Verberg het menu

Voortgang Programma

In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht  maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag 

 = afgerond/gerealiseerd

 = gestart/onderhanden

 = nog niet opgestart

 

Bouwen naar behoefte

  Activiteit Indicator  Toelichting
1 Uitvoeren woningmarktonderzoek. Het woningmarktonderzoek is in juni 2015 afgerond.
2 Herijken woningbouwprogramma. Op basis van het woningmarktonderzoek en de uitkomsten van de bewonersgesprekken op kernniveau, is het woningbouwprogramma in juni 2015 geactualiseerd.
3 (Half)jaarlijkse monitoring woningbouwprogramma. Halfjaarlijkse monitoring (januari-juli 2015) is afgerond. Volgende monitoring (juli-december 2015) staat gepland voor het voorjaar 2016.
4 Realiseren woningen (volgens programma). In de eerste helft van 2015 zijn vanuit lopende projecten 59 woningen en 20 wooneenheden in aanbouw genomen. Middels het reguliere bouwvergunningentraject zijn er 2 woningen in aanbouw genomen. We verwachten in 2015 ca. 160 woningen/wooneenheden in aanbouw te nemen/kavels te verkopen. 
5 Realiseren tijdelijke huurwoningen. Gemeente Uden en Area hebben een businesscase uitgewerkt om te komen tot de realisatie van tijdelijke huurwoningen. Uit deze businesscase zijn twee geschikte locaties naar voren gekomen waar ca. 50-60 tijdelijke huurwoningen gerealiseerd kunnen worden. Realisatie van de eerste locatie voorzien we eind 2016.
6 Uitvoeren Starterslening. Er is voorlopig voldoende budget beschikbaar om de starterslening uit te blijven voeren. In 2016 heroverwegen we de Starterslening.
7 Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue). Voor het Bestemmingsplan woongebieden Kom Uden is de inventarisatie uitgevoerd. Concept bestemmingsplan in december gereed. 
8 Implementeren veranderde wet-en regelgeving:
- WABO/BOR/Bijlage 2
- Herziening Woningwet (2015)
- Besluit Militaire luchthavens (luchthavenbesluit Volkel (planning 2015-2016)
- Omgevingswet (planning 2018-2019)
 

WABO/BOR is geïmplementeerd.

De implementatie van de Herziening Woningwet is in uitvoering

Besluit Militaire luchthavens wordt nog verwacht.

Voorbereidingen Omgevingswet zijn gestart.
 

9 Opstellen uitvoeringsregels met betrekking tot het  huisvestingsbeleid arbeidsmigranten. De eerste voorbereidingen om tot uitvoeringsregels te komen zijn in gang gezet.
We verwachten in de tweede helft van 2015 de uitvoeringsregels vast te stellen.
 
10 Actualiseren omgevingsvisie(uitvoeringsparagraaf kostenverhaal). In september is de concept Omgevingsvisie in inspraak gegaan. In december vindt de vaststelling door de Raad plaats.
11 Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue). In het eerste, tweede en derde kwartaal van 2015 heeft de monitoring van de prestatieafspraken met Area plaatsgevonden. Volgende monitoringsmoment staat gepland in januari/februari 2016.
In verband met de implementatie van de herziene Woningwet zijn voor 2016 nieuwe (jaarschijf) prestatieafspraken met Area in voorbereiding.
 

 

Versterken economich klimaat

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het zorgpark in en om Uden Noord verder ontwikkelen. We ontwikkelen langs meerdere sporen. Op de locatie van Barouge wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een multizorgcentrum. Een ander spoor is het uitvoeren van deelprojecten op Udens grondgebied binnen “Meer Maashorst, een gezond landschap”, waarbij het regisseurs schap bij de gemeente ligt. Diverse deelprojecten die elk hun eigen planning kennen zijn in voorbereiding en moeten voor eind 2017 gereed zijn. 
2 Verder ontwikkelen overige onderdelen Uden Noord (o.a. stadsentree, hoogwaardige bedrijvigheid, recreatieve toegangspoort). Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de snelweglocatie, als onderdeel van de stadentree. Aan de westzijde van hotel Van der Valk wordt gewerkt aan de realisatie van Foodcourt Uden met daarbij McDonalds, KFC, Subway en TinQ.
3 Inzetten op beleving, funshoppen en evenementen in het centrum.

