Verberg het menu

1e bezuinigingsmonitor 2014

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2014 (1e monitor 2014)

Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van de realisatie van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage ontvangt de Raad in ieder geval 2 keer per jaar, bij de Begrotingsnotitie en bij de Bestuursrapportage

Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen is er in 2014 van het totaal te realiseren bedrag van € 4,9 miljoen nu, na de 1e monitor 2014 € 4,2 miljoen gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2014 nog in totaal € 675.000 (PDF, 129.1 kB)gerealiseerd zal moeten worden.

Realisatie bezuinigingen 1e monitor 2014

In het 1e kwartaal van 2014 is voor een bedrag van € 1 miljoen (structureel 2018) aan bezuinigingen gerealiseerd. Een specificatie van het gerealiseerde bedrag treft u hier (PDF, 105.2 kB).

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg definities fasen

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.


In ‘Fase 2’ is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.