Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen

In 2014 heeft de gemeenteraad van Uden de kadernota integrale veiligheid vastgesteld. Hierin zijn verschillende prioriteiten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilige woon- en leefomgeving. De gemeente Uden kent sinds juli 2015 een cluster veiligheid. Door verschillende taakaccenten bij elkaar te zetten wordt nog meer dan voorheen de integraliteit gewaarborgd. Inmiddels is ook bekend welke wijkagent het aanspreekpunt is voor de bewoners. In 2015 vinden ook de gesprekken plaats met de politie in verband met mogelijk andere huisvesting.

Sociaal veilig

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een veilig Uden. Prioriteiten binnen het basisteam Maas en Leijgraaf zijn jeugdoverlast en woninginbraken. Prioriteit binnen Uden is woonadresfraude, aanpak campings, uitgaansgeweld, huiselijk geweld, fietsendiefstal en verkeersveiligheid.

Tot de speerpunten van het plan voor integrale veiligheid behoort bestrijding van grootschalige criminaliteit. Hierbij is onder andere sprake van vermenging van onder- en bovenwereld en intimidatie. Door het RIEC is per gemeente in de provincie Noord-Brabant, Zeeland en Limburg een beeld geschetst van mogelijke ondermijnende criminaliteit. Op basis daarvan wordt bepaald welke zaken lokaal aangepakt kunnen worden. Daarnaast worden per politieteam speerpunten bepaald. Wij zullen gemeentelijke inzet plegen om samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en maatschappelijke instellingen gezamenlijk de georganiseerde criminaliteit nog sterker aan te pakken. In dit kader loopt in onze gemeente reeds een project om eigenaren van vastgoed voor te lichten over het herkennen van verhuur van vastgoed aan criminelen en de risico's daarvan.

Minder regels

In het naleven van regels gaan we vooral op basis van menselijkheid en vriendelijkheid opereren. Mediation wordt belangrijker om tot oplossingen te komen. Daar waar regels gehandhaafd moeten worden, is de menselijke Udense maat belangrijk. De rol van de toezichthouders in de publieke ruimte is belangriijk; zij letten niet alleen op overlast en regels, maar zij zijn vooral gastheer en -dame in een gastvrij Uden.

Veilig door politie en brandweer

Een goede politiezorg betekent onder andere dat de politie zichtbaar op straat aanwezig moet zijn. Inzet van de wijkagenten is voor de gemeente van groot belang. De wijkagent is het aanspreekpunt voor de burger. Politie, brandweer en ambulance maken deel uit van ons veiligheidssysteem. We staan het niet toe dat deze diensten in het uitvoeren van hun taak worden beperkt of gehinderd. Dat geldt ook voor medewerkers van de gemeenten en andere semipublieke organisaties (bv. woningcorperaties en ziekenhuizen).

Veilig uitgaan

Uden wil een veilige gemeente zijn, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Kortom een VEILIG Uden. Het centrum van Uden moet meer het regionaal uitgaanscentrum gaan worden. Prioriteit binnen Uden is onder andere het uitgaansgeweld;

  • Met betrekking tot het terugdringen van geweldsincidenten is een samenwerking tussen politie, boa's, horeca, bezoekers en gemeente van belang. Deze samenwerking wordt zowel op straat als in verschillende overleggen geborgd.
  • In samenwerking met politie, horeca-ondernemers en bezoekers wordt getracht een veilig uitgaan te creëren. In het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid worden de verschillende instrumenten benoemd die een bijdrage moeten leveren aan een veilig uitgaan.
  • De huidige verruimde horecasluitingstijden blijven behouden.
  • De coalitie vindt het belangrijk dat er meer uitgaansgelegenheden komen voor de jongeren. De jeugd van Uden en de regio binden we aan de gemeente Uden. Een jeugdcafé 0.0 zodat de jeugd onder de 18 (ook zonder alcohol) kan uitgaan, ondersteunen we. Meltdown, een periodiek alcoholvrij feest voor jongeren door jongeren, in Markant is een eerste geslaagd initiatief.