De gemeente zet in op meer evenementen. Citymarketing speelt hierbij een belangrijke rol. 24-uur Uden vindt in 2015 voor de 2e keer plaats.

4 Herinrichting Marktstraat. De herinrichting van de Marktstraat is niet opgenomen in de begroting 2016.
5 Herinrichting Brabantplein. De voorbereiding is opgestart. De ondernemers zijn betrokken bij het opstellen van de uitgangspunten. Vanaf 1 februari 2016 wordt het plan uitgevoerd en het is in mei 2016 gereed.
6 Bundelen promotieactiviteiten  citymarketing/centrummanagement. Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor bundeling van promotiegelden van centrummanagement en citymarketing.
7 Opstellen en uitvoeren agenda toekomstbestendige bedrijventerreinen. Met betrokken partners (o.a. OUV De Kring en SBBU) is een proces gestart waarin onderwerpen bepaald worden die van belang zijn voor de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen.
 
8 Versterken vestigingsklimaat bedrijventerreinen. Er is een openbare vrachtwagenparkeerplaats gerealiseerd op de locatie van de voormalige milieustraat. Er is een besluit genomen om in principe mee te werken aan het initiatief van de SBBU om camera’s op de openbare weg op de bedrijventerreinen te plaatsen. Daarnaast loopt met betrokken partners (politie, UOV De Kring, SBBU, makelaars) een traject rondom misbruik vastgoed. 
9 Verder invullen door het uitgeven van kavels bij Goorkens en Hoogveld. In 2015 (peildatum 1 september) is 0,6 ha (6.000 m2) aan grond voor bedrijventerreinen verkocht en gepasseerd bij de notaris. Tevens zijn voor het vervolg in 2015 afspraken gemaakt voor de uitgifte van 1,7 ha. In totaal zal de verkoop aan bedrijfskavels in 2015 tenminste 2,3 ha bedragen.
10 Onderzoeken alternatieve exploitatie onverkochte bedrijventerreinen. In 2015 loopt een proces vanuit de provincie om regionale afspraken t.a.v. plannen voor bedrijventerreinen te maken. De planning is dat medio 2016 de afspraken binnen Noordoost Brabant in het RRO worden vastgelegd. In Uden is Hoogveld-Zuid hierbij betrokken. Voor dit bedrijventerrein wordt gekeken naar de mogelijkheden om er een zonnepark te realiseren.
11 Ondersteunen startende ondernemers. Startende ondernemers kunnen bij de bedrijvenregisseur terecht voor vragen. Daarnaast is de gemeente betrokken en draagt financieel bij aan de startersmarktplaats en ondernemerslift plus.
12 Acquisitie. Er gebeurt in het reguliere werk al het nodige aan acquisitie (o.a. verkoop bedrijfskavels mede via makelaar, ontwikkeling promotiefilmpjes Uden Noord, promotie centrum, deelname aan verkiezing Beste Binnenstad). Tevens loopt een onderzoek naar de economische kansen door de komst van de JSF.
 
13 Nadrukkelijk participeren vanuit EZ alsmede Verkeer en Mobiliteit in AgriFood Capital. Naast de reguliere participatie neemt Uden deel aan de regionale bestuurlijke kopgroep detailhandel. Deze kopgroep begeleidt het opstellen van de regionale detailhandelsvisie voor Noordoost Brabant. Tevens zit Uden in de regionale bestuurlijke kopgroep infrastructuur

 

