Verberg het menu

Begrafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven. Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie, waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1.


Omdat de exploitatie in het verleden een tekort liet zien gaf dat aanleiding om in 2010 (eenmalig) de tarieven extra te verhogen zodat uiteindelijk een kostendekkende exploitatie ontstaat. Hierbij wordt opgemerkt dat een groot deel van de inkomsten wordt verkregen wegens (afgekochte) onderhoudsrechten. Een tariefverhoging heeft voor het deel van de afgekochte onderhoudsrechten middels een groeimodel meer inkomsten voor de begraafplaatsexploitatie.
 

In de praktijk blijkt echter dat er sprake is van een daling van het aantal begrafenissen en urn-bijzettingen; inmiddels is het kostendekkendheidsonderzoek in 2014 afgerond en de effecten worden in 2015 verwerkt. Bovenstaand exploitatietekort wordt ten laste van de algemene middelen gebracht.
 

De betaalde afkoopsommen voor onderhoud worden gestort in de balanspost vooruit ontvangen bedragen afkoop onderhoud. Jaarlijks wordt hieruit een bedrag overgeheveld naar de exploitatie ter dekking van de kosten van onderhoud begraafplaats. In 2014  bedroeg de overheveling € 147.597. Per 31 december 2014 bedraagt het saldo van deze balanspost € 808.689.
 

Begrafenisrechten (in €) 2013 2014
Totale kosten 310.980 318.115
Inkomsten 240.638 241.737
Exploitatietekort 70.342 76.378