Verberg het menu

Bezuinigingsmonitor

Monitoring bezuinigingen

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2014 (2e monitor 2014)

Inleiding

De bezuinigingsmaatregelen uit de diverse begrotingen worden door middel van een monitor gevolgd.
Vier keer per jaar wordt de Raad geïnformeerd over de voortgang van de realisatie.
De bezuinigingen uit Programmabegroting 2012, 2013 en 2014 samen met de nog niet gerealiseerde bezuinigingen van voorgaande jaren bedragen in totaal € 6,4 miljoen structureel.

Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen, is er in 2014 van het totaal te realiseren bedrag (peildatum 2018), na deze tweede monitor bijna € 5 miljoen gerealiseerd.

In het 1e kwartaal van 2014 is voor € 1 miljoen (structureel 2018) aan bezuinigingen gerealiseerd. In het 2e kwartaal is er voor € 159.000 (PDF, 64.3 kB) (structureel 2018) bijgekomen. Voor dit jaar resteert nog een bedrag van ruim € 578.000 aan (structurele) bezuinigingstaakstelling, oplopend naar € 1,5 miljoen in 2018. Een specificatie van dit bedrag treft u hier (PDF, 86.2 kB). Het streven van College en MT is om de bezuinigingen conform planning te realiseren. Uit deze monitor kan afgeleid worden dat een aantal bezuinigingen in 2014 niet gehaald gaat worden:

  • Nr. 50 waterschap  € 4.000 structureel
  • Nr. 56 leges standplaatsen € 18.000 incidenteel (2014)
  • Nr. 57 ongediertebestrijding uitbesteden € 12.500 incidenteel (2014)

Ook is er een tweetal bezuinigingen die niet passen binnen de ideeën van College en Raad.

  • Nr. 75 openingstijden balie € 20.950 (m.i.v. 2016)
  • Nr. 7 verblijfsbelasting invoeren € 20.000 (m.i.v. 2015)

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen:

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren.
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.
  • In Fase 2 is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.