Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Veilig gevoel

VEILIG GEVOEL     € 174.000   V

Brandbestrijding en bestrijding van rampen en zware ongevallen €11.000 V
Kosten voor het opruimen van explosieven zijn niet begroot. Door de gemeentelijke verplichting tot ruiming van gevonden munitie zijn de kosten in 2014 € 72.000 nadelig uitgevallen. Daartegenover staat ook een (hogere) tegemoetkoming van de Rijksoverheid. Door de na-ijl uit vorige jaren wordt in de komende meicirculaire € 83.000 extra uitgekeerd.    
Openbare orde en veiligheid, horeca evenementen en bijz wetgeving €93.000 V
In 2014 is over het jaar 2013 een postieve afrekening van de GR Veilgheidsregio ontvangen. Dit resulteert in een voordeel van € 30.000 incidenteel.    
Daling van het aantal dossiers bij het Veiligheidshuis heeft geleid tot een lagere bijdrage, hetgeen een voordeel van € 13.000 (incidenteel) in 2014 heeft opgeleverd.    
We zien de laatste jaren de tendens dat er structureel minder vergunningen APV worden afgegeven. Door wijziging van beleid (deregulering) zijn minder vergunningen benodigd met een lagere legesopbrengst tot gevolg (€ 13.000 vooralsnog incidenteel). Voor dit product wordt in 2015 een nieuwe legesberekening gemaakt. Op basis hiervan zal de begroting worden aangepast.    
Door verschuiving van de werkzaamheden van de TOR naar andere bestuurlijke producten zijn minder uren besteed aan openbare orde en veiligheid. Dit geeft een voordeel van € 63.000 (incidenteel).    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €70.000 V