Verberg het menu

Veilig door politie en brandweer

Gerichte inzet bij criminaliteit door onder andere:
• Lokale afspraken tussen THOR en de politie inzake de inzet publieke domein, in aanvulling op de afspraken vanuit de wet- en regelgeving van de nationale Deelname aan het Regionaal Informatie Expertise Centrum (indicator: jaarverslag RIEC)
• Brandweerzorg: voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen rampen (ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren)
 

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Veilig door politie en brandweer   Toelichting
1 Gezamenlijke aanpak op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Dit is een doorlopend proces. Dat wil zeggen dat de gemeente Uden samen met partners werkt aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De beleidsregel BIBOB is aangepast, waardoor het mogelijk is om op meerdere terreinen een BIBOB-toets uit te voeren. In het Regionaal beleidsplan Oost-Brabant is de aanpak van georganiseerde criminaliteit een gezamenlijke prioriteit van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.
2 Aanpak criminaliteit & ongewenst gedrag We mogen concluderen dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Vanuit het Ministerie van V&J wordt ook nadrukkelijk aangegeven dat gemeenten hierin een belangrijke rol hebben.
Door de vaststelling van de kadernota integrale veiligheid heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpak van o.a. woninginbraken, fietsendiefstal, georganiseerde criminaliteit e.d. De komende vier jaar wordt hier stevig op ingezet om de criminaliteitscijfers te laten dalen.
In het afgelopen jaar is door THOR inzet geleverd op het gebied van verkeerscontroles, het vuurwerkproject, controle inbraakpreventie, kermis en evenementen, marktcontrole op zakkenrollers, controle buitengebied illegaal stoken, hangjeugd en illegaal afval.
 
3 Brandweerzorg; voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen en rampen (veiligheidsregio) De uitvoering geschiedt door de regionale brandweer. Zie ook de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio Brabant Noord.
Daarnaast is er in het voorjaar van 2014 een bestuurlijke oefening rampenbestrijding geweest.
 

Realisatie 2014 in kengetallen

Voor deze doelstelling zijn geen kengetallen geformuleerd.