Verberg het menu

Goed leven en ontmoeten

Ontwikkelingen

Samen de leefomgeving inrichten

De kwaliteitseisen aan de openbare ruimte zijn opnieuw vastgelegd in de Nota Openbare Ruimte 'Van Gevel Tot Gevel'. Als gevolg van de nieuwe kwaliteitseisen zijn de voedingen aan de onderhoudsfondsen niet gewijzigd. Deze kwaliteitseisen vormen het uitgangspunt bij beheer en onderhoud en bij renovatie en inrichting van wegen, straten en pleinen en groenvoorzieningen.

Goed en veilig verkeer en  vervoer

GVVP

Met behulp van gebiedsplatforms, bewoners, ondernemers en bedrijven wordt een nieuw Gemeentelijk verkeers- en vervoers plan (GVVP) vormgegeven. Met alle input wordt een visie gemaakt en het laatste kwartaal van dit jaar wordt gebruikt om een uitwerkingsprogramma op te stellen. Naar verwachting kan de raad in december de GVVP visie vaststellen.

HOV Tracé

In mei van dit jaar is als gevolg van discussie in de commissievergadering besloten het voorgestelde HOV tracé niet over te nemen. Daarvoor in de plaats gaat met aanvullend onderzoek bekeken worden met welke middelen het huidige tracé ten noorden van het busstation toekomst-vast als HOV tracé kan worden vormgegeven. De resultaten van het onderzoek worden eind van dit jaar verwacht.

Verkeersveiligheid

Een nieuwe vorm van ongevallenregistratie (door politie, VIA, verzekeraars en Rijkswaterstaat) zorgt voor een flinke verbetering van data over verkeersveiligheid.

Alternatieve vormen van vervoer

De zoektocht naar alternatieve vormen van vervoer als vervanger van de terugtrekkende beweging die het openbaar vervoer op basis van kosten- en prestatie- vergelijking doormaakt, wordt samen met dorpsraden en buurgemeenten uitgevoerd. Met name de kernen Odiliapeel en Volkel ondervinden dit in de gemeente als eerste aan den lijve. Om die reden zijn de dorpsraden vanaf het begin actief betrokken in dit traject om voor de komende jaren OV/vervoers-alternatieven beschikbaar te hebben.

Onderwijs: talent ontwikkelen en benutten

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.
Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeentelijke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorg draagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaafd. Hierover wordt gerapporteerd in Sociaal doelmatige aanpak in programma 2, Maximaal Meedoen.

Sportief bewegen

We implementeren het sport- en tarievenbeleid en bieden ondersteuning om te zorgen dat er in de breedte toereikend sportaanbod is.

Cultureel lef en ondernemerschap

Betrokkenheid en draagvlak zijn sleutelbegrippen om onze gemeente leefbaar te houden. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte van onze inwoners in hun eigen wijk of buurt. Goed leven en ontmoeten begint bij een goede kwaliteit van de publieke ruimte, veilig verkeer en vervoer met een goede doorstroming en passende multifunctionele accommodaties.

Volkel en Odiliapeel zijn dorpen waar de mensen oog voor elkaar hebben. Ook Uden heeft ondanks haar wat grotere maat dat karakter weten te behouden. Draagvlak en betrokkenheid van onze inwoners bij hun omgeving is nodig om ontmoetingen te laten werken en mensen van betekenis voor elkaar te laten zijn.
Ook cultuur en sport zijn gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de opvoeding en het onderwijs. De gemeente stimuleert de toegankelijkheid daarvan. Voor het onderwijs vervult de gemeente de komende jaren de rol van regisseur. We bieden maatwerk daar waar het nodig is.