuid

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 3.4 mln
Marktwaarde volgens huidige bestemming per 31-12-2014 circa € 420.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 3 mln

Toelichting:

Dit betreft het zuidelijk gedeelte van het oorspronkelijke plangebied Hoogveld-Zuid. In dit gedeelte van totaal ongeveer 18,6 ha heeft de gemeente ongeveer 7 ha in eigendom. Vanwege de onzekerheid of deze gronden mogelijk nog in exploitatie genomen worden, is voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen voor het verschil tussen de boekwaarde en de waarde op basis van de huidige agrarische bestemming. Een definitief besluit over het al dan niet meer in exploitatie nemen van dit plangedeelte wordt mede in regionaal verband en in afstemming met de provincie genomen.

Groesplak II/Tarwestraat

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 719.000
Marktwaarde volgens huidige bestemming per 31-12-2014 circa € 57.000
Getroffen voorziening herwaardering circa € 662.000

Toelichting:

Dit complex betreft een perceel van ongeveer 9.500 m² met vooralsnog de bestemming groen / landbouwgrond aan de oostzijde van de kom Odiliapeel. Op termijn is hier wellicht woningbouw mogelijk, maar eerst wordt er gebouwd in het plan Spechtenlaan 2e fase. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde volgens de huidige bestemming is een voorziening getroffen.

Strategische aankopen/ruilgronden

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 3,9 mln
Marktwaarde volgens huidige bestemming per 31-12-2014 circa € 1,8 mln
Getroffen voorziening herwaardering circa € 2,1 mln

Toelichting:

Dit complex bevat de nog resterende gronden die de gemeente grotendeels uit strategische overwegingen heeft aangekocht. Totaal had de gemeente per 31-12-2014 binnen dit complex nog 127.430 m² grond (deels met opstallen) in bezit. De gronden zijn gelegen op 3 verschillende locaties. Gelet op de gewijzigde situatie van de woningmarkt is ook in 2014 opnieuw gekeken welke gronden niet meer nodig zijn. Op basis hiervan is in 2014 totaal 3.005 m2 afgestoten.
Jaarlijks wordt bij het opmaken van de jaarrekening de boekwaarde per locatie getoetst aan de marktwaarde. Op basis van deze toetsing is vastgesteld dat voor deze locaties de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Dit betreft totaal een bedrag van circa. € 2,1 mln. Hiervoor is een herwaarderingsvoorziening getroffen.
 

Budget voor strategische verwervingen

In overeenstemming met de vastgestelde nota grondbeleid is via de programmabegrotingen 2008, 2009 en 2010 is totaal voor € 20 mln budgetrecht verleend om strategische aankopen te kunnen doen. Dit betreft aankopen die zijn gelegen buiten gebieden waarvoor door de Raad een exploitatieopzet is vastgesteld, dan wel aanvankelijk niet in de grondexploitatieopzet waren opgenomen. Over de aanwending van dit budgetrecht wordt de Raad via afwijkingenrapportages en de Programmarekening geïnformeerd. Totaal is tot met 2014 ongeveer € 12,8 mln aangewend. Genoemde aankopen zijn opgenomen in het investeringsplan als in principe rendabele investeringen en worden daarbij gedekt uit de betreffende of toekomstige grondexploitatie. Het restantbudgetrecht wordt jaarlijks naar het volgende begrotingsjaar overgeheveld. Het totale restant budgetrecht van ongeveer € 7,2 mln is mede door een thans terughoudend aankoopbeleid, toereikend voor eventuele aanvullende strategische aankopen.

