Verberg het menu

Meedoen door ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Extra aandacht voor mantelzorgers, onder andere door ondersteuning van de mantelzorgers door mantelzorgconsulenten. Dit wordt verder uitgewerkt binnen de steunstructuur.

Wij stimuleren ouderen om zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig deel kunnen nemen aan de samenleving. Uiteraard zullen er momenten zijn dat ondersteuning nodig is. Als gemeente maken wij ons hard om het aanbod van goede en passende zorg te bevorderen. Daarbij heeft dementie onze bijzondere aandacht.

Iedere zorgvraag en elke situatie is anders. Dat betekent dat we tegemoet komen aan de specifieke behoefte van mensen met een zorgvraag. We bieden zoveel mogelijk maatwerk, waarbij goed gekeken wordt naar wat de persoon wel kan. Ook hier zetten we in op de eigen kracht van mensen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Aandacht voor aangepaste woonvormen en dagbesteding van kwetsbare inwoners.
  • Versoepelen van regels voor woningaanpassingen.
  • Inrichting van wijkteams / basisteams die opereren binnen de sociale steunstructuur wonen/zorg/welzijn.
  • Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag stuurt de gemeente, waar nodig, de verschillende zorgaanbieders aan.

Prestatie indicator

Indicator

 Oordeel burger als wijkbewoner

1) voldoende voorzieningen in de directe omgeving

2) voldoende voorzieningen in de gemeente

Werkelijk 2013

1) score 7,7

2) score 7,3

Prognose 2015

1) score 7,7

2) score 7,3

Informatiebron

www.waarstaatjegemeente.nl

Aanvullende informatie

Handhaven huidige score

2 jaarlijkse burgerpeiling (volgende peiling in 2015)