Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden 

 niet opgestart

Samen de leefomgeving inrichten

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Bij de inrichting van de publieke ruimte wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inpassing van speelruimtes voor de jeugd én ontmoetingsplekken voor ouderen.

Conform afspraak met de gebiedsplatforms wordt bij groot onderhoud en renovatie c.q. herinrichting van de openbare ruimte (zoals Heinsbergenstraat, kruispunt Velmolenweg/Losplaats, Veghelsedijk, Brabantplein, Ontmoetingsplein Odiliapeel) overleg gevoerd met omwonenden. 

2 Ook richt de gemeente de openbare ruimte zo groen mogelijk in. Waar groen verdwijnt moet dat gecompenseerd worden.. Deze beleidsafspraak wordt in de praktijk uitgevoerd. Omwonenden mogen bij herinrichting van straten meedenken over de keuze van boomsoorten.
3 Nakomen van gemaakte planningsafspraken met betrekking tot werkzaamheden aan openbare ruimtes.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte worden omwonenden vooraf via website, gemeentepagina en via persoonlijke brieven op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. 

Goed en veilig verkeer

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Opstellen nieuw GVVP (Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan). Het GVVP wordt in december 2015 aan de raad aangeboden.
2 Opstellen realisatieprogramma. Het uitvoeringsprogramma wordt begin 2016 ter informatie aan de raad aangeboden.
3 HOV tracé aanpassingen Velmolenweg. Aanleg van een nieuw haltepaar bij de rotonde N264.
4 Parkeerbeleid wordt opnieuw bezien. 2015 wordt gebruikt om met stakeholders evt. aanpassingen vorm te geven. Gekoppeld aan het GVVP waarin de parkeervisie wordt beschreven.
5 Het openbaar vervoer voorziet in snelle en gemakkelijke verbindingen naar de grote steden om ons heen. Ook de bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen, naar Volkel en Odiliapeel en naar Uden-Zuid en -Noord moet goed worden geregeld. Daar waar buslijnen niet toereikend zijn, wordt gekeken naar openbaar vervoer op maat. Samen met de dorpsraden en gebiedsplatforms wordt gezocht naar oplossingen.

 

Talenten ontwikkelen en benutten

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Een  snelle realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs.

De projectfase met daarin politiek-bestuurlijke besluitvorming over proces, inhoud en financiële middelen is afgerond. In de nieuwe projectfase wordt het schetsontwerp gerealiseerd en planologische procedures doorlopen. De verwachte oplevering van de nieuwbouw is 3e/4e kwartaal  2017. Dat is volgens planning.

2 We stimuleren het behoud van het ROC / MBO.

Op dit moment zijn er een aantal gesprekken gaande. In sept/okt 2015 zal het ROC de Leijgraaf meer duidelijkheid kunnen geven welke opleidingen in Uden blijven/komen en welke huisvestingsvraag daar aan vast zit.

3 De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waar in een test- en ontwikkelomgeving w nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrifood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd. Gemeente en ROC de Leijgraaf zijn samen aan het onderzoeken of er opleidingsmogelijkheden zijn voor techniek, logistiek en facilitaire dienstverlening die aansluiten bij defensie. Het bedrijfsleven zal hier ook bij betrokken worden. Op lange termijn willen we graag 1e jaar HBO in Uden hebben die aansluit bij de MBO opleidingen.
Dit jaar is via WEB (volwasseneducatie) gestart met het realiseren van samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs om samen kansen te creëren voor die jongeren en volwassenen met een uitkering die gemotiveerd aan de slag willen binnen de logistiek.
 
4 De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering en haar plaats in wegwijs maken van inwoners binnen het sociaal domein (= decentrale toegang).

De bibliotheek heeft aangegeven, mede op basis van G-1000 uitwerking van ideeën, goede kansen te zien het takenpakket richting vorm van dienstverlening binnen sociaal domein uit te breiden. Vanuit vorming basisteam (rapportage in progr. 2) zal deze lijn verder worden opgepakt.

5 Nieuwbouw Kindcentrum Odiliapeel (Oude Dijk).

Tijdelijke huisvesting aan de Spechtenlaan is voor de zomer van 2015 gereed. Daarna vindt de sloop van het huidige schoolgebouw aan de Oude Dijk plaats. Na de zomer wordt gestart met de realisatie van de nieuwbouw aan de Oude Dijk. Dat is volgens planning.

6 Nieuwbouw De Brinck/Jan Bluyssen.

De schoolbesturen hebben als planning om voor de zomer van 2015 een aanvraag voor nieuwbouw in te dienen. Het raadsvoorstel voor budget is beoogd voor de Raad van 9 juli.

 

Sportief bewegen

  Activiteit Indicator Toelichting
1 De gemeente richt zich vooral op de breedtesport met als uitgangspunt: sport moet toegankelijk zijn voor iedereen.

Is uitgangspunt voor het huidige beleid en wordt dan ook als zodanig toegepast.

2 Een visie opstellen over sportaccommodaties zodat deze nog beter gebruikt kunnen worden voor activiteiten voorkomende uit de samenwerking van onderwijs, zorg en kinderopvang. Mede gebruik van binnensportaccommodaties is al vrij gangbaar. Voorbeelden Kicks, Muzerijk, buurtsportcoach Kiobra. Ook medegebruik buitensportaccommodaties neemt toe. Voorbeeld is Schoolsportolympiade.
Dit thema wordt meegenomen in een inhoudelijke herijking van de huidige sportvisie. Beoogd voor 2016/2017.
 
3 Er komt een voorstel over hoe de gemeente Uden nog verder aan de slag kan gaan met een beleid dat gericht is op het tegengaan van overgewicht bij kinderen (JOGG). Besluit dat Uden mee gaat doen aan JOGG is genomen in april 2015. Dit wordt geformaliseerd met het JOGGbureau) mei/juni.
Dan kunnen we een JOGG-regisseur gaan werven en starten met het bouwen van de structuur(september 2015 naar verwachting).
 

 

Gezondheid telt

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan plannen van buurtsportcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren van en stimuleren tot gezonde leefstijl. In de Programmabegroting 2015 zijn geen extra doelstellingen en acties opgenomen.

 

Cultureel lef en ondernemerschap

  Activiteit Indicator Toelichting
1 De gemeente vergroot het Innovatiefonds voor culturele vernieuwingen door actieve werving van project. De samenwerking met de culturele kwartiermaker is vroegtijdig beëindigd. Een van de taken van de kwartiermaker was het werven van projectsubsidies en sponsoren.
Vanwege de ontwikkelingen van MIK en de prioriteit die hieraan is gegeven, zal dit actiepunt in 2016 worden vorm gegeven.

 
2 De samenwerking tussen de kunst- en cultuursector en de Udense jeugd door het ‘pimpen’ van lelijke plekken bouwen we uit door het aangrijpen van soortgelijke projecten.

De culturele sector heeft het plan voor het ‘pimpen’ van lelijke plekken met Udense jeugd even naar de achtergrond verschoven i.v.m. het overlijden van de coördinator van stg. C die dit proces begeleidde.

3 Het behoud van het Museum voor Religieuze Kunst staat in het licht van de balans tussen enerzijds prijs/subsidie en anderzijds prestaties/bezoekers.

Samen met het bestuur en de projectleider van het MRK worden dit jaar prestatieafspraken gemaakt die in het teken staan van de toekomst van het Museum voor Religieuze Kunst.

.