Verberg het menu

Samenvatting

De Programmarekening bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde doelstellingen en de paragrafen. De jaarrekening is vooral financieel van aard. 

Jaarrekening

Financieel resultaat

De gemeente Uden heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief saldo van € 1.244.000. Voor een analyse op dit jaarrekeningresultaat klik hier.

De Raad wordt gevraagd om € 95.000 te bestemmen voor plan- en planbegeleidingskosten Schepenhoek. In 2014 zijn voor de nieuwbouw Udens College Schepenhoek minimale plankosten gemaakt waardoor € 95.000 niet is uitgegeven. Op basis van resultaatbestemming willen we dit bedrag graag overheven naar 2015. Wat dan nog resteert van het jaarrekeningresultaat is een bedrag van 1.149.000. We stellen voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. 

In 2014 is een incidenteel voordeel van € 1.750.000 behaald op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Conform het amendement naar aanleiding van de Programmarekening 2013 wordt dit resultaat toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein, waardoor het saldo van deze reserve ultimo 2014 € 2.755.481 bedraagt.

Jaarverslag

Financiële positie

Om nog beter te kunnen sturen op de financiële positie van onze gemeente zijn 3 pijlers gedefinieerd, te weten:

 • Dekking/sluitende begroting
 • Risicomanagement/weerstandscapaciteit
 • Financiering

Dekking/sluitende begroting

Deze pijler stuurt op een structureel sluitende begroting. Dat betekent dat de structurele uitgaven kunnen worden opgevangen met structurele inkomsten. Deze pijler komt jaarlijks aan de orde bij het opstellen van de Begrotingsnotitie en de Programmabegroting en wordt in deze Programmarekening niet verder toegelicht.  

Risicomanagement/weerstandscapaciteit

Deze pijler is uitgewerkt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij het opstellen van de Programmarekening zijn de risico's geactualiseerd. Conform de door de Raad vastgestelde systematiek zijn deze financieel vertaald. De totale risico's bedragen € 15 mln. Daar tegenover staat een weerstandscapaciteit van € 31 mln. Deze capaciteit bestaat uit de algemeen vrij besteedbare reserve, het jaarrekeningresultaat, de stille reserves en de onbenutte belastingcapaciteit.

De weerstandsratio (weerstandscapaciteit/risico's) bedraagt per 31 december 2014 2,10. Dit is op de norm (ratio tussen 1 en 2). 

De gemeente Uden is in staat haar financiële tegenvallers op te vangen. Hierbij merken we op dat er veel factoren zijn die deze ratio kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld het al dan niet realiseren van bezuinigingen, resultaten van afwijkingenrapportages of afboekingen vanuit de grondexploitatie. Daarom wordt er actief gestuurd op de weerstandsratio.

Financiering

Deze pijler is uitgewerkt in de financieringsparagraaf. Het vooral actief sturen op de schuldpositie is vrij nieuw voor onze gemeente. We hebben het 'sturen op schuld' als doelstelling opgenomen in het coalitieprogramma "samen voor een vitaal Uden!"  In de Programmabegroting 2015 zijn ook indicatoren opgenomen om deze doelstelling te kunnen meten.

Tijdens de economische crisis van de afgelopen jaren hebben we vooral ingezet op het zoveel als mogelijk blijven realiseren van de doelstellingen voor onze gemeente. Uiteraard binnen de voor ons geldende voorschriften (BBV). Extra investeringen financieren we met langlopende geldleningen. Hierdoor is onze schuldpositie toegenomen. Ondanks dat er in 2014 geen nieuwe geldleningen zijn aangetrokken, staat de schuldpositie onder druk. Daar willen we de komende jaren actief verbetering in aanbrengen. 

Financiële doorkijk naar 2015

Tijdens het opstellen van deze Programmarekening bereikten ons steeds meer signalen dat de economie langzaam maar zeker aantrekt. Dit heeft op termijn een eerste voorzichtig positief effect op onze gemeentefinanciën. Bedrijven durven dan immers weer te investeren, wat goed is voor de werkgelegenheid en de bestedingen. De woningmarkt zal hierdoor weer meer in beweging komen en de werkloosheid afnemen. Allemaal ontwikkelingen die gunstig zijn voor ons huishoudboekje. Het is daarom van belang om daadwerkelijk actief op alle drie de pijlers te sturen.

