Verberg het menu

Groen en recreatieve voorzieningen

Beleid

De onderhoudsvoorziening groen en recreatieve voorzieningen is ingesteld met als doel ‘te voorzien in de dekking van het vervangen van groenvoorzieningen en recreatieve elementen’ binnen de openbare ruimte. Het betreft concreet het vervangen van bomen, beplantingen, grasvegetaties, oeverbeschermingen, speeltoestellen, en overig recreatief meubilair. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de Nota Openbare Ruimte.


Na overleg met de Provincie begin 2014 is besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. Deze Nota is opgesteld in 2008 en de uitgangspunten van toen moeten opnieuw tegen het licht aan worden gehouden, passen deze nog in de huidige tijd. Als gevolg hiervan moeten de onderhoudsfondsen in 2015 ook opnieuw worden doorgerekend. Dit geldt ook voor het onderhoudsfonds Groen en recreatieve voorzieningen.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt zonodig extra budget gevraagd.

Verloop 2014

Omschrijving Stand 1/1 2014 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2014
Groot onderhoud C.A. € 1.583.877  € 531.185  € 704.246  € 1.410.816 

Uitvoering 2014

Aan deze voorziening is € 382.000 toegevoegd vanuit de exploitatie. Overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

In het jaarplan 2014 is voor de projecten ‘renovatie Heinsbergenstraat’ en ‘vervanging beschoeiing 2e fase’ alsmede voor diverse kleinschalige renovatieprojecten en vervanging recreatieve voorzieningen budget beschikbaar gesteld.

Daarnaast is van voorgaande jaren nog een aantal projecten onderhanden. Van het totaal aan onderhanden werken groen en recreatieve voorzieningen zijn in 2014 8 projecten afgerond. De baggerwerkzaamheden incl. herstel beschoeiingen zijn nagenoeg afgerond. De overige onderhanden projecten zijn in voorbereiding of in uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn Renovatie bomenstructuur Aert Willemstraat en Hermelijnstraat. Deze zullen medio 2014 in uitvoering komen.