Verberg het menu

Highlights per portefeuille

Burgemeester Henk Hellegers 

Portefeuille: Bestuurlijke organisatie en coördinatie, Intergemeentelijke samenwerking, Openbare orde en veiligheid, Communicatie, Representatie en jumelage, Algemene juridische zaken, Levenszaken en interne zaken, Integrale handhaving, Defensie en vliegbasis, Dierenwelzijn, Drank- en Horecawet, Udenaar de Toekomst, Uden Wereldwijd.

"De samenleving is in rap tempo veranderd. En doet dat nog steeds. De houding van inwoners, bedrijven en instellingen in de Udense samenleving is veranderd en ze willen een de rol hebben die daarbij hoort: kritisch en actief. Zij verwachten een overheid die daar op inspeelt. Dit is de kans om samen, overheid én inwoners, het begrip participatie echt inhoud te geven. Samenwerken wordt het sleutelwoord. En samenwerken betekent een gedragsverandering van beide kanten. Niet meer achterover leunen en denken dat de overheid het wel oplost, hetzij financieel, hetzij met regelgeving. Aan de andere kant heeft de overheid de wijsheid niet meer in pacht, het ‘wij weten wel wat goed voor u is’ behoort tot het verleden. De komende jaren gaan we samen met de gemeenteraad verder vorm geven aan participatie in de breedste zin van het woord. Ik kijk naar 'Udenaar de toekomst' en het raadsinitiatief G1000. Het is goed om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de Udense samenleving en hun handen uit de mouwen steken om nieuwe projecten op te zetten. Dat geldt zeker ook voor het bedrijfs- en verenigingsleven. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en ondersteunend, met de insteek zaken mogelijk te maken."

Wethouder René Peerenboom

Portefeuille: Loco-burgemeester, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting en woningbouw, Financiën en grondbedrijf, Ontwikkeling Uden-Noord, Hoek Plan Promenade.

"Van een sterke, sturende overheid verschuift de nadruk naar een overheid die mogelijk maakt. Daarbij hoort ook de opgave om meer efficiënt met de beperkte middelen om te gaan. We richten ons met onze bedrijfsvoering op efficiëncy en financiële stabiliteit. De Programmabegroting 2015 is structureel sluitend met een licht overschot van ongeveer € 300.000. Een signaal dat de gemeente Uden haar uitgaven kan opvangen met de inkomsten en zelfs kan gaan werken aan betere financiële positie. De komende jaren verwachten we een licht economisch herstel.

Het Zorgpark op Uden-Noord wordt verder ontwikkeld als nieuwe economische drager. Uden speelt een steeds belangrijkere rol in de regionale zorgeconomie. De ligging nabij de Maashorst biedt kansen voor verbindingen tussen natuur, gezondheid en voedsel. Door het uitvoeren van het project ‘Meer Maashorst, een gezond landschap’ - waarvoor subsidie is gekregen vanuit Landschappen van Allure - wordt daar inhoud aan gegeven. Ook wordt op Uden-Noord het regionale bedrijvenpark verder ontwikkeld. We gaan verder werken aan de ontwikkeling van het gebied rondom Bernhoven. Naast het ziekenhuis hebben zich hier de afgelopen twee jaar een huisartsenpost, 24-uurs apotheek, zorghotel, hotel Van der Valk, een uitvaartcentrum en een kindcentrum gevestigd. Het unieke van de locatie is de ligging: direct in aansluiting op de A50, dichtbij de stadse voorzieningen en in de voortuin van het Landschap van Allure De Maashorst. Deze unieke locatie creëert een kans om de gezondheidseffecten van een natuurlijke omgeving maximaal te benutten en gezamenlijk met onze partners het Zorgpark uit te bouwen tot het Regionale Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid. Door krachten te bundelen en netwerken te verbinden, proberen we als gemeente innovatie in de keten- en ouderzorg te bewerkstelligen, proberen we ongezondheid te bestrijden en proberen we zorg en preventie te verbinden. Kansen zijn er voor initiatieven op het gebied van (een combinatie van) gezondheid, voeding, natuur en leefstijl, de zogenoemde cross-overs.

De toeristenbelasting wordt niet ingevoerd. De lasten voor de inwoners en bedrijven blijven hetzelfde. We passen alleen de inflatiecorrectie toe."

Wethouder Thijs Vonk

Portefeuille: Economische zaken en werkgelegenheid (evenementenbeleid en citymarketing), Ontwikkeling centrum, Recreatie en toerisme, Onderwijs, Educatie, Brede school, Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, Jeugd (inclusief transitie) en jongeren, Volksgezondheid, Leerlingenvervoer.

