Verberg het menu

Financiering en rentebeleid

Financieringspositie

De financieringspositie ultimo 2013 was als volgt:

Financieringspositie ultimo 2013      
Vaste activa 100,6 mln Eigen vermogen 42,0 mln
Financiele Vaste Activa 28,4 mln Voorzieningen 24,3 mln
Totaal vaste activa 129,0 mln Totaal vaste passiva 174,0 mln
Onderh. werk (grondexploitatie) 52,3 mln    
Overige kortlopende activa* 12,5 mln Kortlopende passiva* 19,8 mln
Totaal vlottende activa 64,8 mln Totaal vlottende passiva 19,8 mln
Balanstotaal 193,8 mln Balanstotaal 193,8 mln

* Zowel in  de kortlopende activa als in de kortlopende passiva  is een bedrag opgenomen inzake het aflossingsdeel van het komende jaar van respectievelijk de financiële vaste activa en de langlopende leningen.

Het kengetal netto schuld als aandeel van de inkomsten zegt het meest over de financiële (vermogens)positie van een gemeente. Dit kengetal wordt wel de netto-schuldquote genoemd. De netto-schuldquote geeft aan of een gemeente investeringsruimte heeft of juist op haar tellen moet passen. Het eigen vermogen in de vorm van reserves zegt daar weinig over. Het eigen vermogen geeft aan in hoeverre het gemeentebezit vrij van schuld is. Dat zegt niets over de hoogte van de schuld waarmee het bezit wel is belast.
De netto-schuldquote wordt als volgt berekend:

De norm van de VNG ligt tussen 0 en 100. Boven een netto schuldquote van 100 is de situaltie kritiek. De gemeente Uden streeft ernaar om de kritische norm niet boven 80% te laten komen. De netto-schuldquote is de aflopen jaren gestegen naar 83,6% (ultimo 2013). Dit is hoger dan de norm van 80% . Momenteel wordt beleid opgesteld om de netto-schuldquote te verbeteren.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is op dit moment lastig weer te geven. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond, zie hiervoor bijlage Staat van onderhanden werken. Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

Rentebeleid

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente.
Bij de programmabegroting 2012 is gestart met een rekensystematiek ten behoeve van bepaling van de kapitaalbehoefte, de bijbehorende kosten en daaruit voortvloeiend het renteomslag-percentage.
Bij de begrotingsnotitie 2014 is besloten om het omslagpercentage vanaf 2014 te verlagen naar 4,0%. Middels een nieuwe doorrekening voor de programmabegroting 2015 kan geconcludeerd worden dat het renteomslag-percentage voorlopig gehandhaafd kan blijven op 4,0%. 

Naast de “rekening-courant” en “kasgeldleningen” kent de gemeente Uden geen kortlopende leningenportefeuille. Het verloop van de langlopende leningenportefeuille is hieronder weergegeven:

  opgenomen uitgezet
Stand per 1 januari 2015 107.728 18.062
Aantrekkingen/uitzettingen in 2015 0 0
Begrote aflossingen in 2015 6.741 1.578
Begrote stand per 31 december 2015 100.987 16.484
Aantrekkingen/uitzettingen in 2016 0 0
Begrote aflossingen in 2016 6.835 1.654
Stand per 31 december 2016 94.152 14.830