Verberg het menu

Samenwerking in de regio

Wat willen we bereiken?

De gemeente Uden maakt deel uit van diverse samenwerkingsverbanden in de regio. Samenwerking binnen de AgriFood Capital (Noordoost-Brabant) is een belangrijke onderdeel van de regionale economie. De gemeente Uden wil hier nadrukkelijk in participeren. Ook een goede samenwerking met onze buurgemeenten is voor Uden belangrijk. De schaal van de samenwerking hangt mede af van het verloop van de opschalingsdiscussie. De As50 blijft een belangrijke samenwerking vanwege de inbreng vanuit deze regio naar de grotere regio Noodoost-Brabant.

De samenwerking binnen de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital worden steeds belangrijker. De komende jaren werken ondernemers en onderwijs gefaciliteerd door overheden aan de ambitie om in 2020 de Topregio in Agri en Food te zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Binnen de As50- en Maashorstgemeenten versterken we elkaar in de bijdrage aan het behalen van de regionale ambitie door middel van de volgende activiteiten:

  • Udense bedrijven en onderwijs stimuleren om projecten op te zetten binnen Agrifood Capital.
  • Faciliteren van kennistafels met ondernemers om innovatie en business te stimuleren.
  • Bestuurlijke en ambtelijke deelname in diverse regionale netwerken.

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal bedrijven wat deelneemt aan projecten binnen Agrifood Capital
Werkelijk 2013 Eén ondernemer actief betrokken
Prognose 2015 Elk jaar minimaal één ondernemer meer bij een project betrokken (voor 2015: 2)
Informatiebron Jaarverslag Stichting Agrifood Capital
Aanvullende informatie De invloedsfeer op de stichting (vanuit de gemeente) is beperkt