Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2015 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 afgerond/gerealiseerd 

 gestart/onderhanden

 nog niet opgestart

 

Sociale en doelmatige aanpak

  Activiteit   Toelichting
1 In 2015 op een excellente wijze invoeren van het nieuwe sociale beleid.

Door gerichte sturing op klantproces, vertaald naar te behalen doelen en benodigde inzet (tijd, geld, kwaliteit) van betrokken partners de komende jaren de ideale zorgpiramide realiseren waarbij ca. 80 % van de inwoners is geholpen door inzet van de directe omgeving en algemene voorzieningen. In 2015, het overgangsjaar, wordt vooral ingezet op het voeren van gesprekken met klanten die met de transities zijn overgekomen. Voor Wmo en Jeugdwet is een herindicatieplan gemaakt; hiervoor is extra personeel aangetrokken. Daarbij bleek half augustus dat een versnelling nodig was voor de PGB’s om een goede afwikkeling door de SVB te garanderen, waardoor ook extra formatie nodig was voor de administratieve verwerking van zorgcontracten.   De procesbeschrijvingen van werkzaamheden en te gebruiken formats wordt 1 oktober opgeleverd en dient als input voor de nieuwe prestatie afspraken voor de ‘toegang’ vanaf 2016.

2 Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen belangrijk. Voor jeugdigen is dat bijv. het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen’. Voor volwassenen is dat het behoud van de factor ‘tijd en aandacht’ die vooral geleverd wordt door het product ‘hulp bij het huishouden’. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau. De jaarlijkse benchmark voor de Wmo bestaande uit kwantitatief onderzoek is, volgens wettelijk voorschrift, 30 juni 2015 aangeleverd bij het ministerie. Het kwalitatief deel van dit onderzoek zal in september worden gedeeld met de consulenten (vanwege de positieve resultaten) en daarna als informatienota aan de raad worden verstrekt.
3 In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

Landelijk wordt gewerkt aan een  monitor sociaal domein die op termijn alle afzonderlijke monitors overbodig gaat maken. In augustus is het eerste resultaat hiervan verwerkt in het dashboard voor Uden op waarstaatjegemeente.nl. Het is een eerste resultaat: het instrument zal zich de komende jaren verder ontwikkelen.

Iedereen aan het werk: Investeren in meedoen

  Activiteit   Toelichting
1 We zoeken nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten.

Dit komt o.a. tot uitdrukking in het (samen met regio) uitwerken van werkgeversbenadering. Het Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio, waarvan Uden onderdeel uitmaakt, wordt vanuit de centrumgemeente Den Bosch gevormd. Daaronder komen vijf werkgeversservicepunten (WSP) waarbij Uden wordt vertegenwoordigd door WSP Frisselstein in Veghel. Ook de aansluiting op AgriFood Capital is hierin van belang; ondernemers onderwijs en overheid werken samen. In juli is het lokale beleid vastgesteld; de vertaling naar lokaal uitvoerend beleid is opgepakt. De regionaal ontworpen kaders voor SROI en uniforme uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld en kunnen nu worden vertaald naar concrete afspraken bij nieuwe aanbestedingen (zoals vervoer/regiotaxi) of bij aanpassing van bestaande contracten (zoals Hbh). De voorbeelden van hoe SROI kan worden ingevuld, worden betrokken van het regionale servicepunt SROI dat ook de monitoring doet van de realisatie van de SROI.

2 We maken afspraken met organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen.

Verschillende lokale werkgevers hebben initiatieven ontwikkeld voor werkstages. Op die manier wordt (de kans) op uitstroom bevorderd. Op basis daarvan lopen er momenteel zeven projecten.

3 We starten met de ontwikkeling van een breed plan van aanpak dat gericht is op zowel uitkerings-gerechtigden (van uitkering naar werk) als op de economische ontwikkeling Uden.

Bij de doorontwikkeling van de lokale steunstructuur worden nu voor 3 inlooppunten vrijwilligers getraind in verwijzing en signalering.
Om matching beter mogelijk te maken is aangeschaft. Tot en met het eind van het jaar worden gesprekken gevoerd met de klanten en worden profielgegevens in het systeem gevoerd. Ook vacatures kunnen in het systeem worden geplaatst, waardoor matching met profielen mogelijk is.
 

