Verberg het menu

Financiën op orde houden

Wat willen we bereiken?

De gemeente Uden voert een gedegen financieel beleid. Tijdens de economische recessie van 2008 tot 2014 is vooral gestuurd op een structureel sluitende meerjarenbegroting. Tevens is het risicomanagement geïntroduceerd en jaarlijks verbeterd. Bewust is er ingeteerd op onze reserves om toch zoveel als mogelijk ter realiseren.

Voorzichtig mogen we concluderen dat deze recessie voorbij is. Economische recessies zijn cyclisch. Nu is het dan ook belangrijk om te gaan werken aan een verbetering van onze vermogenspositie en een afbouw van de in de magere jaren opgebouwde schuldpositie.
Op die manier blijft de gemeente Uden ook op termijn in staat haar verplichtingen na te komen en de gewenste investeringen te doen voor onze inwoners en bedrijven. Dit alles natuurlijk rekening houdend met de hiervoor geldende wettelijke regels en gemeentelijke kaders.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Structurele lasten worden gedekt door structurele baten (continue).
  • Kostendekkende gemeentelijke producten.
  • Systeem van risicomanagement continueren en waar mogelijk verbeteren waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit.
  • Woonlasten voor inwoners en bedrijven worden niet verhoogd met uitzondering van inflatie (continue).
  • Uden heft geen hondenbelasting of toeristenbelasting (continue).
  • Voortvarende realisatie van de nog niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen.
  • Actualiseren ‘Financiële verordening gemeente Uden’.

Prestatie indicatoren

Indicator Begroting is structureel in evenwicht
Werkelijk 2013 Ja
Prognose 2015 Ja (2015 niet, 2016 e.v. wel)
Informatiebron Programmabegroting gemeente Uden
Indicator Nettoschuldpositie als percentage van de exploitatie niet hoger dan 80%
Werkelijk 2013 83,6%
Prognose 2015 minder dan 80%
Informatiebron Balans gemeente Uden, eerdere jaren, CBS, statline
Indicator Weerstandsratio tussen 1 en 2
Werkelijk 2013 2,03
Prognose 2015 Weerstandsratio tussen 1 en 2
Informatiebron Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen
Indicator Weerstandscapaciteit
Werkelijk 2013 = € 2,5 mln (structureel) en € 20 mln (incidenteel)= € 22,5 mln
Prognose 2015 meer dan € 22,5
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden
Indicator Solvabiliteitsratio > 22%
Werkelijk 2013 21,63%
Prognose 2015 meer dan 21,63%
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden
Indicator Ratio verstrekte geldleningen aan derden/verbonden partijen in relatie tot de gemeentelijke inkomsten mag niet meer toenemen*
Werkelijk 2013 18,7%
Prognose 2015 minder dan 18,7%
Informatiebron Programmarekening gemeente Uden
Toelichting  * Dit ligt in lijn met het vastgestelde beleid om de verstrekte geldleningen terug te brengen naar € 0.
Indicator Goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid
Werkelijk 2013 Gerealiseerd, voor zowel de rechtmatigheid als getrouwheid een goedkeurende controleverklaring.
Prognose 2015 Voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring.
Informatiebron Controleverklaring bij de Programmarekening gemeente Uden verstrekt door de controlerende externe accountant.