Verberg het menu

Gebouwen

Beleid

Het doel van de voorziening gemeentelijke eigendommen is het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud.

Bij Raadsbesluit van 15 december 2011 is het Onderhoudsplan gemeentelijke eigendommen 2012-2016 vastgesteld. Op grond van dit bijgestelde meerjaren onderhoudsplan wordt jaarlijks € 399.753 aan de voorziening toegevoegd.
In het Onderhoudsplan is slechts in beperkte mate rekening gehouden met een bijdrage uit dit fonds voor grootschalige renovaties. De onderhoudsbehoefte van de komende 25 jaar laat een beeld zien waarbij de gemiddelde behoefte hoger ligt. Dit doordat duurdere vervangingen (zoals daken) buiten de scope van 2016 gepland/verwacht zijn.
 

In verband met diverse wijzigingen in het gebouwenbezit van de gemeente zal er in 2015 een nieuw, aangepast Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2016-2020 aan het college en Raad worden voorgelegd.

Verloop 2014

Omschrijving Stand 1/1 2014 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2014
Onderhoud gem. eigendommen € 871.179  € 531.561 € 385.897  € 1.016.841 

Uitvoering 2014

Aan deze voorziening is € 461.922 toegevoegd vanuit de exploitatie.

Conform het jaarplan is in 2014 o.a. uitgevoerd: schilderwerk gemeentehuis, schilderwerk De Nieuwe Pit, vervangen dakbedekking De Schakel en gemeentewerf, onderhoudswerkzaamheden aan de molens, diverse aanpassingen aan de W-installaties van verschillende gebouwen.