Verberg het menu

Sociale en doelmatige aanpak

Wat willen we bereiken?

Door de transities in het sociale domein doet de gemeente een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun sociale omgeving.

Wie zelfredzaam is, kan zoveel mogelijk zelf zijn zorg organiseren zodat de beperkte middelen die de gemeente tot haar beschikking heeft beschikbaar blijven voor de meest kwetsbare inwoners.

De zorg voor de jeugd organiseren wij zo dichtbij, kort en eenvoudig als mogelijk. Preventie, lichte hulp en ambulante zorg wordt laagdrempelig, dichtbij en direct aangeboden. Zorgorganisaties bieden deze zorg in goede samenwerking met diverse partners. Ze kunnen voorzien in zorg aan kinderen en hun ouders in de directe leefomgeving, op plaatsen waar ouders komen: consultatiebureau, school, CJG en huisarts.

Wat gaan we daarvoor doen?

2015 staat vooral in het teken van de invoering van het nieuwe sociale beleid. Dat willen we op een excellente wijze doen.

Als het gaat om preventie worden basisvoorzieningen, zoals het jongerenwerk en begeleiding binnen de onderwijsketen belangrijk. Deze voorzieningen blijven minimaal op het huidige niveau.

In de hulpverlening richting gezinnen is het doel: weer meedoen in de samenleving en het uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur.

Prestatie-indicator

Indicator

 Percentage kinderen in gespecialiseerde jeugdhulp

Werkelijk 2013 14%
Prognose 2018* 8%
Informatiebron Beleidsplan Jeugdzorg 15-18, Monitorgegevens 
Aanvullende informatie Terugdringen gespecialiseerde jeugdhulp van 14% naar 8% en naar 5% in een nader te bepalen jaar.

* Het is niet mogelijk een reële prognose te maken voor 2015 gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisatie van de jeugdzorg. Daarom de prognose voor 2018 opgenomen.