Verberg het menu

Bestedings- en dekkingsplan 2015-2018

  Bestedings- en dekkingsplan 2015-2018 (structureel) x € 1.000 (- = negatief). 2015 2016 2017 2018
1 Begrotingsnotitie 2015 -1.087 -414 -645 -906
2 Ontwikkeling algemene uitkering als gevolg van de mei-ciculaire 2014 +136 +559 +841 +1.049
3 Verlaging taakstelling 'Korting onderwijshuisvesting' -90 -70 -60 -47
4 Instellen taakstelling als gevolg van overheveling buitenonderhoud primair onderwijs / speciaal onderwijs +339 +331 +326 +318
5 Financieel effect principe-akkoord CAO gemeenten 2013-2015 -532 -547 -547 -547
6 Intrekken structureel budget opvang tekorten 3 transities +600 +600 +600 +600
7 Kapitaallasten Meerjarig investeringsplan (MIP) +163 +13 +13 +10
8 Offertes -257 -542 -562 -573
9 Aanvullend pakket aan noodzakelijke bezuinigingen +249 +331 +377 +393
  Saldo Programmabegroting 2015-2018 -479 +261 +343 +297
  Bestedings- en dekkingsplan 2015-2018 (incidenteel) x € 1.000 (- = negatief). 2015 2016 2017 2018
1 Begrotingsnotitie 2015 0 0 0  
2 Kapitaallasten Meerjarig investeringsplan (MIP) -13      
3 Offertes -729 -25 -129  
  Saldo Programmabegroting 2015-2018 -742 -25 -129  

Structureel

1. Begrotingsnotitie 2015

Uitgangspunt bij de voorbereiding van het bestedings- en dekkingsplan van Programmabegroting 2015 is het basisbeeld zoals opgenomen en toegelicht in Begrotingsnotitie 2015.

2. Ontwikkeling algemene uitkering Gemeentefonds

De berekening van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de informatie zoals vastgelegd in de meest actuele circulaire. Tijdens het opstellen van Programmabegroting 2015 beschikten wij over de meicirculaire 2014. Die meicirculaire bevat de financiële gevolgen van het Rijksbeleid voor 2015 en verder.

Ook geeft de meicirculaire inzicht in de voorlopige budgetten rond het deelfonds sociaal domein. Zie voor aanvullende informatie de toelichting op de algemene uitkering, die met ingang van dit jaar wordt opgenomen in de Programmabegroting. Onderstaand in hoofdlijnen de ontwikkeling van de algemene uitkering.

Ontwikkeling algemene uitkering (bedragen x € 1.000. - is nadeel)

  2015 2016 2017 2018
Algemene uitkering MJB 2015-2018 (Begrotingsnotitie 2015) +32.042 +31.739 +31.316 +30.766
Prognose gevolgen meicirculaire 2014 +31.962 +32.081 +31.940 +31.597
Verschil -80 +342 +624 +831
Geoormerkte middelen Centrum Jeugd en Gezin -74 -74 -74 -74
Nog te corrigeren WMO (ten opzicht van Begrotingsnotitie 2015) +292 +292 +292 +292
Totaal +138 +560 +842 +1.049

Ter informatie onderstaand een overzicht van de totale uitkering uit het gemeentefonds.

  2015 2016 2017 2018
WMO +2.973 +2.973 +2.973 +2.973
Middelen Centrum Jeugd en Gezin +894 +894 +894 +894
Decentralisatieuitkering vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de wet Milieubeheer +185 +185 +185 +185
Algemene uitkering +30.913 +31.032 +30.891 +30.523
         
Prognose Algemene uitkerng + geoormerkte middelen +34.965 +35.084 +34.943 +34.601
         
Deelfonds sociaal domein +25.663 +25.663 +25.663 +25.663
Decentralisatie AWBZ naar WMO +4.973 +4.973 +4.973 +4.973
Decentralisatie Jeugdzorg +10.529 +10.529 +10.529 +10.529
Decentralisatie Participatiebudgetten WSW, Participatiebudget en de reintegratiemiddelen +10.161 +10.161 +10.161 +10.161
TOTAAL +60.598 +60.717 +60.576 +60.234