Gerealiseerde doelstellingen

Dit is de laatste Programmarekening waarin verantwoording wordt afgelegd over het coalitieprogramma 'Kiezen voor de toekomst van Uden, naar een nieuw evenwicht'.

In 2014 zijn de volgende doelstellingen gerealiseerd:

 • Het centrum van Uden is volop in ontwikkeling. In 2014 is gestaag doorgebouwd aan het centrumplan Hoek Promenade, de nieuwe parkeergarage en 31 sociale huurwoningen. De renovatie van de Zuiderpassage is afgerond en de aanpak van het Brabantplein en de Markstraat voorbereid.
 • In Uden-Noord opende Van der Valk Hotel Uden/Veghel haar  deuren en is de bestemmingsplanprocedure gestart voor de realisatie van een groot Multizorgcentrum.
 • Citymarketing heeft een groeiend social media bereik, tal van promotionele acties bij verschillende evenementen en natuurlijk 24 uur Uden opgeleverd.
 • Er is 3,4 ha aan bedrijventerreinen uitgegeven.
 • Duurzame initiatieven zoals de energiecoöperatie Energie Uden, Lokale Agenda 21, Stichting Fairtrade, Uden doet duurzaam, G1000 energieneutraal/afval en commissie MVO-ReVUS zijn op uiteenlopende wijze ondersteund.
 • Zorgvuldige voorbereiding van de drie transities in het sociale domein: invoering Participatiewet, transitie van de Jeugdzorg en overheveling AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo.
 • Op het gebied van onderwijs zijn belangrijke stappen gezet voor de nieuwbouw van het Udens college en het kindcentrum Den Dijk in Odiliapeel.
 • Opening nieuwe busstation en nieuwe milieustraat.
 • De G1000 resulteerde in een top 10 van ideeën om onze gemeente nog groener, gezonder, gastvrijer en gezelliger te maken, waar Udenaren nu mee aan de slag kunnen.

De realisatie van doelstellingen en projecten is ook opgenomen in de highlights per portefeuille.

Continuous reporting

Ons jaarverslag is al lang niet meer een verslag waarin alleen verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen jaar. Belangrijk vinden we ook dat we op basis van de rapportages vooruit kijken. Bij onze bezuinigingsmonitor en bijlage 'onderhanden werken (PDF, 96.9 kB)' gaan we nu nog een stapje verder. In deze twee onderdelen hebben we ook de besluitvorming opgenomen van ons meest actuele P&C-product "Programmabegroting 2015-2019'. Een eerste stap naar 'continuous reporting'. Continuous reporting is het continue verantwoording afleggen over deze onderwerpen. Hierdoor kunnen we nu op deze twee onderwerpen een compleet en actueel beeld schetsen.

Accountantscontrole/bedrijfsvoeringsverklaring

De externe accountant heeft de jaarrekening 2014 gecontroleerd. Dit heeft geresulteerd in een goedkeurende controleverklaring voor zowel rechtmatigheid als getrouwheid.

De gemeente Uden wil graag 'in control' zijn. Daarvoor is een systeem van interne beheersingsmaatregelen aanwezig. Ook het systeem van risicobeheersing draagt daar aan bij. In de bedrijfsvoeringverklaring verklaart het college en ambtelijk management dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen adequaat en effectief zijn.

Behandelingsprocedure

2 juni 2015 Aanbieding Programmarekening 2014 aan de Raad
14 juni 2015 Uiterste datum indienen technische vragen
15 juni 2015 Audit commissie
22-24 juni 2015  Behandeling Programmarekening 2014 in de commissies
23 juni 2015 Toezending schriftelijke antwoorden op technische vragen door het college  
9 juli 2015 Behandeling en vaststelling Programmarekening 2014 door de Raad