       

Geen armoede, geen schulden

  Activiteit   Toelichting
1 We continueren de lijn die we hebben ingezet, beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening. Deze lijn is gericht op het bieden van praktische hulp, toeleiding tot maatschappelijk werk en inzet schuldsanering. Als eerste wordt dit punt opgepakt door herijking van instrumentarium gebruikt voor bestrijding armoede. Als gevolg van wetswijziging en sturing op integraal klantproces, moeten huidige hulpmiddelen als voedselbank, bewindvoering en inzet van begeleiding ter voorkoming van schulden opnieuw worden gedefinieerd. Dat kan pas als elk instrument is geëvalueerd op effectiviteit en efficiency. Deze evaluatie wordt nu opgestart; wegens uitval van medewerkers als gevolg van ziekte, is hier nog geen nadere informatie over te verstrekken.
Daarnaast moet de implementatie van het armoedebestrijding- en minimabeleid plaatsvinden als onderdeel van vastgesteld beleid p-wet. De implementatie start pas na besluitvorming van juli 2015; ook hierover is nu nog geen informatie te geven
 

Meedoen door ondersteuning

  Activiteit   Toelichting
1 Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.

Nieuwe initiatieven worden, samen met bewoners en het professionele veld, uitgedacht om te voorzien in de behoeften van onze inwoners. Met name op gebied van zorgwonen, waarbij wonen de basis is en zorg op afroep beschikbaar, ook naarmate de zorgvraag stijgt. Doel is om in elk gebied/dorp te zorgen dat mensen daar kunnen blijven wonen ongeacht hun zorgvraag. Dus geen verhuizing bij dementie en scheiding van relaties door zorg. Van innovaties is moeilijk te voorspellen wanneer deze besluitrijp zijn of kunnen gaan worden; op dit moment kan alleen gezegd worden dat de ontwikkeling van gebouw Via is opgestart. Op 22 september heeft daar een eerste inloopmiddag/avond voor plaatsgevonden. Een tweede initiatief, gericht op een combinatie van wonen&werken moet in december leiden tot uitgangspunten die begin 2016 kunnen worden vertaald in een samenwerkingsovereenkomst.

2 Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.

Voor het kunnen realiseren van mantelzorgunits op eigen terrein en bouwkundige veranderingen gericht op het geschikt maken van bestaande woningen voor zorg, is al beleid gemaakt. Het toepassen van beleid, dus het op de juiste manier voeren van het kantelingsgesprek, is onderdeel van het ontwikkeltraject van het basisteam waarvoor een zgn. ‘procesversneller’ is aangetrokken voor coaching en intervisie. 

3 Inrichting van wijkteams / basisteams die opereren binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn. Het voeren van herindicatie-gesprekken is de manier om na te gaan of de geboden ondersteuning nog steeds voldoet of dat op een andere wijze voorzien moet worden in de oplossing. Ook met klanten die overgekomen zijn vanuit de transities moeten dergelijke gesprekken worden gevoerd. Doel is om een goed beeld te krijgen van onze klanten en hun ondersteuningsbehoefte. Zie verder herindicatieplan Wmo/Jeugd
4 Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan.

Tijdens de keukentafelgesprekken, die we vanaf 2012 al voeren, wordt ook gevraagd naar mantelzorgers en hun ondersteuningswens. Doel is om ook meer zicht te krijgen in mantelzorgers. Door het compensatiegeld van het rijk voor huishoudelijk zorg om te zetten in een product dat ook voor mantelzorgers toegankelijk is, willen we tegemoet komen aan hun ondersteuningswens en de mantelzorgers in beeld krijgen. De feitelijke start van uitgifte van deze vouchers is digitaal vormgegeven en per 15 juli gerealiseerd. De start was daarmee beter maar wel later dan gedacht. Een eerste overzicht van gebruikers en hun ervaringen wordt daarom pas aan het einde van het 4e kwartaal verwacht.

 

Leefbare wijken en dorpen

  Activiteit   Toelichting
1 Jaarlijks actualiseren en monitoren van gebiedsontwikkelingsplannen met de gebiedsplatforms.