 3. Verlaging taakstelling ‘korting onderwijshuisvesting’

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2015 2016 2017 2018
Korting onderwijshuisvesting -90 -70 -60 -47

In Programmabegroting 2014 is een taakstelling van bijna € 600.000 opgenomen in verband met het wegvallen van middelen ten behoeve van onderwijshuisvesting. In het Regeerakkoord was namelijk afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds overgeheveld wordt naar de begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) ten behoeve van de scholen in het primair en het voortgezet onderwijs. Inmiddels zijn de herverdeeleffecten bekend. Voor de gemeente Uden betekent dit een klein structureel voordeel van € 47.000. Intern is een werkgroep doende met het in beeld brengen van alle werkzaamheden, budgetten en dergelijke rond onderwijshuisvesting. Hiermee willen wij invulling geven aan de opgelegde taakstelling. Om de taakstelling zuiver te houden, stellen we voor die te verlagen met dit herverdeeleffect.

4 . Instellen taakstelling als gevolg van de overheveling middelen

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2015 2016 2017 2018
Buitenonderhoud Primair onderwijs (PO) en Speciaal onderwijs (SO).
Taakstelling buitenonderhoud PO SO +339 +331 +326 +318

In navolging van de middelen onderwijshuisvesting worden nu met ingang van 2015 ook de middelen voor buitenonderhoud van schoolgebouwen overgeheveld naar de schoolbesturen. Het geld wordt uitgenomen uit het gemeentefonds. De interne werkgroep is verantwoordelijk voor de invulling van de taakstelling rond onderwijshuisvesting en zal ook deze verschuiving van budget en werkzaamheden betrekken bij haar opdracht. Ons voorstel is om eveneens deze uitname uit het gemeentefonds als taakstelling op te nemen. Onderzoek zal snel moeten uitwijzen of beide taakstellingen van tezamen bijna € 800.000 volledig gerealiseerd gaan worden.

5. Financieel effect akkoord cao-gemeenten 2013-2015

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2015 2016 2017 2018
Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.
Effect akkoord CAO-gemeenten 2013-2015 -532 -547 -547 -547

Op 15 juli 2014 hebben de onderhandelingsdelegatie van het College voor Arbeidszaken (CvA) en de vertegenwoordigers van de vakbonden een principeakkoord bereikt over de nieuwe Cao Gemeenten voor de periode van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016.

De loonsomkosten over 2014 tot 1 januari 2016 gaan stijgen als gevolg van de gemaakte principe-afspraken. Deze zijn:

  • In oktober 2014 ontvangen de ambtenaren een eenmalige bruto-uitkering van € 350,00.
  • Per 1 oktober 2014 ontvangen de ambtenaren een structurele salarisverhoging van 1%.
  • Per 1 april 2015 stijgen de brutosalarissen van de ambtenaren met € 50,00 per maand tot 1 januari 2016.
  • De vergoedingen van de vrijwillige brandweer stijgen met de afgesproken salarisstijgingen, ervan uitgaande dat de verhoging van € 50,00 een stijging van 1,4% van de vergoedingen betekent.

De financiële gevolgen van het Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers bedragen structureel € 27.000. Daarvoor ligt een nieuwe verordening ter vaststelling bij de Raad.

6. Intrekken budget opvang tekorten 3 transities

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2015 2016 2017 2018
Intrekken budget opvang tekorten 3 transities +600 +600 +600 +600

In Programmabegroting 2012 is een structureel budget opgenomen van € 600.000 (€ 15 per inwoner) om eventuele tekorten bij de invoering van de transities op te kunnen vangen. Bij de saldobestemming van Programmarekening 2013 heeft de Raad besloten om voor eventuele tekorten op de uitvoering van de transities een bestemmingsreserve ‘Sociaal domein’ in te stellen en hier een bedrag van € 1.013.000 in te storten. In dit amendement is tevens besloten tot opheffen van het structurele budget van € 600.000.