"Kennis en talent zijn belangrijke maatschappelijke en economische motoren. Onderwijs stelt mensen in staat talenten volledig te benutten en dat is ook voor de samenleving belangrijk. Goed onderwijs biedt iedereen kansen, geeft zicht op ontplooiing en zelfstandigheid. Daarom benutten wij kennis en kansen in zowel het basis-, voortgezet-, middel-, als hoger onderwijs. We gaan voor het creëren van optimale voorzieningen, als basis voor zowel leerling als docent. De nieuwbouw van het Udens College is hiervan een sprekend voorbeeld. Op dit moment zijn wij druk bezig om samen met het Udens College vorm en inhoud te geven aan het plan. Het winkel- en koopgedrag is veranderd. Het Udense winkelcentrum moet het meest attractieve centrum van de regio blijven. Funshopping, beleving en het stimuleren van de combinatie van een webactiviteit met een winkelruit zijn hiervoor de nieuwe pijlers voor de toekomst. Daarnaast onderzoekt de gemeente of gratis wifi in het centrum mogelijk is. Daarbij wordt ingespeeld op een nieuw evenwicht in het winkelbestand als gevolg van het internetwinkelen. Ook worden de kansen voor horeca, recreatie en toerisme in het centrum geoptimaliseerd. De terrassen op en aan de Markt verlevendigen het centrum in de zomer. De maandagmarkt en (vers)vrijdagmarkt zijn een verbindende schakel in de samenleving. Een impuls om de markten aantrekkelijk te houden is wenselijk. Het Brabantplein krijgt een impuls, in samenspraak met de retailers. Ons centrum is op zijn best met een mix te van zowel landelijk bekende retailers als lokale ondernemers. De gemeente neemt de inbreng van beide groepen serieus en bindt hen zo aan ons winkelcentrum. De kansen voor citymarketing in de komende jaren liggen op het uitbouwen van de goede naam van Uden (vanuit de vier G’s) en daarmee constant, ook buiten de gemeentegrenzen, onder de aandacht blijven van het grote publiek met als resultaat het trekken van een stroom van bezoekers."

Wethouder Ben Tuithof

Portefeuille: Openbare Werken, Beheer, Toezicht en handhaving openbare ruimte, Handhaving bouwen en milieu, Sport, Personeel, Organisatie en dienstverlening.

"We willen een bereikbare gemeente zijn en mensen moeten zich binnen onze gemeente makkelijk kunnen verplaatsen. Voor voetganger, fiets, auto en openbaar vervoer. Ook op lange termijn. Daarom blijven we investeren we in onze openbare ruimte en onderhoud en aanleg van wegen. De grootste projecten zijn de herinrichting van de Marktstraat, het opknappen van het Brabantplein, rehabilitatie van de Veghelsedijk en het aanleggen van de Verlengde Noordlaan.

Sporten is belangrijk. Veel Udenaren beleven plezier aan sport. Het is niet alleen goed voor de gezondheid: het sportveld is bij uitstek een ontmoetingsplek. Hier worden verbindingen gelegd: tussen jong en oud, tussen arm en rijk, tussen mensen met verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Iedereen die wil sporten, moet de mogelijkheid krijgen om te sporten. Toegankelijkheid is dan ook een voorwaarde. Daar investeren we in. We stimuleren sport in de wijken en zorgen samen met verenigingen voor sportvoorzieningen op wijk- en buurtniveau. Voor begin 2016 staat ook de vervanging/uitbreiding van de kunstgrasvelden UDI’19/Beter Bed en Hockey Club Uden.

We willen een bereikbare gemeente zijn. Ook in onze dienstverlening en organisatie willen we naar een laagdrempelige organisatie met medewerkers die met één been in de samenleving staan en met één been in de organisatie. Een organisatie die gebiedsgericht werkt en flexibel is. Deze flexibiliteit maakt de organisatie ook toekomstbestendig, klaar voor de vele veranderingen die nog volgen. Van een sterk beleid gestuurde organisatie moet de organisatie veranderen naar een actiegerichte organisatie, van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een professionele organisatie. We werken transparant en open. Ook de deuren van projectgroepen gaan open. Samen doen, heeft veel facetten en daar gaan we de komende jaren mee aan de slag."

