Verberg het menu

Financieel economische ontwikkelingen

Voorzichtig economisch herstel, dat is de prognose van het Centraal planbureau.
Ieder jaar in maart publiceert het Centraal planbureau het Centraal Economisch Plan (CEP). Het is een financieel economische doorkijk van het huidig en het komend jaar. Deze doorkijk is de basis voor de nieuwe Rijksbegroting, maar ook gemeenten kunnen de geschetste ontwikkelingen betrekken bij de voorbereiding van hun Programmabegroting. Bij het voorbereiden van de Begroting van de gemeente Uden baseren we ons op het CEP’14. Onderstaand de belangrijkste ontwikkelingen uit het CEP’14.

Nederlandse economie; herstel ook uit het binnenland

De Nederlandse economie herstelt zich dit jaar met een groei van ¾% in 2014 en 1 ¼ % in 2015. Deze groei wordt toegeschreven aan het voorzichtig aantrekken van de wereldhandel. De onrust in de Oekraïne heeft tot nu toe (nog) geen economische effecten. Mocht de situatie echter verder escaleren dan kan dit grote gevolgen hebben voor de wereldeconomie en dus ook de Nederlandse economie.

Herstel op de arbeidsmarkt komt later

De werkloosheid loopt naar verwachting in 2014 nog wat verder op tot gemiddeld 7 ¼ % (650.000 mensen). Het hoogtepunt wordt in de tweede helft van dat jaar bereikt. De oploop is het resultaat van een daling in de werkgelegenheid in samenspel met een gelijkblijvend arbeidsaanbod. Doordat de werkgelegenheid in 2015 aantrekt, zal de werkloosheid in dat jaar dalen tot gemiddeld 7% (ca 635.000 mensen).

Loonontwikkeling

De laatste Cao gemeenten liep af op 1 januari 2013. Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG onderhandelt met de vakbonden over de Cao. Die onderhandelingen zitten in een impasse. Er wordt momenteel niet gesproken.
Kijken we naar het Centraal Economisch Plan 2014, dan wordt mede ingegeven door het voorzichtig aantrekken van de economie rekening gehouden met een algehele loonontwikkeling van 1 ½ % in 2014, wat gelijk is aan de inflatiecorrectie. Voor 2015 wordt rekening gehouden met een mogelijke loonontwikkeling van 2%.

Prijs- / inflatieontwikkeling exploitatielasten en –baten

De inflatie (uitgedrukt in het consumentenprijsindexcijfer (CPI)) is laag, stabiel en komt in beide jaren uit op 1 ½%.  De exploitatielasten betreffen de diensten en goederen die derden leveren voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de gemeente. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van energie en nutsbedrijven, kantoorartikelen, accountantsdiensten, materialen en diensten voor onderhoud gebouwen en infrastructuur, schoonmaak en catering, licenties software, premies verzekeringen, etc.  Maar ook de tarieven van heffingen, leges en belastingtarieven.

Woningmarkt

Landelijk gezien nemen de investeringen in woningen dit jaar en volgend jaar met respectievelijk 1 ¾% en 3% toe. Hoewel de productie van nieuwbouwwoningen al jaren ook door teruglopende verkoopaantallen onder druk staat, lijkt  zich een kentering voor te doen. Het aantal gereedgekomen woningen is al ruim anderhalf jaar stabiel en vertoont een licht opwaartse beweging eind 2013. Tevens is het totaal aantal afgegeven bouwvergunningen sinds medio 2013 niet verder gezakt.
De woningmarkt in de gemeente Uden heeft het iets zwaarder. Naar verwachting zal het herstel van de woningmarkt in Uden iets langer op zich laten wachten. Wij houden hier in onze prognoses rekening mee.

Overheidstekort

 Het overheidstekort  stabiliseert naar verwachting op 2,9% bbp in 2014 en daalt vervolgens in 2014 tot 2,1% bbp.
In 2015 ligt het tekort daarmee duidelijk onder het ‘Maastricht’-plafond van 3% bbp. Hieruit kunnen we opmaken dat het licht aantrekken van de economie en de diverse bezuinigingsmaatregelen van het Kabinet, waaronder het laatste pakket aan maatregelen van eind 2013 ad € 6 miljard, hun vruchten af gaan werpen. Wij verwachten de komende twee jaar in ieder geval geen extra bezuinigingsmaatregelen meer.