Verberg het menu

Voortgang projecten

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (restant krediet >€ 500.000) van dit programma. Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.

Herinrichting Land van Ravensteinstraat en Kerk-/Mgr. Bos-/Hobo-/Kornetstraat/Bitswijk

  Indicator Omschrijving
Planning Gereed
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De werkzaamheden zijn in 2013 afgerond. Met de bewoners van het projectgebied gaat een evaluatieproces lopen. Dit leidt mogelijk tot aanpassingen aan de straten in het projectgebied. Het projectgebied bevindt zich binnen het gebied dat nader onderzocht moet worden op aanpassingen in het kader van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Met het aanpassen van de nieuwe inrichting wordt gewacht totdat de studie resultaten van de HOV bekend zijn.

Nieuwbouw Udens College Schepenhoek

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

HOV- deelproject A50

  Indicator Omschrijving
Planning Conform planning
Budget Inkomsten/uitgaven (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

Project is in uitvoering en zal naar verwachting eind oktober zijn afgerond. Gedurende het werk zijn er extra eisen door Rijkswaterstaat gesteld m.b.t. de wegconstructie. Dit zal leiden tot een kostenverhoging van de werkzaamheden. Verwachting is dat dit binnen de beschikbare middelen kan worden opgevangen

Rehabilitatie Ruitersweg

  Indicator Omschrijving
Planning Langzamer dan gepland.
Budget Inkomsten hoger/uitgaven lager (conform budget)
Risico Lage kans en weinig impact

De ontwerpfase van het werk wordt in samenspraak met een klankbordgroep uitgevoerd. In oktober zal het college het voorgestelde ontwerp vast kunnen stellen. Aansluitend start de besteksvoorbereiding. De uitvoering zal naar verwachting later plaatsvinden dan voorzien, voorjaar 2016. De reden hiervoor is dat het werk in hoofdzaak uit asfalt bestaat dat sterk weersafhankelijk is om het aan te brengen.