Verberg het menu

3e bezuinigingsmonitor 2015

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2015

Vier keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening, wordt de gemeenteraad geïnfomeerd over de voortgang van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. 

Na de 2e bezuinigingsmonitor, die opgenomen is in Programmabegroting 2016, resteerde voor het jaar 2015 nog een bedrag van € 30.000 aan (structurele) bezuinigingstaakstellingen, oplopend naar € 225.000 in 2018. De te realiseren bezuiniging voor 2015 betreft de harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang.

In de 2e financiele afwijkingenrapportage 2015, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage, is om moverende redenen aangegeven dat die bezuiniging (PDF, 35.1 kB)dit jaar niet gerealiseerd kan worden.

Het bovenstaande beeld geeft weer dat tot en met 2018 nog invulling gegeven dient te worden aan € 225.000 aan bezuinigingstaakstellingen.

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de nog resterende taakstellingen op onderwijs. Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rondom onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering. Ons standpunt hierbij is dat de korting van Rijkswege opgevangen zou moeten kunnen worden binnen het product  'Onderwijs'. Een projectgroep is doende moet het inventariseren en invullen van deze taakstelling. 

  2015 2016 2017 2018 2019

Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs

€ 339.000 €  331.000 €  326.000 €  318.000 €  318.000