Wethouder Matthie van Merwerode

Portefeuille: Duurzaamheid en milieu, Verkeer en vervoer, Ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen (exclusief Uden-Noord), Eigendommen, Vastgoed en accommodatiebeleid, Natuur en landschap, Maashorst en Landschappen van Allure, Cultuur, Regiotaxi.

"Duurzaamheid is een uitgangspunt in alles wat we doen. We gaan bewust en verstandig om met grondstoffen, bevorderen gezond leven en voorkomen dat we bijdragen aan het klimaatprobleem of aan luchtvervuiling en verspilling. Kijkend naar ontwikkelingen en trends zien we als toekomstbeeld een circulaire economie. Steeds meer streven we naar hergebruik van grondstoffen in plaats van vernietiging in een verbrandingsoven. Wij helpen anderen bij verduurzaming. We laten daarbij de vele landelijke en lokale activiteiten die al zien om zo mensen te enthousiasmeren. We geven ruim baan aan duurzaam ondernemerschap en ondersteunen en stimuleren initiatieven van bewoners. Daarbij hoort dat we actief mogelijkheden aanreiken en mensen uitdagen, bijvoorbeeld via Udenaar de Toekomst.

In Udenaar de toekomst schetst de burger van Uden ook een duurzame toekomst. Burgerparticipatie past bij de circulaire economie. Binnen Udenaar de Toekomst lopen vier duurzame projecten die uit burgerinitiatief zijn voortgekomen: Lokale Energie- coöperatie, Repair café, Hof van de Toekomst en Fairtrade gemeente. De Udense samenleving wordt steeds energieker op dit vlak met veel initiatief vanuit en burgers en bedrijven waardoor de gemeente in de nabije toekomst haar regisserende, faciliterende en verbindende rol op dit vlak kan uitbouwen. De circulaire economie is met nadruk een intergemeentelijk thema. Het hoort niet thuis bij slechts één afdeling. Het gaat over economie, nieuwe vormen van financiering, innovaties en samenwerking.

Op cultureel vlak gaat er de komende jaren veel veranderen. Om ook op lange termijn kwaliteit te blijven bieden, zetten we in op cultureel ondernemerschap waarbij we instellingen stimuleren hun eigen inkomsten te werven. Daarbij hoort ook betrokkenheid van de gemeente bij het culturele veld. Wij willen meer met culturele initiatieven meedenken om drempels te slechten en dwarsverbanden te leggen om zo de kansen die cultuur en creativiteit de stad bieden nog beter te benutten."

Wethouder Gerrit Overmans

Portefeuille: Maatschappelijk ontwikkeling en Sociale zaken, Armoedebeleid en schulddienstverlening, Transitie AWBZ, Invoering Participatiebeleid, Samenlevingsopbouw, Burgerparticipatie en gebiedsplatforms, Arbeidsmarktbeleid, Integratie en inburgering.

"Het hebben van werk is een belangrijke basis. De hele participatieladder van vrijwilligerswerk tot betaald werk komt daarbij in beeld. Meedoen is belangrijk. De gemeente zoekt hier nadrukkelijk samenwerking met werkbedrijven, onderwijs en lokale ondernemers om kansen op werk te vergroten. De gemeente maakt afspraken met bedrijven en organisaties over stage- en werkervaringsplaatsen. We vinden het ook belangrijk dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een zinvol bestaan hebben. Dat kan door hen op te leiden voor het bieden van eenvoudige hulp en sociale ondersteuning in de vorm van aandacht en contact.

De decentralisaties van het Rijk gaan gepaard met flinke bezuinigingen. Maar leggen de zorg wel daar waar het hoort: de gemeente staat dichter bij haar burgers en dat geeft ons de mogelijkheid om verbindingen te leggen. Daar hoort bij dat we onze inwoners stimuleren om zelf en binnen hun eigen netwerk hun leven ter hand nemen en te organiseren. Wij hechten aan keuzevrijheid en eigen regie en faciliteren dat. We waken voor overbelasting bij mantelzorgers. Iedereen krijgt de zorg die nodig is. Welke zorg dat is, wordt bepaald door de persoonlijke omstandigheden. Als we zorg effectiever kunnen organiseren in een collectieve voorziening – ook op regionaal niveau - doen we dat.

Als er behoefte is aan huishoudelijke hulp, stimuleren we dat mensen in hun netwerk deze zorgvraag oppakken. Lukt dat niet, faciliteren en stimuleren we dat mensen de zorg zelf inkopen. Lukt dat niet, dan bieden we ondersteuning. Dit is echter niet vanzelfsprekend. We gaan wel altijd het gesprek aan."