Verberg het menu

Samenvatting Bestuursrapportage 2015

De Bestuursrapportage 2015 bestaat uit twee onderdelen: het Programmaplan en de Financiën. Het Programmaplan beschrijft de voortgang van de realisatie van de diverse acties/doelstellingen per programma. In het onderdeel Financiën vindt u onder andere de 2e financiële afwijkingenrapportage.

Programmaplan

Aan de hand van de vijf programma’s van het coalitieakkoord 2014-2018 'Samen voor een vitaal Uden!' wordt jaarlijks een Programmaplan geschreven, met hierin de belangrijkste acties/ontwikkelingen voor het komend jaar.
Met de gemeenteraad is afgesproken dat we twee keer per jaar over de voortgang van de realisatie van deze acties rapporteren. De eerste rapportage vindt plaats in juni en is onderdeel van de Begrotingsnotitie. De tweede rapportage is de Bestuursrapportage. Deze rapportage wordt besproken in de Raadsvergadering van december.

Financiën

Aangezien de gemeenteraad het budgetrecht heeft, presenteren we in deze Bestuursrapportage ook de 2e financiële afwijkingenrapportage 2015. De geconstateerde financiële mee- en tegenvallers worden expliciet ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.. Met ingang van dit jaar nemen we in dit document ook op de herijking reserves en voorzieningen 2015.

Financieel resultaat 2e financiële afwijkingenrapportage 2015

Met deze 2e financiéle afwijkingenrapportage 2015 wordt nu voorgesteld om een bedrag van € 2.003.058 te onttrekken aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. Zonder uitputtend te zijn onderstaand de belangrijkste afwijkingen die het ontstane verschil ten opzichte van de raming in Programmabegroting 2015 veroorzaken. Aanvullende informatie is te vinden in de rapportage zelf en door op de hyperlink van iedere afwijking te klikken.

(N= nadeel/ V= voordeel)

Programma Duurzaam wonen en ondernemen  
 N  € 135.000
Programma Maximaal meedoen  
N  € 105.000
N  € 375.000
N  € 185.000
N  € 100.000
Programma Dienstbare en betrouwbare overheid  
N  € 899.000
N  € 70.000
N  € 75.000

3e bezuinigingsmonitor

Vier keer per jaar, bij de Programmabegroting, de Begrotingsnotitie, de Bestuursrapportage en bij de Programmarekening wordt de gemeenteraad geïnfomeerd over de voortgang van de nog te realiseren bezuinigingen. DIt doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor.
Na de 2e bezuinigingsmonitor, die opgenomen is in Programmabegroting 2016 resteerde voor het jaar 2015 nog een bedrag van € 30.000 aan (structurele) bezuinigingstaakstellingen, oplopend naar  € 225.000 in 2018. De te realiseren bezuiniging voor 2015 betreft de harmonisatie peuterspeelzalen/kinderopvang.
In de 2e financiele afwijkingenrapportage 2015, die onderdeel uitmaakt van deze bestuursrapportage, is om moverende redenen aangegeven dat die bezuiniging (PDF, 35.1 kB) dit jaar niet gerealiseerd kan worden.


Herijking reserves en voorzieningen

Het jaarlijks screenen van de gemeentelijke reserves en voorzieningen vond tot jaarrekening 2013 plaats als onderdeel van het jaarrekeningtraject. Voorafgaand aan het vaststellen van de programmarekening werd deze herijking van de reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld. De voorstellen in die herijking waren al meegenomen in de later in die vergadering vast te stellen programmarekening.

Planning en control beweegt zich meer en meer naar continous reporting. Daarbij worden de belangrijkste onderdelen die de (financiële) positie van de gemeente bepalen vaker (continue) geactualiseerd. Denk hierbij aan;

  • De stand van zaken van de te realiseren bezuinigingen
  • Het risicobeheer en weerstandsvermogen
  • Het grondbedrijf
  • De onderhanden werken
  • etc.

Als onderdeel van het weerstandsvermogen is het ook wenselijk dat we een actueel beeld hebben van onze reserve en voorzieningenpositie.
Daarbij komt dat mutaties die niet door een voor 31 december van het verslagjaar genomen raadsbesluit zijn gedekt, in strijd zijn met de Gemeentewet en de BBV. Dit levert een onrechtmatigheid op bij de controle door de accountant.
Genoeg aanleidingen om met ingang van 2015 de herijking van de reserves en voorzieningen te integreren in de belangrijkste producten van de Udense P&C-cyclus. 

De notitie herijking reserves en voorzieningen treft u hier (PDF, 581.5 kB).


Behandelingsprocedure

10 november 2015 Aanbieding Bestuursrapportage 2015 aan de Raad
25 november 2015 Bespreking Bestuursrapportage 2015 in het audit comité
2 december 2015 Bespreking Bestuursrapportage 2015 in de commissie AZ
17 december 2015 Behandeling en vaststelling Bestuursrapportage 2015 door de Raad