Verberg het menu

Risicomanagement en weerstandsvermogen

Bij het bepalen van onze financiële positie stuurt de gemeente Uden op de weerstandsratio’s. De ratio’s worden hierbij ingezet als sturingsinstrument. De ratio’s worden enerzijds bepaald door de weerstandscapaciteit en anderzijds door de aanwezige risico’s. Hierbij maken we onderscheid tussen incidenteel en structureel.

In al onze planning & control producten (begrotingsnotitie, programmabegroting, bestuursrapportage en programmarekening) heeft risicomanagement een plek. Hierdoor wordt continue verantwoording afgelegd over onze financiële positie.

Structurele risico’s, weerstandsvermogen en ratio

Bij het opstellen van de programmabegroting in augustus hebben we de meest actuele risico inventarisatie en het weerstandsvermogen opgenomen. Er is op dit moment geen andere informatie beschikbaar om een betere prognose te maken. Klik hier voor de ontwikkeling van de structurele weerstandsratio.

Incidentele risico’s, weerstandsvermogen en ratio

De ratio wordt als volgt berekend:

Ratio weerstandsvermogen = weerstandscapaciteit / risico's

De geprognosticeerde incidentele ratio voor 2015 bedraagt 2.91. Deze toename wordt voor het grootste gedeelte verklaard door de toename van de weerstandscapaciteit als gevolg van vrijval van een aantal bestemmingsreserves.

De grootste 2 bestemmingsreserves die bij de Programmarekening 2013 zijn vrijgevallen zijn:

Dekkingsreserve:

Zowel de berekende rente over de dekkingsreserve als over de algemene reserve vrij besteedbaar wordt ingezet als structureel dekkingsmiddel. Er waren dan ook geen argumenten om deze dekkingsreserve apart aan te houden. Dit betekent een toevoeging aan de algemene reserve van € 7,5 mln.

Egalisatie meerjarenraming:

Met de financieel toezichthouder Provincie Noord-Brabant is afgesproken dat we met ingang van Programmabegroting 2015 een structureel sluitende begroting aanbieden. Het principe van egaliseren door middel van een reserve komt hiermee te vervallen. Daarom is bij de herijking reserves en voorzieningen 2013 de bestemmingsreserve egalisatie meerjarenraming vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve (€ 2 mln).

Vertekend beeld:

Vertekend beeld:

Door het vrijvallen van een aantal bestemmingsreserves is de incidentele ratio hoger dan de gestelde norm (tussen 1 en 2). Maar door het wegvallen van bijvoorbeeld de egalisatiereserve ontstaat er een structureel tekort

in 2014 van € 999.004 en in 2015 van € 1.092.000. In de voorbereiding van de Programmabegroting 2015 zullen de gevolgen van deze afspraak verwerkt worden.

Conclusie

Het feit dat de incidentele ratio nu boven de norm uitkomt betekent niet dat financiële positie van de gemeente Uden niet meer onder druk staat. De incidentele norm bedraagt weliswaar 2,9 maar de structurele ratio zit onder de norm (0.63). Daarnaast hebben is in het bestedings- en dekkingsplan zichtbaar dat we een structureel tekort hebben  van € 906.000.

Dit bevestigd dat de financiële positie niet alleen bepaald kan worden door de weerstandsratio. Voor het zo objectief en nauwkeurig in beeld brengen van de financiële positie zijn meerdere factoren van belang. Nu de economische recessie voorbij lijkt is het weer van groot belang om ook te kijken naar de ontwikkeling van de schuldpositie en de financiering  binnen de gemeente. Onze financiële strategie gaan we de komende periode hierop aanpassen zodat de gemeente Uden ook in de toekomst financieel gezond blijft. Het uitwerken van de financiële strategie zal zijn plek krijgen  in de Programmabegroting 2015.

Vermogenspositie

De gemeente Uden wil sturen op risico’s en weerstandsvermogen. Belangrijk hierbij is ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van onze gemeente. De vermogenspositie heeft betrekking op de incidentele weerstandscapaciteit. In onderstaand overzicht is duidelijk zichtbaar hoe het vermogen zich ontwikkelt.

De reserve positie van de gemeente Uden is sinds 2009 flink afgenomen. Dat geldt zowel voor de bestemmingsreserves als voor de algemene reserve.

Ondanks dat de vermogenspositie de laatste jaren stabiel is zijn we ons bewust van de landelijke economische ontwikkelingen en weten ook dat die een negatieve invloed kunnen hebben op onze vermogenspositie.

De verwachting is dat de vermogenspositie in 2014 verder zal afnemen. De stappen die genomen worden om onze vermogenspositie en de financiële positie te verbeteren zijn beschreven bij de toelichting op de  incidentele weerstandstandsratio.