Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Wat willen we bereiken?

We willen voorzien in de woonbehoefte. We stemmen het woningaanbod af op de huidige en toekomstige behoefte. We kijken hierbij zowel naar de bestaande voorraad als naar nieuwbouw en hebben speciale aandacht voor ouderen en starters.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Uitvoeren woningmarktonderzoek.
  • Herijken woningbouwprogramma.
  • (Half)jaarlijks monitoring woningbouwprogramma.
  • Realiseren woningen (continue).
  • Uitvoeren Starterslening.
  • Bestemmingsplannen doorlopend actualiseren (continue).
  • Implementeren veranderende wet- en regelgeving.
  • Opstellen huisvestingsbeleid arbeidsmigranten.
  • Actualiseren structuurvisie (uitvoeringsparagraaf kostenverhaal).
  • Monitoren en (indien noodzakelijk) actualiseren prestatieafspraken met Area (continue).

Prestatie indicatoren

Indicator Aantal in aanbouw genomen woningen
Werkelijk 2013 87
Prognose 2015 75
Informatiebron Woningbouwprogramma