Verberg het menu

Wegen

Beleid

Op grond van de Wegenwet is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van wegen.

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet (asfalt en open verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2012 zijn de laatste inspecties uitgevoerd ter voorbereiding op het plan Herijking onderhoudsfondsen Openbare Ruimte 2013-2016. Basis voor de berekening van de hoogte van de storting in de onderhoudsvoorziening, is het vastgesteld kwaliteitsniveau zoals verwoord in de Nota Openbare Ruimte, aangevuld met de uitgangspunten van daarna door uw Raad besloten bezuinigingsmaatregelen.

Na overleg met de Provincie begin 2014 is besloten dat de Nota Openbare Ruimte wordt geactualiseerd. Deze Nota is opgesteld in 2008 en de uitgangspunten van toen moeten opnieuw tegen het licht aan worden gehouden, passen deze nog in de huidige tijd. Als gevolg hiervan moeten de onderhoudsfondsen in 2015 ook opnieuw worden doorgerekend. Dit geldt ook voor het onderhoudsfonds wegen.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt zonodig extra budget gevraagd. In de jaarlijkse dotatie is ook geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd m.b.v. de offerterondes voor de programmabegroting.

Verloop 2014

Omschrijving Stand 1/1 2014 Toevoegingen Onttrekkingen Stand 31/12/2014
Groot onderhoud wegen € 2.437.150  € 1.091.068  € 1.901.174  € 1.627.044 

Uitvoering 2014

Aan deze voorziening is € 850.994  toegevoegd vanuit de exploitatie. Overige mutaties betreffen vooral overboekingen tussen verschillende (sub)voorzieningen.

In 2014 zijn verschillende projecten afgerond onder andere: Renovatie Abdijlaan; Renovatie Julianastraat; Renovatie Rentmeestershoef/Schoutenhoek; Groot onderhoud Industrielaan (vanuit groot onderhoud asfaltverharding). Daarnaast loopt de voorbereiding en uitvoering van de volgende projecten door in 2015: Onderhoud parkeerterrein Gallerij; Renovatie Prof. Pulserstraat; Renovatie parkeervakken Keuizershof/Jonkerveld; Renovatie parkeervakken Hofstukken/Vaarzenhof; Fietsstraat Heinsbergenstraat; Groot onderhoud Noordelijke Rondweg. Het groot onderhoud aan de asfaltverharding en elementenverharding loopt zoals vorig jaar weer door.