Koploper in duurzaamheid

  Activiteit Indicator Toelichting
1 In samenspraak met stakeholders opstellen van een duurzaamheidsagenda. Voor afval is de open dag op de nieuwe milieustraat gebruikt om ideeën op te halen voor de duurzaamheidsagenda. De inspiratiesessie voor energie is in voorbereiding en gepland in het najaar van 2015. De uitkomsten van deze sessies zijn de input voor de duurzaamheidsagenda.
2 Faciliteren van nieuwe- en bestaande duurzame initiatieven. Dit is een doorlopende activiteit. Wij ondersteunen initiatieven die voortkomen uit de G1000 top.
3 Communicatie/educatie over het begrip Circulaire economie. Circulaire economie is de rode draad van het duurzaamheidsbeleid en –agenda.
4 Conform Circulaire economie handelen in onze gemeentelijk uitvoering. De ontwikkeling afvalbeleid is gestart. De raad is akkoord gegaan met ‘Koers Udens afval in beweging, 2015-2020’. 
5 Deelnemen aan de kopgroep van MVO ondernemers. De gemeente neemt deel aan deze kopgroep.
6 Faciliteren van initiatieven die het handelen van woningeigenaren stimuleren. Dit vindt plaats via algemene informatievoorziening.
7 Duurzame ontwikkeling op afval gebied, concreet afval verwerken in biomassacentrale. De biomassaenergiecentrale in Odiliapeel is gereed en in gebruik genomen.
8 Adviseren van bedrijven en maatschappelijke organisaties ten aanzien van mogelijkheden duurzame energie. Dit is een doorlopende activiteit.
9 Met Energie Uden de potentie van duurzame energieproductie-locaties onderzoeken en realiseren. Er zijn verkenningen gestart naar deze mogelijkheden. 
10 Uitbreiding van het aantal laadvoorzieningen voor fiets en auto. Dit is in uitvoering.
11 Uitvoeren van de acties uit het energieakkoord. Is deels in uitvoering en wordt verder uitgewerkt.

 

Versterken buitengebied

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2011-2013 naar aanleiding van de provinciale Verordening Ruimte 2014 (uitwerking provinciale Verordening voor de thema’s veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijke dialoog). De aanvulling van de nota van uitgangspunten 2012 is in overleg met de klankbordgroep opgesteld en verwerkt tot een partiele herziening van het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, afgestemd op de Verordening 2014 en andere ontwikkelingen.
2 Een nieuwe werkwijze voor het sneller en efficiënter doorlopen van ruimtelijke procedures, waarbij de gemeente nieuwe economische dragers en vrijetijdseconomie stimuleert. In de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2014 wordt nu het eerste veegplan opgenomen. Op 23 juni 2015 heeft het college besloten om 24 ontwikkelingen mee te nemen als veegronden in de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied. 
3 Nastreven zorgvuldige veehouderij conform regionale afspraken. Er zijn verschillende instrumenten om een Zorgvuldige Veehouderij na te streven zoals o.a. het aanwijzen van urgentiegebieden en het faciliteren van veehouderijbedrijven die stoppen met hun agrarische activiteiten. De Raad heeft op 9 april 2015 besloten om geen urgentiegebieden veehouderij aan te wijzen op basis van gegevens over de feitelijke situatie en advies provincie en urgentieteam.

Afgelopen jaren zijn er veel functiewijzingen geweest van agrarische bedrijven naar een andere bestemming. De verwachting is dat er de komende jaren nog tientallen veehouderijbedrijven zullen stoppen en de gemeente zal hier de bedrijven zoveel mogelijk planologisch faciliteren.

4 Evaluatie geurverordening. Inmiddels is gestart met een nieuwe Geurverordening, eind 2015 is het ontwerp gereed. Op 9 juli 2015 heeft de raad een aanhoudingsbesluit genomen voor maximaal een jaar voor nieuwe aanvragen/omgevingsvergunningen voor ontwikkelingen in de veehouderij.
5 Nieuwe functies in het buitengebied worden
maximaal benut.
 
Mogelijkheden voor nieuwe functies worden mogelijk gemaakt in het buitengebied. Er wordt waar mogelijk ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en trends zoals bijvoorbeeld toename van vraag voor mantelzorg en bed en breakfast. Afgelopen jaar zijn er ongeveer 20 functiewijzigingen geweest bij voornamelijk agrarische bedrijven en naar verwachting wordt dit aantal dit jaar verhoogd naar 30 functiewijzingen. 
6 Landschap van Allure. Projectvoorbereiding "Udens projectdeel" is opgestart. Het project verloopt volgens planning. Overleg met betrokkene en bewoners is opgestart en eerste deelprojecten zullen snel in uitvoering komen.
7 Digitale ontsluiting buitengebied. Er worden gesprekken gevoerd over de mogelijkheden voor digitale ontsluiting van de witte gebieden in Uden gezamenlijk met de andere gemeenten van Agrifood Capital en de Peelgemeenten.