Complex huren en pachten

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 461.000

Toelichting:

In dit complex is de in 2008 gekochte tennishal aan de Hockeyweg opgenomen. De oppervlakte bedraagt ongeveer 7.000 m2. Deze aankoop heeft plaatsgevonden doordat de gemeente gebruik heeft gemaakt van haar voorkeursrecht tot aankoop zoals opgenomen in het destijds gesloten recht van opstalovereenkomst. Vanwege de strategische ligging en de herontwikkelingsmogelijkheden op deze locatie is tot aankoop besloten. Het lopende huurcontract met de huidige exploitant van de hal heeft de gemeente van de verkopende partij overgenomen. Dit loopt nog door tot uiterlijk 31 december 2015. Daarna is de locatie vrij voor herontwikkeling. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. De boekwaarde van dit complex bedraagt per m2 circa € 66. Dit is lager dan de marktwaarde.

Complexe erfpachten

Boekwaarde per 31-12-2014 circa € 3,5 mln

Toelichting:

Onder dit complex worden de gronden opgenomen die de gemeente vanuit de grondexploitatie in erfpacht ( eventueel met kooprecht ) heeft uitgegeven. Deze gronden worden hier opgenomen voor de waarde waarop de erfpachtcanon is gebaseerd en voor dezelfde waarde als opbrengst verantwoord in de betreffende grondexploitatie. Deze verantwoordingswijze is afgestemd met onze externe accountant. Hiermede is ook het praktische probleem dat de erfpachtperiode meestal langer loopt dan de grondexploitatieperiode opgelost.
De rentelasten in dit complex worden gedekt door de te ontvangen erfpachtcanon. Het betreft thans 3 locaties met in totaal een oppervlakte van 22.017 m2.
 

Particuliere initiatieven

Gebied Centrum- Oost

Voor dit gebied is bij raadsbesluit van 31 maart 2005 een Structuurvisie vastgesteld. Het betreft een gebied aan de oostzijde van het centrum van Uden waaronder o.a. het voormalige Dico-terrein, omgeving Retraitehuis en omgeving Kastanjeweg. De exploitatie geschiedt nagenoeg geheel door particuliere initiatiefnemers. De gemeente is hierbij natuurlijk wel nadrukkelijk betrokken gelet op de ruimtelijke en stedenbouwkundige planvorming, het woningbouwprogramma en de aan te leggen dan wel aan te passen infrastructuur. De door de gemeente te maken kosten voor aanpassingen in de infrastructuur, de planbegeleidingskosten, eventuele planschade en een bijdrage in bovendijkse voorzieningen worden verhaald conform het gemeentelijk kostenverhaalsbeleid. Dit wordt geregeld in te sluiten realisatieovereenkomsten.
In februari 2012 heeft de Raad voor een gedeelte van dit plangebied de gebiedsvisie ‘Kastanjeweg-Oost’ vastgesteld. Hieraan kunnen concrete initiatieven voor dit deelgebied worden getoetst
Eind 2013 heeft de Raad het bestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling nabij het Retraitehuis vastgesteld. Dit plan is in 2014 onherroepelijk geworden, zodat woningbouw daadwerkelijk kan worden opgestart. Voor deelgebied 4 is eind 2014 een herziening van het bouwprogramma in voorbereiding genomen.
Voor het voormalige Dico-terrein is eind 2014 door de Raad ingestemd met de start van een voorbereiding om te komen tot invulling van dit gebied met woningbouw.
Tussentijds wordt de Raad via rapportages betreffende het “Ontwikkelingsprogramma Uden bouwt” nader geïnformeerd. Op onderdelen van deze structuurvisie zijn de plannen vertraagd / stil komen liggen door de in 2008 ontstane situatie op de woningmarkt. 
 

Overige locaties

Voor herontwikkeling van bestaande locaties buiten het gebied Centrum-Oost komen ook regelmatig verzoeken binnen. Voor deze verzoeken geldt eenzelfde gedragslijn met betrekking tot kostenverhaal, bijdrage in Bovenwijkse voorzieningen en te sluiten intentie- en realiseringsovereenkomsten. Over deze initiatieven wordt eveneens nader gerapporteerd in de voortgangsrapportages van het ’Ontwikkelingsprogramma Uden Bouwt’