Verberg het menu

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbonden heeft. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft als definitie: ‘een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.’ Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.

De verbonden partijen zijn binnen de gemeente Uden onderverdeeld in:

  • Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden. De gemeente Uden is betrokken bij diverse gemeenschappelijke regelingen
  • Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden. De gemeente Uden is deelnemer van een aantal stichtingen, vennootschappen en verenigingen
  • Overige samenwerkingsverbanden. Een interne inventarisatie heeft een totaal van circa 30 samenwerkingsverbanden opgeleverd. Ten aanzien van de overige samenwerkingsverbanden is een selectie gemaakt van de samenwerkingsverbanden die een formele grondslag hebben.

Klik hier (PDF, 193.4 kB) voor een overzicht van de verbonden partijen.

Beleid

De Raad van Uden heeft in 2014 besloten vijf, door de gemeente ’s-Hertogenbosch geformuleerde, verbeterpunten ten behoeve van de kaderstellende en controlerende functie van gemeenteraden op de ‘zware’ samenwerkingsverbanden over te nemen. In 2015 wordt er beleid geformuleerd rondom de inventarisatie, het risicobeheer, de opzet en verantwoording van de samenwerkingsverbanden: de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen.

Aangescherpte wet- en regelgeving

Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen is de landelijke tendens dat het belang van een adequate beheersing van de verbonden partijen toeneemt. Anderzijds legt de financiële situatie van vele gemeenten, en ook die van de gemeente Uden, extra druk op de financiële positie van de verbonden partijen.Mede naar aanleiding hiervan is de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is op 16 juli 2014 gewijzigd. Ook de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd. Het doel van deze wijzigingen is om de verantwoording van de verbonden partijen aan te scherpen. Gemeenten zijn verplicht meer informatie over de verbonden partijen op te nemen. Naast de gebruikelijke informatie als naam, vestigingsplaats, openbaar belang dat wordt behartigd, veranderingen in het belang gedurende het boekjaar moet nu ook het eigen vermogen en vreemd vermogen aan begin en einde van het begrotingsjaar en het resultaat van de verbonden partij opgenomen worden.

De gemeenschappelijke regelingen dienen voor hun taken en bevoegdheden, mededingings-, belasting-, privacy-, archief en P&O-proof te zijn.

Doorkijk naar de toekomst

De laatste jaren is de aard en het aantal samenwerkingsverbanden sterk in beweging. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voort zal zetten.  Als gevolg daarvan is de beheersing van verbonden partijen van belang. Daarnaast is het ook van belang om de risico's die hiermee samenhangen in beeld te hebben en te houden. Deze risico's hebben zijn plek in het systeem van risicobeheersing van de gemeente Uden. Zie hiervoor de risico inventarisatie (PDF, 123.9 kB) in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.