Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

Excellente dienstverlening

Wij staan voor een snelle en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daar richten wij onze organisatie op in. Burgers, bedrijven en instellingen kunnen hun zaken snel en goed regelen. Het accent ligt op verminderde bureaucratie en regeldrukte. Geen overbodige regels, maar eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningverlening.

Via het organisatieontwikkelingsprogramma, in combinatie met het scholings- en opleidingsprogramma voor medewerkers (zie ook excellente dienstverlening), besteden we voortdurend aan het professionaliseren van het ambtelijk apparaat. Met dit vierjarenplan (waarin efficiency- en kwaliteitsverbetering centraal staan) worden medewerkers in staat gesteld zich te ontwikkelen en stelt de organisatie zich voortdurend nieuwe doelen.

In de komende periode gaan we een verbeterslag maken in de dienstverlening. Deze is gericht op houding en gedrag van alle medewerkers. Doel is onze inwoners en bedrijven gastvrijheid te laten ervaren in de beste vorm. Medewerkers van gemeente Uden maken dingen mogelijk en denken mee met inwoners en ondernemers. Hiervoor treffen we maatregelen op het gebied van scholing en vorming van medewerkers en maatregelen ten aanzien van de dienstverleningskanalen. Zo zal de vorig jaar vernieuwde website constante aandacht krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de telefonische dienstverlening te verbeteren. In de gesprekken met inwoners en ondernemers gaan we de organisatie meer richten op de wensen van de klant.

Bij het toezicht in de openbare ruimte wordt gewerkt vanuit de gastvrijheid gedachte. In het werkplan worden keuzes gemaakt die zijn afgestemd op de wensen van de inwoners en bedrijven. Hierbij zullen we duidelijk zijn met betrekking tot de regels en vriendelijk en gastvrij in de benadering.

Samenwerken in de regio

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerking binnen de AgriFood Capital en  de regio Noordoost Brabant zijn belangrijke poten onder de regionale economie. De gemeente Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. We hebben informatiebijeenkomsten voor Udense ondernemers gefaciliteerd en de communicatie over AgriFood Capital geïntensiveerd.

Ook werken we samen met de buurgemeenten in bijvoorbeeld AS50 verband. In juni hebben de Colleges van de AS50 gemeenten een werkbezoek gebracht aan de Europese Unie in Brussel.

De ontwikkeling van de schaal en inhoud van  samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie.

Met de gemeenten Oss en Landerd wordt op gebied van ICT inmiddels inmiddels uitvoering gegeven aan het samenwerkingsconvenant. Medio 2016 valt een definitief besluit m.b.t. deze samenwerking. In 2016 wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dat het beste kan. Uiteindelijk levert dit een bedrijfsplan op basis waarvan definitieve besluitvorming over de samenwerking kan plaatsvinden.

Naar een nieuw evenwicht/financiën op orde houden

Wij houden ook de komende jaren vast aan een gedegen en transparant financieel beleid. Er is de laatste periode in Uden flink bezuinigd. Mede daarom is onze financiële basis nog steeds gezond. De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht. Wij gaan zorgvuldig met overheidsgeld om; lasten van nu worden niet doorgeschoven naar toekomstige generaties. Eventuele nieuwe taken worden tegen maximaal dezelfde, maar bij voorkeur tegen lagere kosten, uitgevoerd.

Gevolgen septembercirculaire 2015

Op 15 september 2015 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de septembercirculaire 2015 gepubliceerd. Op basis van die circulaire wordt de voeding van het Gemeentefonds geregeld en als afgeleide de algemene uitkering voor gemeenten.
We zien een positieve ontwikkeling van de prognose van het accres met name vanaf 2018. Dit betekent dat het Rijk de verwachting heeft dat er vanaf 2018 weer meer overheidsuitgaven gedaan worden en dat de algemene uitkering hiervan profiteert. Voor Uden bedraagt de prognose met ingang van 2018 + € 500.000. De circulaire geeft overigens geen toelichting op deze groei. Het accres is vooral bedoeld om de verwachte loon- en prijscompensatie en bijvoorbeeld structurele gevolgen van de wet Vennootschapsbelasting op te kunnen vangen en ter verbetering van de schuldpositie van de gemeente.

Wij hopen dat de meicirculaire 2016 deze groeiprognose voortzet, maar de ervaring leert dat financiële vooruitzichten nauwelijks te maken zijn door het huidige landelijke financiële beleid. Zoals bekend houden we bij het opstellen van Begrotingsnotitie 2017 / Programmabegroting 2017-2020 rekening met de prognoses in die circulaire.