Verberg het menu

Sport- en Speelvelden

Beleid

Dit fonds is bedoeld om te voorzien in de dekking van het vervangen van speelvelden en hockeyvelden. Op basis van de normen van NOC/NSF dient gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld vervangen c.q. gerenoveerd te worden. Voor de speelvelden en hockeyvelden ontbrak nog een meerjarenonderhoudsplan waarin ook de concreet benoemde velden voor in ieder geval een periode van 4 jaar opgenomen worden. Dit is uitgewerkt en geïntegreerd in het totale voorstel rondom de sportaccommodaties en in het najaar 2011 is in het kader van het nieuwe subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties de dotatie voor 2012 e.v. vastgesteld op € 155.000.

Na overleg met de Provincie begin 2014 is besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. Deze Nota is opgesteld in 2008 en de uitgangspunten van toen moeten opnieuw tegen het licht aan worden gehouden, passen deze nog in de huidige tijd. Als gevolg hiervan moeten de onderhoudsfondsen in 2015 ook opnieuw worden doorgerekend. Dit geldt ook voor het onderhoudsfonds sport-en speelvelden.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een geactualiseerd meerjarig onderhoudsprogramma. Dit zal medio 2015 aan de raad worden voorgelegd.

Verloop 2014

Omschrijving Stand 1/1 2014 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12 2014
Groot onderhoud sport- en speelvelden € 266.163  € 363.679  € 466.243  € 163.599 

Uitvoering 2014

Aan deze voorziening is € 155.000 toegevoegd vanuit de exploitatie.

De volgende groot onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd:

• renovatie veld 1 van accommodatie van RKSV Odiliapeel
• vervanging van meerdere ballenvangers en hekwerken op diverse accommodaties
• vervanging verlichting veld 2 RKSV Odiliapeel
• vervanging beregeningsinstallatie FC Uden