Uitvoeringprogramma’s worden in overleg met de gebiedsplatforms geactualiseerd. Samen met de platforms bekijken we hoe we invulling geven aan de actualisatie van deze uitvoeringsprogramma’s. Bij de gebiedsplatforms binnen de kern van Uden ligt de focus op het uitbreiden van het netwerk in het gebied. Dit speelt niet in Volkel, Odiliapeel en buitengebied. Hieronder vindt u kort per gebied de meest actuele thema’s:
Centrum: parkeerbeleid en evenementbeleid
Oost: visie-ontwikkeling MFA
West: wijkontwikkeling Bitswijk en Bogerd in overleg met Area
Zuid-Uden: parkeerbeleid, centrumgebied Sesterlaan
Uden-Buiten: beleid m.b.t. recreatie en natuurvoorzieningen, breedband internet
Volkel: besluitvorming route Volkel-Boekel
Odiliapeel: verkeerssituatie Oudedijk en Nieuwedijk, ontwikkeling kindcentrum/MFA.
Gezamenlijke onderwerpen: fietsvisie, zorg in de eigen wijk.
Over bovengenoemde onderwerpen is geen nieuws te melden. Indien e.e.a. leidt tot besluitvorming wordt dit aan het college voorgelegd. 
 

2 Met medewerking van inwoners realiseren van een MFA-functionaliteit in Odiliapeel waarin naast onderwijs, ontmoeting en welzijn (incl. sport en spel) ook zorg en ondersteuning is ondergebracht. 

Een eerste concept voor ‘dorpszorg’ gedragen en ontworpen door vrijwilligers is opgesteld en zal in samenhang met de verdere realisatie van MFA-functionaliteit, worden uitgewerkt naar een besluitdocument inclusief financiële consequenties. De professionele betrokkenheid en vertaling naar een samenwerkingsovereenkomst met ZVW/WLZ om te komen tot een voorziening voor dementie in het dorp, is vertraagd als gevolg van personele wisselingen binnen Area. Het realiseren van de MFA zelf in Odiliapeel is een dynamisch traject waarbij niet direct sprake is van vertraging maar wellicht wel van afwijking omdat veranderingen van de directe omgeving ingepast moeten worden waarbij steeds gekeken moet worden of eerder genomen besluiten dan nog passend zijn.

3 Met medewerking van inwoners realiseren van decentrale toegangen als uitbreiding van de ontmoetings- en welzijnsfunctie binnen MFA’s en vergelijkbare gebouwen. De realisatie van de eerste 3 zgn. decentrale toegangen volgt op de training van vrijwilligers die pas in september kon starten. De planning is dat in 2015 de eerste drie decentrale toegangen zijn gerealiseerd.
4 Burgerparticipatie vindt in Uden onder meer plaats via Udenaar de Toekomst, uitwerking van G-1000 ideeën en thema gerichte miniconferenties. De gemeente wil meer van buiten naar binnen werken en dit vraagt een andere manier van organiseren van het werk dat verricht wordt.
Het intensieve contact tussen Udenaardetoekomst en een groeiende groep ambtenaren draagt hieraan bij.
Voor de afdeling MD betekent dit dat de focus ligt op het ontwikkelen van beleid in samenwerking met belangenorganisaties, belanghebbenden en burgers.
Ook op de afdeling Ruimte is de ontwikkeling gaande dat zowel bij beleidsvorming als bij uitvoering van projecten burgers en belangenorganisaties worden betrokken.
 
5 Huisvesten van statushouders, erkende vluchtelingen is een wettelijke taak. Met de grotere toestroom van vluchtelingen en de aanscherping van taken van woningbouw-corporaties, wordt het moeilijker om aan de taakstelling te voldoen. Uden heeft de taakstelling 2014 geheel weten in te vullen. Voor de eerste helft 2015 is de taakstelling 34 statushouders en de tweede helft 36 statushouders.
Tot nu toe ligt de gemeente op schema. De vraag is of er nog voldoende woningen gaan vrijkomen bij Area. De verhoogde huisvestingstaakstelling vraagt om extra inspanning van gemeenten en ketenpartners. BiZa geeft aan dat in veel gevallen deze aantallen moeilijk te realiseren zullen zijn met het inzetten van alleen de sociale woningvoorraad en geeft het advies om na te denken over alternatieve vormen van huisvesting. Daar zijn we inmiddels ook mee bezig. Op peildatum 1-7-2015 zijn 31 van de 34 aan Uden gekoppelde vergunninghouders via Area gehuisvest. De taakstelling voor de 2e helft 2015 bedraagt 36 vergunninghouders. Inclusief de achterstand van 3 (uit eerste helft van 2015) moeten er in Uden voor peildatum 31-12-2015 nog 39 vergunninghouders worden gehuisvest. De totale taakstelling voor 2015 komt daarmee op 70 te plaatsen vergunninghouders. In 2016 zal de taakstelling nog hoger liggen. (reken op zo’n 25%)