7. Kapitaallasten Meerjarig investeringsplan (MIP)

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2015 2016 2017 2018
Kapitaallasten MIP +163 +13 +13 +10

Een aantal kapitaalgoederen is technisch/economisch afgeschreven. Nu heeft een kritische beoordeling plaatsgevonden op geraamd bedrag en of en wanneer vervanging noodzakelijk is om de continuïteit van de bedrijfsvoering of anders te waarborgen. Een actualisatie van het MIP levert een klein voordeel op in onze kapitaallasten. Op basis van de prognose van de 'Onderhanden werken lijst' voor 2015 zien wij een extra vrijval van kapitaallasten van € 150.000.

8. Offertes

Offertes met structurele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000) (- = negatief)
Programma duurzaam wonen en ondernemen
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
1 Nieuwe taken ODBN (PDF, 62.1 kB)   -98 -98 -98 -98
Totaal duurzaam wonen en ondernemen   -98 -98 -98 -98
Maximaal meedoen
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
2 Individuele studietoelagen (PDF, 57.8 kB)   -10 -27 -42 -48
3 Uitvoeringskosten participatiewet (PDF, 58.5 kB)   -5 -18 -29 -39
4 Deelfonds Sociaal domein Jeugd (PDF, 61.1 kB)   0 0 0 0
5 Deelfonds Sociaal domein Wmo / Awbz (PDF, 59.9 kB)   0 0 0 0
6 Deelfonds Sociaal domein Participatiewet (PDF, 64.4 kB)   0 0 0 0
Totaal Maximaal meedoen   -15 -45 -71 -87
Goed leven en ontmoeten
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
7 Vervangende nieuwbouw Udens college (extra middelen 2016) (PDF, 73.2 kB) -625   -40 -40 -39
8 Bemensing bewaakte fietsenstallingen (PDF, 63.9 kB)   0 0 0 0
9 Herinrichting Marktstraat (PDF, 61.5 kB) -810   -53 -53 -52
10 HOV Haltestations en OV bushaltes (PDF, 62.4 kB) -90 0 0 0 0
11 Instellen voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken (PDF, 58.6 kB)   -25 -25 -25 -25
12 Opknappen Brabantplein -175 -11,5 -11,5 -11 -11
13 Parkeerapparatuur aanpassen en uitbreiden (PDF, 63.2 kB) -160 0 0 0 0
14 Realtime parkeren (PDF, 64.7 kB)   0 0 0 0
15 Rehabilitatie Rechtestraat (gedeelte binnen de bebouwde kom) (PDF, 66.1 kB) -125 -8 -8 -8 -8
16 Rehabilitatie Veghelsedijk (PDF, 63.9 kB) -565 -29 -21 -20 -20
17 Verharden gedeelte Hengstheuvelweg (PDF, 61.9 kB) -54 -4 -4 -3 -3
18 Regionaal verkeersmodel, aanschaf licentie en begeleiding/service (PDF, 61.6 kB) -19,5 -8 -8 -8 -8
19 Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden (PDF, 66.1 kB) -1925 0 -17,5 -17,5 -17,5
20 Kunstgrasvelden UDI'19/Beter Bed en Hockey Club Uden (PDF, 64.7 kB) -1120 0 -131 -128 -125
Totaal Goed leven en ontmoeten -5.518,5 -85,5 -319 -313,5 -308,5
Veilig gevoel
Totaal Veilig gevoel   0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
21 Basisregistratie Grootschalige Topografie (PDF, 62.3 kB) -27 -11,5 -11,5 -11 -11
22 Nieuwe taken THOR (PDF, 61.6 kB)   -27 -27 -27 -27
23 Intrekken bezuiniging openingstijden publieksbalie verminderen (PDF, 61.0 kB)     -21 -21 -21
24 Intrekken bezuiniging invoering verblijfsbelasting (PDF, 65.4 kB)   -20 -20 -20 -20
Totaal Dienstbare en betrouwbare overheid -27 -58,5 -79,5 -79 -79
Totaal generaal -5.546 -257 -541,5 -561,5 -572,5
Offertes met incidentele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000) (- = negatief)
Programma duurzaam wonen en ondernemen
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
25 Actualisatie bestemmingsplannen (PDF, 59.5 kB)   -60      
26 Dynamisch Landschap Uden “Een gezond landschap” (PDF, 69.7 kB)   0 0 0 0
27 Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied (PDF, 60.1 kB)   -47      
28 Toekennen nieuwe adressen (PDF, 57.5 kB)   -20      
29 Economische innovatie bij komst JSF (PDF, 63.4 kB)   -50      
30 Structuurvisie 2015 (PDF, 62.2 kB)   0      
31 Herschikking middelen voor citymarketing (PDF, 62.4 kB)   -64 -64 -64  
Totaal duurzaam wonen en ondernemen 0 -241 -64 -64 0
Maximaal meedoen
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
32 Extra acties tbv verminderen instroom en versnellen uitstroom uitkeringsgerechtigden (PDF, 62.4 kB)   -300 0 0 0
Totaal Maximaal meedoen   -300      
Goed leven en ontmoeten
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
33 Instellen voorziening groot onderhoud civiele kunstwerken (PDF, 58.8 kB)   -33      
34 Uitvoering projecten wijstherstel (PDF, 59.4 kB)   0      
  Incidentele vrijval kapitaallasten structurele offertes   +51 +184    
Totaal Goed leven en ontmoeten 0 +18 +184 0 0
Veilig gevoel
Totaal Veilig gevoel   0 0 0 0
Dienstbare en betrouwbare overheid
Nr. Betreft Invest. 2015 2016 2017 2018
35 Basisregistratie Grootschalige Topografie (PDF, 62.6 kB)   -50 -30    
36 Digitaal werken (PDF, 57.8 kB)   -65 -65 -65  
37 Meten BAG (PDF, 57.6 kB)   -50 -50    
38 Verkiezing GS en waterschap (PDF, 57.9 kB)   -50      
  Incidentele vrijval kapitaallasten structurele offertes   +9      
Totaal Dienstbare en betrouwbare overheid   -206 -145 -65 0
Totaal generaal 0 -729 -25 -129 0

