Verberg het menu

Minder regels

Duidelijke regels zijn een essentieel onderdeel van een veilige leef-, woon- en werkomgeving. De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en duidelijk herkenbaar aan hun uniform. De afgelopen jaren hebben we met een kritisch oog gekeken naar onze handhavingsregels. Voor dit jaar en volgende jaren geldt dat de huidige regels worden nageleefd. 

Realisatie in één oogopslag

In 2014 hebben we deze ambitie voortgezet door te zorgen dat de huidige regels worden nageleefd. In de Programmabegroting 2014 zijn verder geen doelstellingen en acties opgenomen.
 

Realisatie 2014 in kengetallen

Oordeel burger controle handhaving regels
  2011 2012 2013 2014
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling
Werkelijk 6.2 Geen burgerpeiling 6.2 Geen burgerpeiling