Verberg het menu

Talent ontwikkelen en benutten

Wat willen we bereiken?

De decentralisatie van de jeugdzorg en de invoering van de wet passend onderwijs zijn kansen voor de gemeente om haar regierol goed in te vullen en partijen bij elkaar te brengen, zowel voor het reguliere als het speciaal onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs, dat een goede basis vormt voor de nieuwe gemeenteljke taak ten aanzien van Jeugdzorg en tevens zorgdraagt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Basisvoorzieningen, zoals het reguliere jongerenwerk en de onderwijsketen worden in preventief opzicht steeds belangrijker. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau gehandhaaftd.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Een snelle realisatie van de nieuwbouw voor het Udens College (HAVO, VWO) is van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs.
  • We stimuleren het behoud van het ROC / MBO.
  • De gemeente ziet kansen voor Living Labs. Dit is een onderwijsvorm waarin een test- en ontwikkelomgeving waar nieuwe producten en diensten ontwikkeld worden. Combinaties met bijvoorbeeld het Zorgpark, de vliegbasis en agrofood worden daarvoor benut. Maar ook andere samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven worden gestimuleerd.
  • De bibliotheek wordt meer toegesneden op de huidige trend van digitalisering. Daarnaast bekijkt de gemeente of in huisvestingscombinaties voordelen te behalen zijn.

Prestatie indicator

Indicator Oordeel burgers over het onderwijs
Werkelijk 2013 Score 7,7
Prognose 2015 Score 7,7
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2-jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling in 2015)

Indicator Uitval 18-19 jarigen in het onderwijs
Werkelijk 2013 54 (schooljaar 2012/2013)
Prognose 2015 54
Informatiebron Jaarverslag RBL/RBO (VSV-cijfers)
Aanvullende informatie Ambitie RBL-regio 2015/2016: regionaal gemiddeld 20% minder uitvallers 18-19 jarigen t.o.v. schooljaar 2011/2012 (85)