Deze begroting is de eerste begroting gebaseerd op ons coalitieprogramma ‘Samen voor een vitaal Uden'. Een aantal offertes is direct het gevolg van (wettelijke) ontwikkelingen waar we als gemeente mee geconfronteerd worden. De overige offertes dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals vastgelegd in ons coalitieprogramma. Hierbij is gezocht naar een evenwichte balans tussen de programma's. 

 9. Aanvullend pakket aan noodzakelijke bezuinigingen

(bedragen x € 1.000) (- = negatief) 2015 2016 2017 2018
  +248 +331 +377 +393

Ter voorbereiding op Programmabegroting 2014 is een zorgvuldig bezuinigingsproces doorlopen. In totaal werd voor ruim € 3,7 miljoen aan mogelijke bezuinigingsvoorstellen gedaan. Uitgangspunt hierbij was: handhaving van het sociaal vangnet en geen lastenverzwaring voor burgers en bedrijven naast de gebruikelijke inflatiecorrectie. Uiteindelijk was een pakket van € 1,9 miljoen voldoende om programmabegroting 2014 sluitend te krijgen. De overige bezuinigingsvoorstellen (van € 1,8 miljoen) zijn daarbij geparkeerd om eventueel in te kunnen zetten bij een nieuwe noodzakelijke bezuinigingsronde. Om de nu voorliggende Programmabegroting 2015 structureel sluitend te kunnen aanbieden aan de Raad, was het noodzakelijk om ook dit jaar een aantal bezuinigingen door te voeren. Hierbij is geput uit de eerder genoemde reservelijst. In deze bijlage (PDF, 69.9 kB) treft u een specificatie van die bezuinigingsvoorstellen met een motivatie.