Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Goed wonen maakt ook goed werken en goed ontspannen mogelijk. We stemmen het woningaanbod zoveel als mogelijk af op de huidige en toekomstige behoeften. Hiertoe hebben we een woningmarktonderzoek uitgevoerd en het woningbouwprogramma (kader) geactualiseerd. Om te kunnen voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen, realiseren we eind 2016 tijdelijke huurwoningen voor onder andere starters.

We monitoren de prestatieafspraken met Area. In de tweede helft van 2015 hebben we een start gemaakt met de implementatie van de herziene Woningwet en gaan we de prestatieafspraken (jaarschijf 2016) met Area actualiseren.
Inmiddels zijn we  gestart om de komst van de Omgevingswet (2018-2019) voor te bereiden.

Versterking economie

In Uden-Noord werken we ten westen van Van der Valk aan de realisatie van Foodcourt Uden met daarbij een McDonalds, KFC, Subway en TinQ. Het zorgpark wordt verder ontwikkeld door de komst van een multizorgcentrum en het uitvoeren van deelprojecten binnen ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure. In het centrum wordt gewerkt aan de planvoorbereiding voor de herinrichting van het Brabantplein. De uitvoering daarvan staat gepland voor begin 2016. Verder zet de gemeente in op meer beleving en evenementen in het centrum en vindt onderzoek plaats naar het aanbieden van gratis wifi in het centrum. Er loopt een traject voor de bundeling van promotiegelden binnen citymarketing en centrummanagement.

Wat betreft plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, loopt er in de regio Noordoost Brabant een proces om daar regionale afspraken over te maken. In Uden is het terrein Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. In de regio is Uden nauw betrokken bij het opstellen van de regionale detailhandelsvisie. Verder zet Uden in op het goed faciliteren van ondernemers. Bijzonder punt van aandacht zijn de mogelijk economische kansen door de komst van de F35.

Koploper in duurzaamheid

Speerpunt voor de komende jaren zijn de thema’s energie, afval en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als doelstelling hebben we:

  • Een energieneutraal Uden in 2035
  • Niet meer dan 75 kg restafval per inwoner in 2020
  • Uden voldoet aan de standaard van MVO-Nederland

Realisatie van deze doelen is een taak van de gehele Udense gemeenschap. Voor de invulling van de agenda zijn daarom inspiratiesessies met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties georganiseerd.

Versterking buitengebied

Het buitengebied is steeds meer de aanjager van de ontwikkeling van Uden als recreatieve gemeente. Het aantal agrarische bedrijven dat  omschakelt naar een recreatieve functie of zich verbreedt met een recreatieve functie blijft stijgen.

De komende 2 jaar ligt de nadruk op het nastreven van een zorgvuldige veehouderij voor de bestaande bedrijven, zoals vastgelegd in de provinciale Verordening Ruimte 2014 en gemaakte afspraken in de regio. Het beleid en de toegestane ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen is ingrijpend gewijzigd: uitbreiding van veehouderijbedrijven is geen recht maar moet 'verdiend' worden. De aandacht voor Vitaliteit en Gezondheid van het buitengebied en Dierenwelzijn zijn hierbij belangrijk speerpunten op de agenda de komende jaren. Daarnaast zal de maatschappelijke dialoog met de omgeving bij nieuwe ontwikkelingen steeds belangrijker worden. Eind 2015 is het ontwerp gereed van de herziening bestemmingsplan Buitengebied, aangepast aan de Verordening 2014.

De gemeente is enerzijds regisseur van het “Udens deel” van het project Meer Maashorst (“Dynamisch Landschap Uden) en anderzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van het deelproject “Beter bewegen”. Dit richt zich op het fysieke aspect van het gezonde landschap. Inmiddels is de voorbereiding volop gestart en zijn de eerste deelprojecten in 2015 in uitvoering gekomen. Eind 2017 moeten alle projecten uitgevoerd zijn.